Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Politics and economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS62
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Politics and economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium koncentruje się na różnych aspektach związków ekonomii i polityki. Przedmiotem prac magisterskich będą zagadnienia ekonomiczne związane z Public Choice oraz Political Economy. Poniżej wymienione tematy to „propozycje”, które mogą stanowić punkt wyjścia wyboru problemu badawczego pracy magisterskiej.

Wzrost sektora rządowego, deficyt budżetowy i dług publiczny, dobra publiczne

Demokracje i dyktatury a wzrost gospodarczy

Konkurencja polityczna, zmiana władzy i korupcja

Polityczne cykle koniunkturalne i wydatki budżetowe

Fiskalny federalizm i rent seeking

Pełny opis:

This seminar will focus on the various aspects of the economics of politics. Students will study economic issues related to politics, balancing theory with empirical results. In the thesis students can apply economics from several fields (Public Choice, Political Economy) to questions related to your topics. The topics listed below are meant to be “proposal” to think about public choice problem rather than recipes for Bachelor thesis.

Governmental Growth, Fiscal Deficits and Government Debt, Public goods

How to explain for government activity in general or in the level of a particular program or tax (social security, defence, public parks, etc.). Identification of unique political features (listed below)

Democracy vs. Dictatorship

Autocratic and dictatorial regimes are often considered the bane of the developing world.

What economic conditions generate these regimes or how do their rulers affect economy? Which economic factors explain a political transition from a nondemocratic society to a democratic society? When does a democracy get stable?

Political Competition, political turnover

Is political competition as efficient as market competition? Is term limit affect expenditure policy?

Political Business Cycles

Many economists claim that a reason for economic fluctuations is the election motive of politicians.

Powers and Constitutions

Separation of powers and constitutions are two key elements of both parliamentary and presidential democracies. What is the role of these institutions and how do they affect economic performance?

Corruption, Rent Seeking

Which explanations can be given for the corrupt behaviour of bureaucrats? In which conditions may this behaviour be exacerbated? What are the possible solutions to this problem?

Fiscal Federalism

determinants of centralization division of responsibilities among local, state and federal governments). Are some states more likely to be centralized than others? What institutional, fiscal, and demographic factors account for this? How does the political process in a federal state shape the economic policies?

Fiscal Illusion

Analysis of effects of rational ignorance and fiscal illusion with a focus on a particular policy area (budget, financial regulation, health care, environmental regulation, etc.). How does rational ignorance affect policy in the area of interest? To what extent might politicians or interest groups use rational ignorance to promote their own interest?

Seminarium koncentruje się na różnych aspektach związków ekonomii i polityki. Przedmiotem prac magisterskich będą zagadnienia ekonomiczne związane z Public Choice oraz Political Economy. Poniżej wymienione tematy to „propozycje”, które mogą stanowić punkt wyjścia wyboru problemu badawczego pracy licencjackiej.

Wzrost sektora publicznego, deficyt budżetowy i dług publiczny, dobra publiczne

Jakie są determinanty wielkości rządu lub określonych wydatków (polityka społeczna, obrona narodowa, ochrona środowiska itp.). Identyfikacja czynników politycznych (wymienionych poniżej)

Demokracja i dyktatura

Jakie czynniki ekonomiczne decydują o powstaniu dyktatury i w jaki sposób rządzący wpływają na gospodarkę? Jakie czynniki decydują o transformacji systemu autokratycznego w demokratyczny? Kiedy demokracja staje się stabilna?

Konkurencja polityczna, zmiana rządu

Czy konkurencja polityczna jest tak skuteczna jak konkurencja rynkowa? Czy kadencyjność ma wpływ na politykę wydatkową?

Polityczne cykle koniunkturalne

Wielu ekonomistów twierdzi, że przyczyną wahań gospodarczych są wybory.

Władza i konstytucje

Rozdzielenie władzy i konstytucji to dwa kluczowe elementy demokracji parlamentarnej i prezydenckiej. Jaka jest rola tych instytucji i jak wpływają one na wyniki gospodarcze?

Korupcja i rent seeking

Jakie bodźce sprzyjają korupcyjnym działaniom polityków? Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu?

Federalizm fiskalny

Uwarunkowania podziału obowiązków między rządy lokalne, stanowe i federalne. Dlaczego niektóre państwa są bardziej scentralizowane niż inne? Jakie czynniki instytucjonalne, fiskalne i demograficzne to uzasadniają? Jak proces polityczny w państwie federalnym kształtuje politykę gospodarczą?

Iluzja fiskalna

Analiza zachowań wyborców wskazuje, że ulegają iluzji fiskalnej w różnych obszarach polityki (budżet, opieka zdrowotna, regulacje środowiskowe itp.). W jaki sposób racjonalna ignorancja wpływa na politykę w obszarze zainteresowania?

Literatura:

Dobór literatury będzie zależał od zainteresowań studentów i wybranych tematów.

Efekty uczenia się:

1. Student ma wiedzę o wpływie polityki na gospodarkę

2. Student zna metody i narzędzia używane do analizy polityki i jego wpływu na procesy gospodarcze.

b) Umiejętności

1. Student potrafi modelować, analizować i interpretować społeczne i ekonomiczne procesy wynikające ze zmian w polityce

2. Student wykorzystuje wiedzę uzyskaną w czasie studiów i swoje własne analizy do rozwiązywania problemów badawczych

3. Student potrafi przeprowadzić analizę ekonometryczną, dokonać wyboru danych, zaprezentować wyniki badania i spisać je w formie pracy magisterskiej

c) Kompetencje społeczne

1. Student jest w stanie zdefiniować priorytety procesu badawczego

2. Student jest w stanie zdobywać i podnosić swoją wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest zaliczone, jeżeli student złoży pracę dyplomową, która zostanie zaakceptowana przez promotora. W I semestrze zaliczenie jest na podstawie postępów studenta i przygotowanych materiałów na seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)