Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja i negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW839-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i negocjacje
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dlatego konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-3

i podpisanie umowy szkoleniowej po dokonaniu rejestracji w USOS.

Kurs jest bezpłatny.Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności identyfikowania i radzenia sobie z konfliktami oraz rozwiązywania konfliktów interesów na drodze negocjacji. W tym celu studenci zostaną wyposażeni w wiedzę nt. skutecznej komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz profesjonalnego prowadzenia negocjacji. Zdobyta wiedza zostanie użyta przez uczestników szkoleń w trakcie praktycznych warsztatów umiejętności negocjacyjnych.

Pełny opis:

W ramach interaktywnej pracy będziemy poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie są źródła konfliktów?

• Jakie są rodzaje konfliktów i dopasowane do nich metody radzenia sobie z nimi?

• Jakie mamy wyuczone wzorce radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi?

• Jakie rodzaje konfliktów można rozwiązywać na drodze negocjacji?

• Jakie są kluczowe kompetencje dobrego negocjatora?

• Od czego zależy sukces w negocjacjach?

• Jakie są rodzaje strategii negocjacyjnych i skutki ich wyboru?

• Jak kształtować swoją pozycję negocjacyjną?

• Jak skutecznie przygotować się do negocjacji?

• Jak skutecznie prowadzić negocjacje w poszczególnych ich fazach?

• Jak skutecznie argumentować i umiejętnie ustępować?

• Jak wykorzystywać komunikację werbalną, niewerbalną i parawerbalną w negocjacjach?

• Jak tworzyć zespoły negocjacyjne?

• Jak zarządzać relacjami z partnerami negocjacyjnymi?

Kluczowe zagadnienia tworzące szkielet programu zajęć:

1. Bariery i metody skutecznej komunikacji

2. Źródła konfliktów i metody zarządzania nimi

3. Kompetencje w obszarze komunikacji i negocjacji

4. Tworzenie i realizacja strategii negocjacyjnych

5. Negocjacje w miejscu pracy i w kontaktach zawodowych

Formy prowadzenia zajęć:

Program przedmiotu będzie realizowany w interaktywnej formule e-learningowej, opartej na konwersatoriach, analizie studiów przypadków oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeniach praktycznych służących doskonaleniu tzw. kompetencji miękkich, w tym poprzez warsztaty negocjacyjne online w oparciu o przygotowane scenariusze negocjacji biznesowych. Zajęcia będą się odbywały poprzez platformę Moodle oraz za pośrednictwem spotkań live przez Zoom.

Literatura:

• R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do tak. Negocjacje bez poddawania się, PWE 2013

• Robert A. Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje, PWE 1999

• Robert A. Rządca, Negocjacje w interesach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

• Anna Winch, Sławomir Winch, Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura, Wyd. Difin 2005

• Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski, O negocjacjach i negocjatorach, One Press, 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W efekcie procesu kształcenia student:

• potrafi zdefiniować przyczyny i rodzaje konfliktów,

• zna metody rozwiązywania konfliktów,

• rozumie różnice między stylami rozwiązywania konfliktów,

• wie, jakie są cechy charakterystyczne negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów,

• potrafi scharakteryzować fazy procesu negocjacji,

• wie, jakie są kompetencje dobrego negocjatora

• umie wymienić i opisać rodzaje strategii negocjacyjnych,

• wie, jakie są role z zespole negocjacyjnym,

• wie, jakie są zasady przygotowania się i prowadzenia negocjacji.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

• Potrafi identyfikować rodzaje konfliktów,

• Umie określić swój styl rozwiązywania konfliktu,

• Posiada umiejętność tworzenia i realizacji prostych strategii negocjacyjnych,

• Umie współpracować z innymi członkami zespołu negocjacyjnego,

• Posiada umiejętność stosowania komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w procesie negocjacji,

• Potrafi dokonywać analizy przeprowadzonych negocjacji pod kątem skuteczności wdrożonych rozwiązań.

Kompetencje społeczne

Na zakończenie kursu student:

• Rozumie społeczną odpowiedzialność związaną z komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów na drodze negocjacji,

• Potrafi dokonać samooceny kompetencji oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie negocjacji,

• Umie określać priorytety służące realizacji celów negocjacji,

• Potrafi współpracować w grupie jak również samodzielnie analizować przebieg procesów negocjacyjnych,

• Rozumie ideę rozwijania swoich kompetencji komunikacyjnych przez całe życie,

• Rozwija umiejętności oraz umie planować swój dalszy rozwój w obszarze kompetencji komunikacji i negocjacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność w trakcie zajęć, ocena aktywności (uczestnictwa w zadaniach realizowanych podczas zajęć niesynchronicznych oraz live) oraz test końcowy

Punkty za udział w aktywnościach podczas zajęć (50%) oraz ocena z testu końcowego (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Piotr Modzelewski, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Jarosław Górski, Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1 i Grupa 2 - Prowadzący to Jarosław Górski

Grupa 3 i Grupa 4 - Prowadzący to Piotr Modzelewski

Grupa 1 stacjonarna

13.10.23 9:45 – 14:45

27.10.23 9:45 – 14:45

Grupa 2 stacjonarna

20.10.23 9:45 – 14:45

03.11.23 9:45 – 14:45

Zaliczenie testowe dla obu grup: 10.11, godz. 13.15

dr Piotr Modzelewski - zajęcia stacjonarne (na WNE UW)

- Grupa 3 stacjonarna

18 listopada, 9:00 - 15:30

25 listopada, 9:00 - 15:30

- Grupa 4 stacjonarna

02 grudnia, 9:00 - 15:30

09 grudnia, 9:00 - 15:30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)