Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje przedsiębiorcze dla nieekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW736-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje przedsiębiorcze dla nieekonomistów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sposobów działania w sytuacji zagrożenia przedsiębiorstw oraz zarządzania zmianą. W czasie zajęć studenci będą mieli nabyć kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem firmy m.in. w zakresie planowania strategicznego (tworzenie strategii rozwoju organizacji) oraz finansowego (w tym tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych, źródeł finansowania) oraz monitorowania i kontrolowania realizacji strategii rozwoju oraz finansów przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

1. Podstawy tworzenia modelu biznesowego: formy prowadzenia działalności, formy opodatkowania działalności, konstrukcja „łańcucha wartości dodanej” firmy, główne założenia odnośnie modelu biznesowego

2. Podstawy tworzenia strategii rozwoju firmy: Proces budowy strategii i jej elementy składowe, wizja i misja organizacji, logika tworzenia strategii

3. Analiza zewnetrzna (modeli 5 sił Portera, analiza PESTEM)

4. Analiza wewnętrzna (audyt organizacyjny)

5. Analiza SWOT, Model Canvas

6. Schemat logiki tworzenia celów strategicznych, ustalanie celów strategicznych, tworzenie systemu zarządzania i monitorowania realizacji strategii, strategiczna karta wyników

7. Ćwiczenie tworzenie strategii rozwoju

8. Podstawy tworzenia strategii marketingowej, negocjacje

9. Podstawy prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej

10. Sprawozdawczość finansowa (konstrukcja sprawozdań finansowych), umiejętność analizy i czystania sprawozdań finansowych

11. Podstawy tworzenia planu finansowego (harmonogram rzeczowo-finansowy, plan przychodów, w tym metody ustalania ceny)

12. Źródła finansowania działalności (finansowanie kapitałami własnymi, pozyskanie środków poprzez emisję akcji, pozyskanie inwestora strategicznego, finansowego, venture capital, finansowanie społecznościowe, emisja obligacji, pozyskanie kredytu bankowego, leasing, factoring)

13. Ćwiczenie tworzenie planu finansowego

14. Zarządzanie przez innowacje (model procesu innowacyjnego, formy innowacji, źródła innowacji, UDI, Blue Ocean Strategy)

15. Podsumowanie zajęć, zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003

P. Kotler, Marketing, Dom wydawniczy Rebis, Warszawa 2012,

Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe

PWN, Warszawa 2002

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej,

PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

Drucker P. F. (przeł. Doroba A.), Zawód Menedżer, MT Biznes, Czarnów 1998

Griffin R. W. (przeł. Rusiński M.), Podstawy Zarządzania organizacjami,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001

Rokita J., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu podstaw prowadzenia firmy w Polsce, posiada umiejętności z zakresie wyboru modelu biznesowego firmy (w tym formy prawnej) oraz programowania jej rozwoju (konstrukcja strategii rozwoju), zna również podstawy finansowe prowadzenia własnego biznesu.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student zna procedury zakładania i prowadzenia własnej firmy, potrafi omówić formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw, zna podstawowe zasady opodatkowania działalności przedsiębiorstw.

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student potrafi założyć własny biznes m.in. wybrać formę prawną, sporządzić strategię rozwoju firmy oraz plan finansowy (prognoza przychodów i kosztów).

Kompetencje społeczne – postawy:

Po zakończeniu zajęć student, rozumie rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej, ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są oceniane na podstawie kolokwium końcowego (60%) oraz efektów pracy zespołowej w trakcie całego semestru (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dwórznik, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Marcin Dwórznik, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)