Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DATABASES - APPLICATIONS OF SQL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW669
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: DATABASES - APPLICATIONS OF SQL
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The course aims to familiarize participants with the creation, modification and management of databases using SQL language, which is the standard used in databases such as Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access, etc. Students will become acquainted with the theoretical and the practical issues of database creation, maintenance and management. Special attention will be paid to the SQL queries in databases such as MS SQL Server.

CAUTION: This course is is equivalent to course: BAZY DANYCH – ZASTOSOWANIA JĘZYKA SQL.

Pełny opis:

- Databases. Database management systems in an economic organization. Database - basic concepts. Evolution of database systems.

- Operational and analytical use of databases. The architecture of a database management system (DBMS) - diagrams. Organization of equipment and users.

- Information systems based on databases and their evolution. Models - definition and types, database properties.

-Issues related to database: indirection (mapping), data collection, data types, constants, variables, functions, conditions, selection, projection, combining, organizing, sharing.

- Logical database models: hierarchical, network, relational, object. Diagrams of entity relationship models (entities, attributes, relationships), the relationships' properties. Database development trends.

- Database design process. Defining relationship characteristics. Entity relationship model. Implementation models. Basic actions in relational algebra. Relational model. Normalization of relational data model.

- Defining a relational database schema, relationships and prospects.

- Updating operations.

- SQL queries: simple, with nested units, with connectors.

- Physical database organization.

- Addressing, searching, indexing. Management of transactions and queries. Data security. Database design process: modeling.

Literatura:

- P.Beynon_Davies, "Systemy baz danych", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

- Richard Stones, Neil Matthew, Bazy Danych i MySQL, Helion, Gliwice 2003

- Microsoft SQL Server 2005 od środka: Mechanizm składowania danych, APN Promise, Warszawa 2007

- Microsoft SQL Server 2005 od środka: Zapytania w języku T-SQL, APN Promise, Warszawa 2006 Ewa Łuszczyk, Mirosława Koperkowska, Ćwiczenia z Access 2003 - wersja polska, wyd. Mikom, Warszawa 2004

- Ben Forta, Poznaj SQL w 10 minut, Intersoftland, Warszawa 2000

- Adam Majczak, SQL od podstaw, wyd. I, Translator s.c., Warszawa 2001

- Stones Richard, Matthew Neil, Bazy danych i MySQL, Helion, Gliwice 2003

- Prague, Cary N., Access 2003 PL: biblia, Helion, Gliwice 2004

Efekty uczenia się:

After the course the student is able to:

- present knowledge of database management,

- describe the analytical and operational models of databases,

- create, modify and manage databases using SQL language,

- analyze patterns of relational databases,

- create and modify the structure of queries to database,

- integrate queries into coherent analytical queries,

- assess the correctness of the queries in SQL (Structured Query Language),

- interpret the databases queries.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment is based on two tests:

the first one - preliminary, for which one can get 20% points of the final evaluation grade, it will take place in the middle of the term,

the second one - final, for which one can get 80% points of the final evaluation grade, it will take place during lasr classes.

Tests will take place at the computers and will prove the knowledge of problems and issues discussed and addressed during the classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)