Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy rynku i badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW837-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy rynku i badania marketingowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dlatego konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-4

i podpisanie umowy szkoleniowej po dokonaniu rejestracji w USOS.

Kurs jest bezpłatny.Skrócony opis:

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami badań rynku i badań marketingowych oraz ich wykorzystania na potrzeby działań naukowych, biznesowych, oceny satysfakcji klientów, prognozowania popytu czy rozwiązania problemu decyzyjnego.

Kurs pozwoli opanować umiejętności w zakresie kluczowych koncepcji i narzędzi badań rynku tak by samodzielnie dobrać adekwatne metody badawcze, przygotować je, testować, przeprowadzić badania i zebrać dane oraz wyciągnąć krytyczne wnioski.

Pełny opis:

Kurs jest dedykowany wszystkim, którzy chcą opanować i wykorzystywać wiedzę w zakresie analiz rynkowych i badań marketingowych zarówno w biznesie, działalności naukowej, badawczej oraz działalności tzw. trzeciego sektora.

W ramach interaktywnej pracy opartej na studiach przypadków będziemy poszukiwać odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

• Co to są badania marketingowe i analizy rynkowe oraz w jakich celach się je realizuje ?

• Jakie są podstawowe metody badania rynku i zbierania informacji ?

• Jak wykorzystać Internet do szybkiego i skutecznego zbierania danych i bezpłatnej analizy danych?

• Jakie grupy interesariuszy przedsiębiorstwa/organizacji mogą podlegać badaniom rynkowym i marketingowym w ramach otoczenia dalszego i bliższego ?

• Które działy/obszary funkcjonowania firmy powinny zostać zaangażowane w badania?

• Jakie problemy decyzyjne mogą być rozwiązywane przy pomocy badań rynkowych/marketingowych ?

• Jakie są podstawowe fazy realizacji badań rynku/ marketingowych ?

• Jak poprawnie przygotować kwestionariusz ankietowy, zaprogramować badanie, kwestionariusz wywiadu, etc. ?

• Co to jest próba badawcza i jak ją właściwie dobrać do naszych celów marketingowych ?

• W jaki sposób zaprojektować i wykorzystać badania do sformułowania strategii przedsiębiorstwa, segmentacji i pozycjonowania ?

• Jakie są podstawowe narzędzia/techniki do analizy danych rynkowych na poziomie makroekonomicznym, sektorowym i na poziomie przedsiębiorstw ?

• Jak łączyć badania jakościowe i ilościowe oraz czym jest triangulacja ?

• Jakie są kluczowe elementy briefu badawczego ?

• Jak badać rynek w obszarze nowych megatrengów – sharing economy, transformacja energetyczna, przeciwdziałanie zmianom klimatu, etc. ?

• Jak szacować wielkość rynku i poziom cen na podstawie badań marketingowych ?

Szczegółowe zagadnienia

Istota analizy rynku

- Źródła danych i ich wybór (pierwotne, wtórne, etc.)

- Zasady, etapy i cele analizy rynku

- Zastosowania wyników analizy i ich interpretacja

- Analiza rynku a badania marketingowe

- Rynek jako przedmiot analizy

- Metody szacowania wielkości i pojemności rynku

- Wpływ cen na pojemność rynku, elastyczność cenowa i dochodowa popytu

- Analiza i interpretacja trendów i wahań sezonowych

- Badania produktów,

- Badania cen,

- Badania promocji,

- Badania dystrybucji

Metody i techniki badań rynku.

- Metody i techniki badań rynku,

- Metodyka badań panelowych i fokusowych – scenariusz i dobór uczestników badania,

- Przygotowanie kwestionariuszy badawczych i ich walidacja, dobór skali, etc.

- Dobór próby i techniki realizacji badań

- Organizacja i instytucje badań rynku

- Etyczne aspekty badań rynku

- Zamawianie badań u wyspecjalizowanych dostawców

- Samodzielne badania z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi

Metody prezentacji i oceny wyników badań

- Przekroje analizy rynku

- Analiza środowiska makroekonomicznego

- Analiza popytu i zachowań konsumentów

- Metody analizy udziałów rynkowych i konkurencji

- Analiza cen.

Literatura:

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, pod red. Mazurek-Łopacińska K., Warszawa 2016.

Sagan A., Metodologia badań ekonomicznych, Kraków 2016.

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza, umiejętności:

W wyniku procesu kształcenia student:

- ma wiedzę o istocie, wartości i ograniczeniach różnego rodzaju badań marketingowych, określa cele i funkcje badań marketingowych / rynkowych

- rozumie istotę badań i zna problemy do rozwiązania na poszczególnych etapach badań rynkowych i marketingowych,

- ma wiedzę i świadomość roli badań naukowych w ograniczaniu ryzyka biznesowego w zależności od metody badań i ich rzetelności,

- zna funkcjonowanie rynku i mechanizm rynkowy oraz jego rolę w decyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwach,

- posiada wiedzę na temat narzędzi do badania chłonności, zdolności rynkowej i potencjału rynkowego, a także jego wrażliwości popytu na cenę, dochody i inne czynniki

- rozumie istotę i konieczność badań postaw i preferencji konsumentów, badań struktury rynku i metod profilowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw (badania konkurencji i konkurencyjności), badań segmentacyjnych, produktów i cen, badań promocji i dystrybucji.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi przygotować koncepcję badania marketingowego z uwzględnieniem wszystkich jego etapów

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk

- umie korzystać z różnych źródeł danych i interpretować dane statystyczne oraz obliczać i interpretować kluczowe wskaźniki

- może zlecać i nadzorować badania marketingowe oraz oceniać wyniki tych badań,

- umie identyfikować i analizować relacje pomiędzy konkurującymi podmiotami gospodarczymi, budować mapy grup strategicznych, przeprowadzać badania segmentacyjne, określać czynniki konkurencyjności produktu i przedsiębiorstwa, identyfikować czynniki wpływające na zachowania nabywców.

- posiada umiejętność przedstawienia własnego stanowiska, popierając je argumentami opartymi na wynikach przeprowadzonych badań.

Umiejętności społeczne

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi poprawnie interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i wzajemne relacje między nimi oraz formułować własne opinie oraz krytycznie dobierać dane i metody ich analizy

- student potrafi pracować w zespole projektującym proces badań marketingowych w celu rozwiązania zadanego problemu

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- rozumie potrzebę rozwijania umiejętności pracy w grupie i komunikacji z różnymi interesariuszami

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz dąży do pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności,

- zachowuje krytyczny stosunek do wyrażania opinii, potrafi współpracować w zespole i pracować samodzielnie, przejawia odpowiedzialność za powierzone mu zadania, wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość;

- prawidłowo komunikuje się z otoczeniem,

Metody i kryteria oceniania:

Obecność w trakcie zajęć oraz ocena efektów pracy grupowej i samodzielnej na studiach przypadków

Punkty za aktywność w trakcie zajęć (30%) oraz punkty za ocenę efektów pracy grupowej (30%) i samodzielnej (40%) na studiach przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka, Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Grzegorz Tchorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1

13 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

20 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

27 listopad w godzinach 17:00 – 18:30

04 grudzień w godzinach 17:00 – 18:30

Grupa 2

13 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

20 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

27 listopad w godzinach 18:45 – 20:15

04 grudzień w godzinach 18:45 – 20:15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)