Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW177-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sportu
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Sport z punktu widzenia teorii ekonomicznej jest dziedziną życia leżącą na styku różnych pól działalności człowieka. Dla większości społeczenstwa jest on forma rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu, dla innych działalność sportowa lub związana ze sportem jest podstawowym źródłem utrzymania. Imprezy sportowe o charakterze masowym są wykorzystywane przez przedsiebiorstwa w celach marketingowych i promocyjnych. Celem tych zajęć będzie zapoznanie studentów z ekonomiczną stroną działalnosci sportowej. Zostana zaprezentowane praktyczne aspekty działalności klubów sportowych w Polsce, w Europie i USA, z jednej strony, z drugiej zostaną przedstawione teoretyczne ramy analizy ekonomicznej działalnosci sportowej. Towarzyszyć im będą wyniki badań empirycznych. Zajęcia będą miały charakter konwersatorium. Zalicznie zajęć będzie polegało na napisaniu pracy o tematyce związanej z zajęciami. Może być to praca teoretyczna lub empiryczna

Pełny opis:

1. Formy organizacyjne i podstawy prawne działalnosci sportowej [1]

• kluby sportowe

• związki sportowe

• stowarzyszenia

• sportowe spółki akcyjne

• jak działac w oparciu o przepisy, które nie odpowiadaja rzeczywistosci:przypadek klubu ”Pogon Konstancin”

2. Produkcja medali olimpijskich czyli jak wychować mistrz olimijskiego?[2]

3. Klub sportowy jako przedsiebiorstwo. [3]

• jako firma sektora tradycyjnego

• jako firma sektora usług dla ludności

• cele i efektywność działania klubów

4. Finansowanie klubów sportowych [4-5]

• przychody i ich źródła (prawa telewizyjne, wpływy z biletów, reklamy,inne)

• koszty działalności sportowej (płace, organizacja imprez)

• podatki i subsydia dla klubów sportowych

• zyski, straty

• jak funkcjonują zawodowe kluby w czołowych ligach (Anglia, Włochy, Hiszpania)

• dlaczego w Polsce tak sie nie da, specyfika lolalnych uwarunkowań?

• inwestycje finansowe w działalność sportową

5. Sportowy rynek pracy [6-9]

• rynek europejski

* ewolucja rozkładu dochodów sportowców na przestrzeni lat i ich determnanty

• ”Prawo Bosmana”

• rynek amerykanski

* dochody sportowców i ekonomiczne skutki ”salary caps”

• system transferowy i rola managerów na rynku

• gwiazdy na rynku pracy- sportowy rynek pracy w Polsce

5. zrównoważona rywalizacja i jej wpływ na atrakcyjność rozgrywek sportowych.

* Małe kluby przeciwko duzym firmom.

* Subsydia, podział wpływów (gate sharing)[10-12]

6. Etyka działalnosci sportowej [13]

• problem reklamowania wyrobów alkoholowych i tytoniowych: widzowiena meczach to idealna grupa docelowa, ale to sprzeczne z idea krzewieniazdrowego stylu zycia, ale te pieniadze moga zostac przeznaczone napoprawe infrastruktury sportowej.

• ”Panowie nie stac nas na awans”, czyli jak dobrze sprzedac mecz.

* Problem korupcji w sporcie

• problem dopingu w sporcie

* ekonomiczne uzasadnienie skłonności do działań nieetycznych

7. Sport masowy [14]

• rekreacja,

• funkcje społeczne działalnosci klubów sportowych,

• amatorskie ligi sportowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Prawo o stowarzyszeniach, Kodeks Spółek Handlowych (SSA), Ustawa o KulturzeFizycznej i Sporcie. [1]

• Manuel Espita-Escuer, Lucia Isabel Garcia-Cebrian (2000) ”Measuring theEfficiency of Spanish First Division Soccer Teams”, Journal of Sports Economics[2]

• Dieter Hass (2003) ”Technical Efficiency in The Major Soccer League”, Journalof Sports Economics [2]

• Stephen Hall, Stefan Szymanski, Andrew Zimbalist (2002) ”Testing CasualityBetween Team Performance and Payroll” [3-4]

• Jaume Garcia, Placido Gonzalez (2002) ”The Determinants of Football AttendanceRevised”, Journal of Sports Economics [3-4]

• Stephen Dobson, John Goddard, Carlyn Ramlogan (2001) ”Revenue Convergencein the English Soccer League”, Journal of Sports Economics [3-4]

• Stefan Szymanski (2004) ”Professional Team Sports Are Only a Game”,Journal of Sports Economics [5-7]

• David Berri, Martin Schmidt, Stacey Brook (2004) ”Stars at the Gate”,Journal of Sports Economics [5-7]

• Claudio Luccifora, Rob Simmons (2003) ”Superstars Effect in Sports”, Journalof Sports Economics [5-7]

• Andrew Zimbalist (2002) ”Competitive Balance in Sports Leagues”, Journalof Sports Economics [8-10]

• Stefan Kesenne (2000) ”Revenue Sharing and Competitive Balance in ProfessionalTeam Sports”, Journal of Sports Economics [8-10]

Literatura uzupełniajaca

• Isabelle Brocas, Juan Carillo (2004) ”Do the ’Three Point Victory’ and ’GoldenGoal’ Rules Makes Soccer More Exciting?”, Journal of Sports Economics

• Fiona Carmichael, Dennis Thomas, Robert Ward (2001) ”Production andEfficiency in Association Football”, Journal of Sports Economics

• Roger Noll (2002) ”The Economics of Promotions and Relegations in SportsLeagues”, Journal of Sports Economics

• Wladimir Andreff, Paul Staudohar (2000) ”The Evolving European Modelof Proffesional Sports Finance”, Journal of Sports Economics

• Spiros Bougheas, Paul Downward ”The Economics of Professional Sport Leagues”,Journal of Sports Economics

• Alejandro Esteler-More, Montserrat Eres-Garcia (2002) ”A Note on ConsistentPlayer Valuation”, Journal of Sports Economics

• Craig Depken (2002) ”Free Agency and the Concentration of Player Talentin the Major League Baseball”, Journal of Sports Economics

• Daniel Marburger (2002) ”Property Rights and Unilateral Player Transfersin Multiconference Sports League”, Journal of Sports Economics

• E. Woodrow Eckard (2001) ”The Origin of the Reserve Clause”, Journal ofSports Economics• Peter Dawson, Stephen Downson, Bill Gerrard (2001) ”Stochastic Frontiersand the Temporal Structure of Managerial Efficiency in English Soccer”,Journal of Sports Economics

• Thomas Ericson (2001) ”The Bosman Case”, Journal of Sports Economics

• Stefan Kesenne (2004) ”Competitive Balance and revenue Sharing”, Journalof Sports Economics

• David Surdam (2002) ”The American ’Not-so-Socialist’ League in the PostwarEra”, Journal of Sports Economics

Efekty uczenia się:

Studenci po ukończeniu kursu powinni umieć opisać sport w kategoriach teorii ekonomii, znać podstawy prawne działalności sportowej, identyfikować szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa sportowego, rozumieć funkcjonowanie sportowego rynku pracy, rynku reklamy sportowej oraz rynku kibiców sportowych i współzależności między nimi, wiedzieć w jaki sposób pod względem ekonomicznym różni się zawodowy sport europejski od amerykanskiego

Metody i kryteria oceniania:

Zalicznie zajęć będzie polegało na napisaniu pracy o tematyce związanej z zajęciami. Może być to praca teoretyczna lub empiryczna. Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest terminowe oddanie pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strawiński
Prowadzący grup: Paweł Strawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)