Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Migration: causes, patterns, trends

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS77
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Migration: causes, patterns, trends
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this seminar is to guide students through the production process of a master’s thesis, the topic of which will be related to migration. The participants will be familiarized with the relevant migration literature. During seminar meetings, students will be expected to share progress in their work, which will be then put under discussion by the seminar’s participants

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In the first semester, the seminar is designed so as to prepare the students to formulate the aim of their thesis, the research question, and hypotheses. The first several meetings will take the form of lectures aimed at familiarizing the students with the most relevant migration literature. The students will also learn about databases which can be used to study migration (such as IPUMS, SHARE, SILC). Finally, they will learn the steps of the research process. In the second part of the first semester, the students select the research problem which they will cover in their thesis.

Meetings in the first semester of the seminar aim at preparing students to formulate the goal of the master's thesis, to put a well-defined research question and to formulate testable hypotheses to be examined in the thesis. The first meetings will have a form similar to the lecture, during which the supervisor will present the most relevant migration literature. Moreover, students will get familiar with seminal and up-to-date literature in the field as well as microeconomic data bases useful in conducing empirical research (e.g. IPUMS, SHARE, SILC, and others). At the end of the introductory part of the seminar, the students will be presented with the stages of research (conceptualization, operationalization, setting a goal, research questions and hypotheses, selection of a research methods etc.). In the second part of the first semester, students work on stating own research problem to be investigated in their master's theses. Students review literature on their own and present it at the seminar meetings, as well as browse databases that can be used in their statistical or econometric study. Students examine possible methods of testing their research hypotheses and sketch an introductory outline of the thesis. At the end of the semester students will have reviewed relevant literature, prepared preliminary plan of statistical or econometric research (method and source data) and written outline of the work.

In the second semester, the aim for students is to write a detailed outline of the master's thesis and conduct the analysis as planned. Students prepare a database for analysis and elaborate on methods testing their hypothesis in detail (they define and prepare variables for analysis, select statistical tests and specify econometric modeling). Those students who decide on a theoretical analysis, prepare the assumptions of the model and carry out the optimization on the basis of which they formulate predictions of the model subject to empirical verification. Meetings in the second semester are intended primarily for individual consultations of master's theses. Once a month, all students present their work progress and discuss it with the supervisor and with other participants of the seminar. The comments received during these meetings lead to improvement of the research method as well as clarity in presenting analytical framework and results. Moreover, students prepare blueprints of particular thesis sections. At the end of the second semester students will have obtained the main results of the study, detailed outline of the work accepted by the supervisor. Till then, the supervisor presents principles of the theses’ text editing

The third semester of the seminar is aimed at preparing final version of the master thesis, its edition and formatting as well as at preparation for the defense of the thesis. During the meetings, students present their theses and answer questions from the supervisor and other participants regarding the assumptions, methods and results of their analyzes.

Literatura: (tylko po angielsku)

Economics of Immigration

Rozenweig, M., Stark, O. (1997) Handbook of Population and Family Economics, Elsevier, North Holland.

And other literature selected individually to particular topics of students’ interests

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

S2P_W06, S2P_W09, S2P_W10

1. Student knows most important theoretical migration models

2. Students knows microeconomic databases such as IPUMS, SHARE, SILC

3. Student knows phases of research and rules of editing and formatting master thesis

Skills:

S2P_U01, S2P_U02, S2P_U03, S2P_U04, S2P_U05, S2P_U06, S2P_U07, S2P_U08, S2P_U09, S2P_U10, S2P_U11

1. Student is able to organize work accordingly to the methods of academic research, is able to schedule and conduct own empirical or theoretical research.

2. Student is able to formulate research goal, questions, and hypotheses based on microeconomic theory; is able to conceptualize and operationalize analytical framework. Student is able to choose proper methods of hypotheses’ testing and critical assessment of data sources.

3. Student is able to prepare survey data for descriptive and econometric analysis and conduct theses analyses or student is able to solve the optimization problems of utility function maximization subject to budget constraint.

4. Student is able to synthesize results of empirical analysis and derive conclusions from the research. Student is able to present own study in a verbal and written form, in relation to existing literature. Student is able to blueprint and write academic paper meeting all the formal requirements.

5. Student is able to analyze and synthesize readings in theoretical and empirical microeconomics.

6. Student is able to extend and deepen her or his knowledge.

Social values:

S2P_K02, S2P_K03, S2P_K06

1. Student values the importance of regular and disciplined work necessary for reaching longer-term goals.

2. Student values synergy of team work and exchange of ideas during discussion with peer students and the supervisor. Student values the culture of oral and written statement.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Delivering outline of the thesis, blueprints of particular sections, preparing master thesis

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)