Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do analizy danych w programie MS Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-EXCEL-WAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do analizy danych w programie MS Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie etapów analizy danych oraz narzędzi programu MS Excel służących do pracy z danymi na poziomie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

✓ Wprowadzanie i edycja danych

Budowa arkusza kalkulacyjnego, zaznaczanie komórek, wprowadzanie danych, wstawianie nowych komórek, usuwanie danych i komórek, kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych, tworzenie ciągów, listy niestandardowe, wypełnianie błyskawiczne, skróty klawiaturowe.

✓ Formatowanie komórek

Standardowe formatowanie komórek (ogólne, liczbowe, procentowe, walutowe, księgowe, data i czas, specjalne) i niestandardowe formatowanie komórek (użycie symboli: @, spacja, zero, gwiazdka, znak zapytania, hasz, podkreślenie oraz złożone formatowania).

✓ Znajdowanie, zamienianie i oczyszczanie danych

Narzędzie znajdź i narzędzie zamień (znajdź następny, znajdź wszystko, zamień wszystko, opcje dodatkowe, znaki specjalne).

✓ Projektowanie arkuszy

Projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt.

✓ Formuły w Excelu

Składnia formuł, wstawianie formuł, przeciąganie formuł, kopiowanie formuł, wyrażenia arytmetyczne, praca z nawiasami, odwołania względne i bezwzględne, błędy formuł.

✓ Funkcje podstawowe

Używanie funkcji (wstawianie funkcji i wydajne z nich korzystanie), funkcje statystyczne, tekstowe, daty i godziny, dobre praktyki pracy na funkcjach.

✓ Funkcje zaawansowane

Funkcje złożone, formuły zagnieżdżone, funkcje logiczne (testy logiczne, funkcje JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE), funkcje wyszukiwania (X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ), przykłady biznesowe.

✓ Praca na danych

Sortowanie danych (podstawowe, niestandardowe, wielopoziomowe, , na podstawie wartości komórek, kolorów, list niestandardowych), sumy częściowe, filtrowanie danych (liczbowych, dat, tekstowych, proste i złożone, wiele kryteriów, narzędzie filtrowanie zaawansowane), tabele danych (projekt, właściwości , obliczenia, odwoływanie się do danych).

✓ Tabele przestawne

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Konstrukcja tabel przestawnych, zmiana stylu tabeli przestawnej, aktualizacja tabeli przestawnej, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych, zaawansowane opcje tabel przestawnych, pola i elementy obliczeniowe, tworzenie raportów i zestawień.

✓ Wykresy

Wizualizacja danych za pomocą wykresów. Właściwości i formatowanie wykresów, style wykresów, typy wykresów: automatyczne, polecane, liniowe, kolumnowe, słupkowe, kołowe, kombi, mapa drzewa, punktowe, bąbelkowe. Zaawansowane formatowanie wykresów: definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne.

✓ Skróty klawiaturowe

Wydajne stosowanie skrótów klawiaturowych w codziennej pracy na różnego rodzaju danych i różnej ilości obserwacji.

✓ Przykłady biznesowe

Rzeczywiste przykłady biznesowe dla danych o zróżnicowanym typie i strukturze. Tworzenie raportów analitycznych.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy uzyskali umiejętność samodzielnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego wszechstronnych możliwości. Dzięki kursowi wiedzą jak wydajnie używać Excela do codziennej pracy, z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych i potrafią tworzyć raporty analityczne służące do analizy danych o zróżnicowanej strukturze i ilości obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)