Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie narzędzi analitycznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW768
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie narzędzi analitycznych II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają umożliwiać rozwinięcie umiejętności tworzenia procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Kurs ma pozwalać zgłębić znajomość technik analizy i modelowania poznanych na magisterskim etapie studiów (zwłaszcza na przedmiocie Zaawansowana Ekonometria). Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę z przedmiotów Statystyka Matematyczna, Ekonometria oraz Zaawansowana Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla pozostałych przedmiotów ze studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i Ekonometria (zwłaszcza Zaawansowana Ekonometria II).

Pełny opis:

Tworzenie nowych technik statystycznych i modeli ekonometrycznych wiąże się z koniecznością ich oprogramowania. Niejednokrotnie, w pracy badawczej czy analitycznej, podczas wnioskowania pojawia się potrzeba dostosowania istniejących modeli do analizowanych danych. Czasami, charakter danych jest na tyle odmienny od wcześniej rozważanych, że niezbędne jest stworzenie autorskiego modelu czy narzędzia statystycznego opartego o inne niż standardowe założenie czy rozkład.

Zajęcia w zamierzeniu mają korzystać z przedmiotów z pierwszego etapu studiów: Statystyka Matematyczna i Ekonometria (poziom podstawowy). Przedmiot ma wzmocnić samodzielność analityczną studentów na innych przedmiotach II etapu studiów. Przedmiot ma tworzyć podstawy dla przedmiotów z etapu magisterskiego.

Lista tematów:

(1)-(2) Ilustrowanie podstawowych pojęć statystyki za pomocą metody Monte Carlo (błędy I i II rodzaju, kontrolowanie błędu I rodzaju – Bonferroni correction i podobne)

(3) Prawo Wielkich Liczb i Centralne Twierdzenie Graniczne

(4)-(7) Programowanie ciekawych modeli ekonometrycznych – opartych o MNW (Zaawansowana Ekonometria I), innych takich jak estymator Cochrane'a-Orcutta, SUREG. Programowanie alternatywnych wersji modeli ekonometrycznych (nieklasyczne funkcje związku)

(8) Własności modeli panelowych w eksperymentach Monte Carlo

(9) Programowanie estymatorów M

(10)-(11) Estymatory jądrowe funkcji gęstości

(12)-(13) Programowanie transformacji Fouriera

(14)-(15) Programowanie metody zmiennych instrumentalnych w oparciu o uogólnioną metodę momentów

Literatura:

Literatura

1. Owen Jones, Robert Millardet i Andrew Robison, Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R, CRC Press, 2009

2. Vance Martin, Stan Hurn i David Harris, Econometric Modelling with Time Series. Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press, 2013

3. Badi H. Baltagi, Econometric analysis of panel data 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005

4. Jerzy Mycielski, Skrypt do Ekonometrii, WNE UW

5. Materiały przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Student ma wiedzę o podstawach tworzenia funkcji i programów do celów statystycznych i ekonometrycznych.

1. Student zna wady i zalety wykorzystywania programów komputerowych w analizowaniu danych.

2. Student zna podstawowe techniki i narzędzia informatyczne.

3. Student zna wybrane narzędzia analityczne i obliczeniowe wykorzystywane w pracy ekonomisty.

B) Umiejętności

Student potrafi korzystać z programów statystyczno-ekonometrycznych, tworzyć funkcję oraz programy, adaptować procedury napisane przez innych naukowców.

1. Student umie analizować dane za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

2. Student potrafi skonstruować własne funkcje i skrypty.

3. Student potrafi stworzyć funkcje i skrypty realizujące testy i modele statyczne i ekonometryczne będące rozwinięciami klasycznych metod.

4. Student potrafi pracować z podstawowymi formatami danych oraz strukturami danych.

5. Student potrafi wykorzystać metody badawcze do rozwiązywania zadań.

6. Student umie wykorzystywać funkcje i skrypty przygotowane przez innych badaczy i analityków.

7. Student potrafi dobrać narzędzie analityczne do rozwiązania problemu z zakresu ekonomii, finansów i dziedzin pokrewnych.

8. Student umie wykonać szereg operacji obliczeniowych i analitycznych w celu znalezienia rozwiązania zadania.

9. Student potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników, zinterpretować ich sens ekonomiczny i stworzyć raport z wykonanej analizy.

C) Kompetencje społeczne

Student ma świadomość konieczności uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności.

1. Student potrafi komunikatywnie zaprezentować dane w postaci tabel i wykresów.

2. Student jest przygotowany do samodzielnego rozszerzania wiedzy.

3. Student potrafi pracować z programami przygotowanymi przez innych oraz przygotowywać programy, które mogą być wykorzystywane przez innych.

4. Student umie ocenić możliwość wykorzystania wybranego narzędzia do rozwiązania problemu.

5. Student rozumie ograniczenia technik informatycznych w analizowaniu skomplikowanych zjawisk gospodarczych.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

W skład oceny wchodzą kartkówki (7 kartkówek, 50%) oraz praca zaliczeniowa (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Woźniak
Prowadzący grup: Rafał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Woźniak
Prowadzący grup: Rafał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)