Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic Analysis of Law and Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS25
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic Analysis of Law and Politics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

The course consists of a lecture and classes. Before taking the exam, it is necessary to pass the classes (i.e. obtain a positive grade). The final grade is composed of the results of the exam and classes. In total from the exam and classes you can get a maximum of 100 points.

The final exam is a written exam and you can obtain a maximum of 60 points for it. The condition for obtaining a positive final grade is to receive at least 31 points on the exam.

Pełny opis:

Seminarium rozpoczynają zajęcia wprowadzające, w trakcie których przedstawiona jest metodologia badań ekonomicznych i zasady przygotowywania prac magisterskich. Następnie studenci uzyskują pomoc w doborze tematu pracy, opracowaniu jej struktury, zgromadzeniu literatury i przygotowaniu badania empirycznego (jeżeli praca zakłada przeprowadzenie takiego badania). Wraz z postępem prac studenci prezentują swoje dokonania w trakcie seminarium, poddają je dyskusji i uzyskują dalsze wskazówki.

Literatura:

Zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę z zakresu wybranych aspektów ekonomicznej analizy politycznego procesu podejmowania decyzji i ekonomicznej analizy prawa. Na życzenie studentów, w ograniczonym zakresie, tematyka seminarium może także objąć zagadnienia na pograniczu ekonomii i innych nauk (przede wszystkim społecznych), pokazując w jak wielu sferach życia człowieka przydatna jest analiza ekonomiczna (i jak ją stosować). Student rozumie, przez odwołanie do teorii oraz metodologii ekonomii, wybrane mechanizmy funkcjonowania sfery politycznej i systemu prawnego oraz ich konsekwencje. Student zna metody ekonomicznej analizy procesów podejmowania decyzji w kontekście politycznym, społecznym i prawnym oraz wybrane badania empiryczne prowadzone w tym zakresie. Student rozumie możliwości zastosowania teorii i metod właściwych dla nauk ekonomicznych do badania zagadnień z obszaru innych nauk społecznych. Student ma wiedzę na temat przygotowywania prac naukowych, prowadzenia badań ekonomicznych i prezentowania ich wyników.

Umiejętności:

Student potrafi interpretować przez pryzmat wiedzy ekonomicznej wybrane procesy zachodzące w sferze politycznej i związane z systemem prawa, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomicznej analizy polityki bądź ekonomicznej analizy prawa do samodzielnej analizy i przewidywania konkretnych decyzji politycznych, mechanizmów i zjawisk zachodzących w sferze politycznej, jak również przyjętych/projektowanych rozwiązań prawnych. Ma także umiejętność przewidywania konsekwencji tych decyzji, mechanizmów i zjawisk oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze i społeczne. Student potrafi przygotowywać prace naukowe i prezentacje ustne (multimedialne) z tematyki ekonomicznej analizy polityki i prawa.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje otwartość na poszukiwanie nowych, mających oparcie w ekonomii, metod analizy zjawisk ze sfery politycznej i społecznej. Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać z promotorem przy przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jej prezentacji. Umie formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji, jak również analizować stanowiska innych uczestników.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w semestrze I następuje na podstawie przygotowania wstępnej koncepcji pracy magisterskiej i jej prezentacji w trakcie seminarium.

Zaliczenie seminarium w semestrze II następuje na podstawie postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej, jej zawartości i prezentacji.

Obecność na zajęciach wprowadzających i wybranych prezentacjach innych studentów z grupy seminaryjnej jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)