Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie sobą w czasie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW685
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie sobą w czasie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie podstawowych zasad zarządzania sobą w czasie, planowania pracy własnej, zapobieganiu odkładania spraw i ukształtowanie sposobów motywowania siebie. Zakładany efekt: uformowanie całościowego systemu organizacji własnej nauki, pracy i zycia.

Treść: zarzadzanie przepływem zadań, organizacja warsztatu własnej pracy, określenie prorytetów, realizacja celów, łatwe zabieranie się do pracy, motywowanie się.

1. Forma zajęć: warsztat

2. Dla specjalizacji: zajecia do wyboru (lata I-III)

3. Forma zaliczenia: kontrola obecności, aktywność, praca semestralna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie:

• Metod organizowania swoich działań

• Zarządzania przepływem pracy

• Sposobów gromadzenia informacji

• Podejścia do analizowania danych

• Technik organizowania

• Elementów przeglądania

• Narzędzi umożliwiających działanie

• Podstaw zarządzania sobą

• Możliwości przejmowania kontroli

• Perspektyw zmiany: zoom in - zoom out

• Strategii przechodzenia od celów do działania

• Systemu przeciwdziałania odkładaniu

• Metod motywowania i redukcji stresu

• Rozwiązań różnych problemów związanych z organizacją czasu

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Allen D., Getting Things Done, wyd. 2 Gliwice 2016

• Covey S., 7 nawyków skutecznego działania, Warszawa 2006

• Fiore N., Nawyk samodyscypliny, Gliwice 2008

Literatura uzupełniająca:

• Allen D., Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko, Sopot 2012

• Combs J., Zrób to teraz. Stop odkładaniu spraw na jutro. Gliwice 2013

• Heppell M., Jak zaoszczędzić godzinę dziennie, Gliwice 2013

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• zaplanuje swój system organizacji czasu i pracy

• rozpozna obszary wymagające przeorganizowania własnej pracy

• ulepszy stosowane sposoby organizacji czasu pracy i uczenia się

• stworzy system przepływu informacji

• skutecznie przeciwdziała chaosowi i nieporządkom

• ustali swoje kierunki rozwoju

• wytyczy priorytety na przyszłość

• wprowadzi zamiary w życie

• przeciwdziała swojej chęci odkładania spraw na jutro

• zbuduje efektywny system motywacji

• będzie umiał radzić sobie z problemami wynikającymi z marnotrawienia czasu

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)