Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modeling in Macroeconomics and Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS06
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modeling in Macroeconomics and Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Głównym celem seminarium jest przygotowanie przez jego uczestników pracy magisterskiej, której podstawową treścią będzie opis i interpretacja wyników samodzielnego badania empirycznego z zakresu makroekonomii lub finansów ilościowych

Pełny opis:

W pierwszej części seminarium prezentowane są (w przeważającej mierze przez uczestników, choć w części i przez prowadzącego) najważniejsze podejścia i techniki w modelowaniu makroekonomicznym i makrofinansowym oraz w ilościowych finansach. Równolegle do tego studenci przedstawiają interesujące ich cząstkowe problemy z zakresu makroekonomii i finansów, które mogłyby stać się przedmiotem ich własnych badań na potrzeby pracy magisterskiej. Połączenie obu tych nurtów dyskusji prowadzi do wyboru takich projektów badawczych. Prezentacja samych projektów oraz ich wyników dominuje w końcowej części seminarium

Literatura:

F. Allen i D. Gale, Comparing Financial Systems, MIT Press, Cambridge 2000.

K.Cuthbertson, D.Nitzsche, Quantitative Financial Economics, wyd.2, Wiley 2004

C.A. Favero, Applied Macroeconometrics, Oxford University Press, Oxford 2001.

X. Freixas, J.C. Rochet, Microeconomics of Banking, wyd. 2, MIT Press, Cambridge 2008.

W.H.Greene, EconometricAnalysis, PrenticeHall (one of more recent eds.)

G.Kaplan et al., 2017, Monetary policy according to HANK AER.

K. Patterson, An Introduction to Applied Econometrics, St. Martin's Press, New York 2000, cz. III.

Efekty uczenia się:

Umiejętność projektowania i prowadzenia badań empirycznych z zakresu makroekonomii i finansów; przygotowanie pracy magisterskiej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje studentów w ramach wspomnianych wyżej trzech nurtów prac

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)