Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW804(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Po uzyskaniu akredytacji, przedmiot ten może stanowić podstawę zaliczenia modułu „Corporate and Business Law (LW) (GLO)” kwalifikacji ACCA(the Association of CharteredCertifiedAccountants), a zatem daje szansę zdobycia jednego z dyplomów ACCA.

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: podstawowe cechy systemu prawnego, Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, obowiązki kupującego i sprzedającego w transakcjach o charakterze międzynarodowym, dokumenty przewozowe i środki płatności, tworzenie i organizacja spółek handlowych, finansowanie i zarządzanie spółkami handlowymi, prawo upadłościowe, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów prawa handlowego.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Podstawowe elementy systemów prawnych takich jak systemy prawa handlowego, ustrojowego, międzynarodowego, kolizyjnego i alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów

2. Międzynarodowe transakcje handlowe - wprowadzenie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, obowiązki sprzedawcy i kupującego oraz postanowienia wspólne dla obu

3. Przewóz i płatność w międzynarodowych transakcjach handlowych - dokumenty przewozowe i środki płatnicze

4. Tworzenie i organizacja organizacji biznesowych - pełnomocnictwo, spółki, osobowość prawna, zakładanie spółek

5. Kapitał i finansowanie spółek - kapitał zakładowy, kapitał pożyczkowy, utrzymanie kapitału, prawo do dywidendy

6. Zarządzanie w spółkach prawa handlowego - zarząd, nadzór, zgromadzenia wspólników, uchwały

7. Prawo upadłościowe

8. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów prawa handlowego

Literatura:

1. Ferrari, Franco. Contracts for the International Sale of Goods: Applicability and Applications of the 1980 United Nations Convention. Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

2. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2017

3. M. Modrzejewska, J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2016

4. A. Olejniczak, Z. Radwański, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2016

5. J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student potrafi zidentyfikować istotne elementy różnych systemów prawnych, w tym główne źródła prawa, potrzebę międzynarodowej regulacji prawnej oraz wyjaśnić rolę organizacji międzynarodowych w promocji i regulacji handlu międzynarodowego oraz roli arbitrażu międzynarodowego jako alternatywy dla orzecznictwa sądowego. Student zdaje sobie sprawę z implikacji prawnych związanych z prawem upadłościowym oraz z nieuczciwymi i przestępczymi zachowaniami korporacyjnymi.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi rozpoznać i zastosować odpowiednie postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i wyjaśnić różne sposoby finansowania międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Student rozpoznaje różne rodzaje międzynarodowych form biznesowych i rozróżnia alternatywne formy organizacji biznesowych. Ma świadomość różnych rodzajów kapitału i finansowania spółek oraz potrafi opisać i wyjaśnić, w jaki sposób firmy są zarządzane, administrowane i regulowane.

POSTAWY:

Student doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia pisemnego.

Egzamin złożony jest z trzech części: część A składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru (za każde pytanie można otrzymać jeden punkt), część B jest złożona z 5 pytań jednokrotnego wyboru (każde warte 2 punkty), część C składa się z 5 pytań otwartych (każde warte jest 5 punktów). Próg zaliczenia przedmioty wyniosi 50% (30 punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)