Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie i wizualizacja danych ( analizy w chmurze)-( ścieżka SAS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW182
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie i wizualizacja danych ( analizy w chmurze)-( ścieżka SAS)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podastaw informatyki i elementarnych metod analizy danych. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, gdyż nie ma podręczników w języku polskim.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z językami programowania służącymi do zarządzania baz danych – 4GL i SQL, a także prezentacja wybranych zagadnień związanych z kompleksowym podejściem do zarządzania danymi. Student dowiaduje się, że procesy przetwarzania i wizualizacji danych to elementy większego procesu przekształcania danych w informacje i wiedzę. Od procesów tych zależy sprawne funkcjonowanie instytucji finansowych i przedsiębiorstw, które gromadzą duże ilości danych. Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z metodami przekształcania, eksploracji i wizualizacji danych w SQL i 4GL. Poznanie obu języków nie wymaga znajomości metod programowania. Dodatkowym celem zajęć jest prezentacja specjalistycznych narzędzi przetwarzania danych: SAS BASE, SAS Viya, SAS Enterprise Guide, SAS Add-In oraz pokazanie możliwości systemu SAS w zakresie współpracy z narzędziami analitycznymi z użyciem technologii DDE.

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są do osób posiadających podstawową wiedzę na temat narzędzi informatycznych oraz mających zaliczony kurs "Podstaw informatyki".

1. Przetwarzanie danych w języku 4GL – składnia języka 4GL, biblioteki w systemie SAS, pętla główna, wektor PDV.

2. Przetwarzanie danych – c.d. – czytanie danych zapisanych w innych formatach (Excel, Access, XML, Oracle, i in.).

3. Tworzenie własnych kodów programów – data i proc stepów, zapisywanie danych do zbiorów w innych formatach, technologia ODS.

4. Techniki agregacji danych, przetwarzanie w grupach, konwersja danych, transpozycja zbiorów.

5. Techniki łączenia zbiorów, wykorzystanie i tworzenie formatów, informatów, sortowanie zbiorów i indeksy.

6. Przetwarzanie danych w języku SQL - podstawowe zapytania, agregowanie danych, pozycje wyliczane, zagnieżdżanie zapytań.

7. Przetwarzanie danych w języku SQL - łączenie zbiorów, tworzenie i modyfikowanie zbiorów (tabel) i perspektyw (widoków), wykorzystanie zapytań SQL w makroprogramowaniu.

8. Procedury i instrukcje przetwarzania danych: merge, set, import, export, content, format, print, plot, sort, infile, input, put, datalines.

9. Zaawansowane procedury i instrukcje przetwarzania danych.

10. Procedury służące do agregacji danych: freq, means, univariate, update, modify.

11. Graficzna wizualizacja danych w SAS Enterprise Guide oraz w SAS Add-In.

12. Publikowanie i prezentacja wyników analiz w przedsiębiorstwie, wykorzystanie struktur wielowymiarowych, tworzenie raportów, wykorzystanie poczty elektronicznej w języku 4GL, programy przechowywane na serwerze i współpraca z aplikacjami biurowymi (Word, Excel).

13. Zaawansowane techniki czytania i łączenia zbiorów – odwołania do wybranych obserwacji, konkatenacja zbiorów.

14. Makroprogramowanie, czyli proces tworzenia programów rozszerzających możliwości systemu.

15. Sprawdzian w formie testu.

Literatura:

1. Painless Windows: A Handbook for SAS Users, Third Edition, Jodie Gilmore

2. The Little SAS Book: A Primer, Third Edition, Lora D. Delwiche, Susan J. Slaughter

3. SAS Programming by Example, Ron Cody, Ray Pass

4. SAS Functions by Example, Ron Cody

5. SAS Certification Prep Guide: Base Programming SAS

6. https://support.sas.com/en/knowledge-base.html

7. SAS OnLineDoc

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (max 4000 znaków)

WIEDZA

Student ma wiedzę z zakresu przetwarzania i wizualizacji danych, zna metody przetwarzania baz danych, techniki łączenia zbiorów, agregacji i transpozycji danych. Student zna procedury i instrukcje przetwarzania i agregacji danych. Student zna techniki wielowymiarowej analizy danych.

Student zna i rozumie podstawowe konstrukcje programistyczne używane w języku 4GL, w tym zmienne, funkcje, pętle i makra. Zna postawy języka SQL.

UMIEJĘTNOŚCI

Student ma umiejętność tworzenia, modyfikowania oraz łączenia zbiorów danych z wykorzystaniem języków 4GL oraz SQL. Student potrafi pisać programy tworzące zapytania do baz danych w językach 4GL i SQL. Student potrafi analizować poprawność wykonania kodu.

Student potrafi tworzyć programy przetwarzające dane w językach 4GL i SQL. Potrafi również testować ich poprawność, analizować błędy i dokonywać ich modyfikacji. Student potrafi odczytać kod napisany w językach 4GL i SQL i wytłumaczyć jego działanie. Student potrafi opracować algorytm przetwarzający dane.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie rolę i znaczenie procesu przetwarzania danych. Student potrafi zidentyfikować korzyści ekonomiczne płynące z przetwarzania i wizualizacji danych. Student rozumie znaczenie języków 4GL i SQL, które usprawniają proces przetwarzania danych, ułatwiając ich analizę. Student ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy. Ma świadomość roli, jaką odgrywają systemy komputerowe wspierające procesy zarządzania danymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie dwóch typów aktywności. Wstępnej ocenie podlegać będzie aktywność w trakcie zajęć - rozwiązywanie prezentowanych zadań i problemów (20%). Końcowa ocena opiera się na teście, który odbywa się na ostatnich zajęciach i polega na zaprogramowaniu rozwiązań kilku zadań. Jego wynik stanowi formalną ocenę przedmiotu (80%). W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość jego poprawy w formie projektu przetwarzania danych w SAS 4GL, SQL.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ogonek
Prowadzący grup: Maria Ogonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)