Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theory and practice of option pricing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU2TPRO
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theory and practice of option pricing
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest pogłębienie znajomości teorii wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona w jej wymiarze formalno-matematycznym, intuicyjnym i czysto praktycznym. W czasie wykładu studenci poznają dokładnie założenia modelu oraz jego teoretyczne i praktyczne ograniczenia (koszty transakcyjne, nieciągłości procesu cen, dyskretne dostosowanie pozycji zabezpieczającej) oraz zastanowią się, jakie obciążenie niesie złamanie poszczególnych założeń. Studencie dowiedzą się także, jak rynek wycenia opcje i jakie wymagania stawia modelom wyceny. W tym świetle przedyskutowane zostaną możliwe udoskonalenia teorii BSM, pozwalające lepiej oddać rzeczywiste kwotowania cen opcji na rynku. Ilustracją rozważań teoretycznych będą przykłady praktyczne i kody w C++/VBA.

Pełny opis:

W czasie wykładu poruszone zostaną następujące tematy

• Podstawy wyceny opcji

• Teoria i praktyka dynamicznej replikacji opcji: zmienność implikowana i zrealizowana

• P&L strategii zabezpieczającej

• Praktyczne ograniczenia replikacji: koszty transakcyjne i dyskretna reparametryzacja portfela

• Uśmiech zmienności – przyczyny, konsekwencje praktyczne i teoretyczne

• Uśmiech zmienności a wycena opcji waniliowych i egzotycznych

• Kalibracja do cen rynkowych i ryzyko modelu

• Modele wyceny opcji uwzględniające uśmiech zmienności

Literatura:

Derman, E.; I. Kani (1994): “Riding on a smile”, Risk, 7, 32-39.

Derman, E.; N.N. Taleb (2005): The illusions of dynamic replication, Quantitative Finance, Vol. 5, No. 4, August 2005, 323–326.

Dupire, B. (1993): “Pricing and hedging with smiles”, Discussion paper, Paribas Capital

Gatheral, J. (2006): The Volatility Surface - A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons Ltd.

Haug, E.G. oraz N.N. Taleb (2011): Option Traders Use (very) Sophisticated Heuristics, Never the Black–Scholes–Merton Formula, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 77, No. 2, 2011.

Hull, J. C. (2008): Options, Futures & Other Derivatives. Prentice Hall, 7 edn.

Neftci, S. N. (2008): Principles of Financial Engineering. Elsevier.

Sinclair, E. (2008): Volatility Trading. Wiley Trading.

Taleb, N.N. (1997): Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options, Wiley

Wilmott, P. (2006): Paul Wilmott On Quantitative Finance. John Wiley & Sons Ltd.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- potrafi wyceniać opcje typu call i put zgodnie z teorią Blacka-Scholesa, której główne założenia zna i rozumie

- zna konwencje rynkowe stosowane w handlu opcjami, w tym zna i rozumie pojęcie zmienności implikowanej

- potrafi zidentyfikować główne czynniki ryzyka dla inwestycji w opcje

- potrafi przeanalizować i modelować numerycznie opłacalność różnych strategii handlu opcjami, w tym strategii dynamicznego zabezpieczania portfela opcyjnego

- potrafi posługiwać się metodami numerycznymi służącymi do wyceny opcji (symulacje Monte Carlo, różnice skończone)

KW01, KW02, KU01, KU02

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia: egzamin pisemny na zakończenie kursu (75%), zadanie domowe (25%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Jabłecki
Prowadzący grup: Juliusz Jabłecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Jabłecki
Prowadzący grup: Juliusz Jabłecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)