Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economics of Labour Migration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS45
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economics of Labour Migration
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces przygotowania pracy magisterskiej oraz nadzór nad tymże procesem. Uczestnicy zajęć mogą zaproponować własne tematy lub - alternatywnie – będą mogli skorzystać z puli tematów sugerowanych przez prowadzącego. W wymiarze tematycznym zajęcia koncentrują się na szeroko definiowanych ekonomicznych aspektach mobilności, począwszy od uwarunkowań migracji ((a) dlaczego migracja jest inicjowana i (b) dlaczego przekształca się w proces masowy) poprzez analityczne wyjaśnienie różnych form mobilności (selektywność migracji, migracja zarobkowa, migracja sezonowa, mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych), a skończywszy na społeczno-ekonomicznych skutkach migracji zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów docelowych.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces przygotowania pracy magisterskiej oraz nadzór nad tymże procesem. Uczestnicy zajęć mogą zaproponować własne tematy lub - alternatywnie – będą mogli skorzystać z puli tematów sugerowanych przez prowadzącego. W wymiarze tematycznym zajęcia koncentrują się na szeroko definiowanych ekonomicznych aspektach mobilności, począwszy od uwarunkowań migracji ((a) dlaczego migracja jest inicjowana i (b) dlaczego przekształca się w proces masowy) poprzez analityczne wyjaśnienie różnych form mobilności (selektywność migracji, migracja zarobkowa, migracja sezonowa, mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych), a skończywszy na społeczno-ekonomicznych skutkach migracji zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów docelowych (migracja i rozwój, transfery pieniężne i tzw. transfery społeczne, zdolność do transferu umiejętności, migracje powrotne, integracja ekonomiczna, wpływ migracji na sferę welfare, wpływ na sytuację na rynku pracy i pozycję rodzimej siły roboczej). W wymiarze naukowym celem seminarium jest zderzenie najważniejszych (i aktualnych) koncepcji teoretycznych z rzeczywistością społeczno-ekonomiczną. Z założenia, przedmiotem zainteresowania będą migracje zarobkowe (motywowane ekonomicznie), ale istnieje możliwość wykorzystania ekonomicznego aparatu analitycznego do badania / wyjaśniania innych form mobilności (np. migracje przymusowe).

Zajęcia będą miały przede wszystkim charakter seminariów, ale ich formuła dopuszcza spotkania o charakterze warsztatowym oraz spotkania indywidualne.

Alternatywne podejścia do teoretycznego wyjaśniania migracji (i jej skutków) zostaną przedstawione i poddane pod dyskusję podczas spotkań grupowych. Spotkania grupowe poświęcone będą również omówieniu wczesnych projektów prac (i ich części). Poza tym zajęcia będą miały formę warsztatów i spotkań indywidualnych. Warsztaty będą poświęcone ćwiczeniu konkretnych umiejętności praktycznych związanych z procesem pisania pracy magisterskiej (tworzenie i testowanie hipotez / pytań badawczych, prezentacja danych itp.). Spotkania indywidualne będą dedykowane omawianiu prac poszczególnych uczestników.

Literatura:

Castles, S., Miller, M. (2009). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London: Palgrave.

Guilmoto, Ch., Sandron, F. (2001).The Internal Dynamics of Migration Networks in Developing Countries. Population: An English Selection 13(2): 135-164.

Hammar, T., Brochmann, G., Tamas, K., Faist, T. (red.) (2001). International Migration, Immobility and Development. Multidisciplinary Perspectives, Oxford: Berg.

Hatton, T.J. Williamson, J.G. (2002). What Fundamentals Drive World Migration? NBER Working Papers 9159, National Bureau of Economic Research, Inc.

Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, E. (1999). Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford: Clarendon Press.

McKenzie, D., Rapaport H. (2007). Network Effects and the Dynamics of Migration and Inequality: Theory and Evidence from Mexico. Journal of Development Economics 84 (1): 1–24.

OECD (2018 i inne lata). International Migration Outlook. Paris: OECD.

Stark, O. (1991). The migration of labor. Cambridge: Basil Blackwell.

UNDP (2009). Overcoming barriers: Human mobility and development. Human Development Report 2009, New York: UNDP (dostępne on-line: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/)

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich aktywności oraz postępów w pracy nad pracą magisterską

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)