Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość komputerowa z EWKASQL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW676
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość komputerowa z EWKASQL
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Znajomość podstawowych zasad rachunkowości według polskiej Ustawy o rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.


Założenia wstępne

Finanse przedsiębiorstwaSkrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zarządzaniem przedsiębiorstwem od strony finansowo-księgowej, przy zastosowaniu oprogramowania komputerowego klasy ERP o nazwie EwkaSQL. Na wybranych zajęciach studenci zdobędą teoretyczną wiedzę na temat oprogramowania i jego przeznaczenia. Zajęcia praktyczne będą poświęcone obsłudze firmy w zakresie ewidencji i zarządzania dokumentami księgowymi oraz raportowaniem. Student po ukończeniu zajęć osiągnie wiedzę na temat klasyfikowania i księgowania operacji gospodarczych przy użyciu nowoczesnego systemu klasy ERP. Wiedza taka jest wymagana m.in. od przyszłych księgowych, dyrektorów finansowych i osób pracujących w zawodach pokrewnych

Pełny opis:

Zajęcia 1: Wprowadzenie. Omówienie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedstawienie rożnych modułów ERP i ich zastosowania: PolkaSQL, FK (Finanse i Księgowość), CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) oraz BI (Hurtowania danych – Raportowanie).

Zajęcia 2: Omówienie oprogramowania typu ERP – EwkaSQL – systemu do obsługi księgowości, przeznaczonego dla firm handlowych, usługowych i produkcyjno-handlowych. Zarejestrowanie studentów jako użytkowników systemu.

Zajęcia 3: Omówienie zagadnień dotyczących księgowości, w powiązaniu z systemem klasy ERP. Wprowadzenie do systemu podstawowych typów dokumentów i innych danych niezbędnych do prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Zajęcia 4: Poznanie zagadnień związanych z planem kont, budżetowaniem, rozrachunkami

i płatnościami.

Zajęcia 5: Rejestracja w systemie dokumentów handlowych i rozrachunkowych. Omówienie dokumentów związanych z handlem wewnątrz i poza wspólnotowym.

Zajęcia 6: Wprowadzanie, dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Zajęcia 7: Możliwości współpracy z innymi programami, w tym z systemem PolkaSQL, Płatnik, systemami bankowymi. Możliwości importu i eksportu danych.

Zajęcia 8: Zagadnienia dotyczące zamykania okresów obrachunkowych i roku finansowego.

Zajęcia 9: Omówienie i praca z modułem EwkaSQL-Excel.

Zajęcia 10: Omówienie części systemu dotyczącej raportowania. Praca z oprogramowaniem: generowanie raportów (o stanach rozrachunków, rachunek zysku i strat, rachunek przepływów w/g wzoru ustawy o rachunkowości, rachunek bilansu i inne).

Zajęcia 11÷14: Praca z oprogramowaniem: ćwiczenie utrwalające zdobyte wcześniej umiejętności praktyczne.

Zajęcia 15: Kolokwium indywidualne przygotowane przez prowadzącego.

Literatura:

Podręcznik dla użytkownikόw oprogramowania EwkaSQL dostępny na stronie internetowej:

http://www.sprzedawaj.pl/ewka oraz w formie drukowanej w powielarni Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę o sposobie działania oprogramowania EwkaSQL. Student ma wiedzę w jaki sposób działają poszczególne funkcjonalności tego oprogramowania.

1. Student ma wiedzę jakie funkcjonalności dostępne są w oprogramowaniu EwkaSQL.

2. Student zna i rozumie dokumenty księgowe ewidencjonowane przez system.

3. Student ma wiedzę o raportach, które może wygenerować za pomocą systemu. Raporty te mogą być wykorzystywane przez interesariuszy wewnętrznych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz przez Urzędy i instytucje zewnętrzne (Uzgodnienie Sald, Bilans, dokumentacja dla Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS i inne).

Student ma umiejętność księgowania transakcji gospodarczych całego spektrum działania firmy za pomocą systemu. Student potrafi stworzyć wzorcowy plan kont i dokonać na nich wszelkich zapisów księgowych.

1. Student potrafi dokonać:

- rejestracji i modyfikacji kontrahentów krajowych, zagranicznych, wewnątrzwspólnotowych, poza unijnych

- rejestracji i modyfikacji wszelkich dokumentów księgowych istotnych z punktu widzenia ustawy

- rejestracji i modyfikacji dokumentόw rozrachunkowych

- rejestracji i modyfikacji operacji na planie kont.

2. Student potrafi wygenerować za pomocą oprogramowania EwkaSQL raportów, które to umie przeanalizować pod kątem informacji istotnej.

Student ma świadomość jak ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa oprogramowanie dotyczące obsługi finansowej.

1. Student ma świadomość zalet i wad systemu EwkaSQL.

2. Student potrafi podjąć pracę w przedsiębiorstwach posługujących się systemem EwkaSQL i dzięki niemu samodzielnie prowadzić księgowość firmy.

3. Student potrafi podjąć pracę w biurze rachunkowych, które korzysta z oprogramowania EwkaSQL i dzięki niemu samodzielnie prowadzić rozliczenia firmy dotyczące zapasów.

W ramach zajęć student nauczy się również zasad obsługi systemu finansowo-księgowego klasy ERP. Pozna rodzaje podatków i opłat, które występują w firmach. Poradzi sobie również z naliczaniem odsetek za zwłokę, nadpłaty w podatkach. Wprowadzi i zaksięguje bilans otwarcia i zamknięcia okresu obrachunkowego, prawidłowo sklasyfikuje poszczególne koszty do określonych kont, prawidłowo wskaże dochód lub stratę finansową firmy.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach, przy czym dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Aktywne uczestnictwo na zajęciach oznacza wykonanie na każdych zajęciach ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego, które to będą dostarczane studentom przynajmniej 24h przed rozpoczęciem zajęć drogą mailową. W razie nieobecności na zajęciach, student ma obowiązek w ciągu 1 tygodnia zapoznać się

z tematyką opuszczonych zajęć poprzez przeczytanie odpowiedniego rozdziału podręcznika oraz nadrobić zaległe ćwiczenia a ich wyniki przedstawić prowadzącemu na początku następnych zajęć. Ponadto, obowiązkiem zaliczenia zajęć jest podejście i zaliczenie kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego na ostatnich zajęciach. Kolokwium będzie wymagać od studentów samodzielnego wykonania czynności księgowych za pomocą systemu EwkaSQL. Próg zaliczenia kolokwium wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)