Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizualizacja danych w Tableau

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW840
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja danych w Tableau
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty ścieżki Gospodarka cyfrowa
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci i studentki poznają techniki prezentowania danych w Tableau. Tableau jest programem do tworzenia interaktywnych wizualizacji, który jest szeroko wykorzystywany m.in. w Business Intelligence. Na zajęciach przedstawione zostaną zasady doboru informacji i adekwatnych wykresów w celu zrozumiałego i angażującego zaprezentowania danych i wniosków. Omówione zostaną także znaczenia kontekstu przedstawianych informacji i metody skupiania uwagi odbiorcy.

Kurs ma charakter wprowadzający i ma wyposażyć w podstawowe umiejętności wizualizacji danych i data storytellingu w Tableau.

Pełny opis:

Wizualizacja danych i budowanie data storytelling to jedne z kluczowych kompetencji na współczesnym rynku pracy. Podstawowym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów i studentek w umiejętności i narzędzia służące do wyciągania wniosków z zróżnicowanych zbiorów danych oraz do ich prezentacji. Docelowo, uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się jak sprawić, by przekazywane informacje niosły wartość, były dopasowane do potrzeb odbiorcy i zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty, zrozumiały, a także angażujący. Narzędziem wykorzystywanym w ramach kursu jest Tableau - program do tworzenia interaktywnych wizualizacji wykorzystywany m.in. w Business Intelligence.

Plan zajęć:

1. Projektowanie wykresów i infografik. Dobór rodzaju wykresu. Błędy w przekazywaniu informacji.

2. Zasady projektowania prezentacji. Najlepsze praktyki, najczęstsze błędy.

3. Źródła danych i łączenie baz.

4. Ćwiczenia praktyczne w programie Tableau:

• Przygotowanie danych do pracy w programie.

• Tworzenie podstawowych tabel, wykresów i diagramów.

• Formatowanie tabel, wykresów i diagramów.

• Sortowanie, filtrowanie, tworzenie grup, tworzenie zbiorów, dodawanie parametrów.

• Tworzenie interaktywnych tabel, wykresów i diagramów.

• Tworzenie i formatowanie interaktywnych Dashboardów.

• Tworzenie i formatowanie interaktywnych Stories.

5. Praca nad projektem końcowym.

Kurs ma charakter wprowadzający i ma wyposażyć w podstawowe umiejętności wizualizacji danych i data storytellingu w Tableau.

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej - studenci i studentki mogą uczestniczyć w zajęciach w sali z WŁASNYM laptopem lub zdalnie.

Zadanie na zaliczenie polega na opracowaniu zawartości merytorycznej oraz projektu opowieści (Story) w Tableau odpowiadających otrzymanym wymaganiom. Do oceny końcowej będą także liczyć się dwa zadania domowe.

Literatura:

Zajęcia opierać się będą na materiałach przygotowanych przez prowadzącego i źródłach internetowych.

Literatura obowiązkowa:

Nussbaumer Knaflic C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. Wiley

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Student zna popularne zastosowania technik wizualizacji w różnych obszarach badawczych

• Student zna podstawowe sposoby pobierania danych

• Student zna najważniejsze techniki prezentacji danych i budowania data storytelling

UMIEJĘTNOŚCI

• Student potrafi zebrać dane z różnych źródeł

• Student potrafi stworzyć i zarządzać bazą danych

• Student umie przeprowadzić prostą analizę danych

• Student umie sprawnie wizualizować dane z wykorzystaniem dobrych praktyk prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Student uczy się pracy projektowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:

• Brak

Metody i kryteria oceniania:

Kurs ma charakter wprowadzający i ma wyposażyć w podstawowe umiejętności wizualizacji danych i data storytellingu w Tableau.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają zestaw hipotetycznych wymagań. Zadaniem na zaliczenie na ocenę będzie opracowanie zawartości merytorycznej oraz projektu opowieści (Story) w Tableau odpowiadających otrzymanym wymaganiom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Satia Rożynek, Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Satia Rożynek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Satia Rożynek, Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Satia Rożynek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)