Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW842-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest realizowany jako część projektu współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z tym warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-4

oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

Kursy są bezpłatne.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie współfinansowanym przez UE.


Skrócony opis:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą prawnych i finansowych aspektów zakładania działalności gospodarczej. W trakcie wykładów, zajęć warsztatowych i dyskusji zostaną omówione obszary, na które powinno się zwrócić uwagę przed otwarciem firmy oraz w trakcie jej zakładania. Poruszony będzie także temat kreatywności i innowacyjności, który w obecnych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wybrane zagadnienia w trakcie warsztatów synchronicznych, które odbędą się pod koniec kursu i będą podsumowaniem wyników pracy samodzielnej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć synchronicznych oraz asynchronicznych, uczestnicy zapoznają się z szeregiem zagadnień istotnych z punktu widzenia planowania działalności gospodarczej oraz jej zakładania. Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników wiedzę niezbędną do założenia własnej firmy oraz unikania częstych błędów popełnianych przez niedoświadczonych przedsiębiorców. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli także przyjrzeć się sobie jako potencjalnym przedsiębiorcom oraz rozwijać swoją postawę przedsiębiorczą.

Lekcja 1: Jak się przygotować do założenia firmy?

W trakcie zajęć synchronicznych w postaci wykładu z udziałem obecnych, zostaną omówione między innymi poniższe tematy:

 Firma, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość i działalność gospodarcza.

 Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 Dlaczego wiele firm upada i to już w pierwszym roku prowadzenia działalności.

 Jakie błędy popełniają najczęściej niedoświadczeni przedsiębiorcy?

 Co należy przygotować i przemyśleć przed założeniem własnej firmy

Lekcja 2: Kreatywny przedsiębiorca, czyli jaki?

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej Moodle, zostaną omówione psychologiczne aspekty twórczego rozwiazywania problemów oraz innowacyjności. Lekcja będzie miała charakter mini-warsztatów, które pomogą uczestnikom przyjrzeć się swojej kreatywności oraz lepiej zrozumieć jej rolę w tworzeniu innowacji. Uczestnicy zapoznają się z metodą planowania innowacji Harvard Manage Mentor.

Lekcja 3: Zanim zaczniemy, czyli analiza SWOT i TOWS.

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej Moodle, uczestnicy poznają metodę analizy SWOT. Zajęcia będą miały część teoretyczną w postaci materiału wideo oraz praktyczną, polegającą na wykonaniu ćwiczenia z analizy SWOT i TOWS.

Lekcja 4: Formalności to pestka, jeśli się wie co robić – zakładamy firmę.

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej zostaną omówione aspekty formalne i prawne zakładania działalności gospodarczej. Uczestnik dowie się krok po kroku jak zarejestrować własną działalność gospodarczą oraz jakich formalności wymaga ZUS oraz US.

Lekcja 5: Formy prawne działalności gospodarczej – wady i zalety.

W trakcie zajęć do pracy samodzielnej na platformie e-learningowej, zostaną omówione różne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Głównym celem tej lekcji jest wsparcie uczestników w wyborze najbardziej pasującej do ich potrzeb formy prawnej.

Lekcja 6: Fundusze unijne, jak to ugryźć.

W trakcie zajęć do pracy samodzielnej na platformie e-learningowej, zostaną omówione zagadnienia związane z praktycznymi i formalnymi aspektami pozyskiwania dofinansowania z UE na prowadzenie działalności i realizację różnych projektów.

Lekcja 7: Start-up. Specyfika, finansowanie, przykłady.

Czy każda firma to start-up? W trakcie zajęć do pracy samodzielnej na platformie e-learningowej, przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat start-upów oraz specyfiki ich funkcjonowania oraz finansowania.

Lekcja 8: Czy to się opłaca. Elementy analizy ekonomicznej i nie tylko – Warsztaty.

W trakcie zajęć synchronicznych, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce wiedzę, którą zdobywali podczas zajęć samodzielnych. Ćwiczenia będą realizowane samodzielnie oraz w grupach.

Literatura:

Literatura:

• P. F. Drucker, „Menedżer skuteczny”, MT Biznes, 2012

• B. Tracy, „Zjedz tę żabę – 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania”. MT Biznes, 2010.

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Dz. U. 2018 poz. 646 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• znają podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku, potrafią posługiwać się fachowymi pojęciami w tym obszarze.

• mają wiedzę na temat różnych form prowadzenia oraz finansowania działalności gospodarczej.

• wiedzą, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce.

• posiadają pogłębioną wiedzę dotyczącą aspektów formalnych zakładania działalności gospodarczej.

• znają wybrane źródła finansowania przedsiębiorstw oraz start-upów, w tym uwarunkowania dofinansowań ze środków UE.

• wiedzą na czym polega analiza SWOT i TOWS.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• są świadomi zalet oraz wad prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

• wiedzą na jakie kwestie należy zwróci uwagę przed zakładaniem działalności gospodarczej oraz w trakcie.

• potrafią przeanalizować swoją sytuację pod kątem możliwości oraz zagrożeń.

• rozumieją jaką rolę pełni kreatywność w poszukiwaniu innowacji.

• potrafią przeprowadzić podstawową analizę opłacalności przedsięwzięcia z wykorzystaniem podstawowych wskaźników ekonomicznych.

• potrafią dokonać krytycznej analizy szans i zagrożeń SWOT.

• znają i potrafią zastosować metodę planowania innowacji Harvard Manage Mentor.

Kompetencje społeczne

• Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• potrafią realistycznie ocenić swoje mocne i słabe strony i pracować nad rozwojem osobistym.

• potrafią ocenić swoje oczekiwania dotyczące działalności gospodarczej oraz roli przedsiębiorcy.

• doskonalą umiejętność obserwacji oraz rozumienia potrzeb innych ludzi.

• rozwijają kreatywność oraz zdolność twórczego rozwiązywania problemów.

• rozwijają postawę przedsiębiorczą.

• doskonalą zdolność planowania.

• są świadomi roli wytrwałości w dążeniu do celu.

• lepiej rozumieją zależność pomiędzy planowaniem, zmiennymi rynkowymi oraz ryzykiem prowadzenia firmy.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy są oceniani na podstawie trzech elementów:

- obecności i udziału w spotkaniach online,

- realizacji lekcji asynchronicznych na platformie Moodle,

- oraz wyniku testu końcowego.

Aby zaliczyć kurs, student musi uzyskać minimum 60% z każdego z nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Machulec, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Krzysztof Machulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1

11.10 10:00 – 11:30

18.10 10:00 – 11:30

08.11 10:00 – 11:30

22.11 10:00 – 11:30

29.11 10:00 – 11:30

Grupa 2

11.10 12:30 - 14:00

18.10 12:30 - 14:00

08.11 12:30 - 14:00

22.11 12:30 - 14:00

29.11 12:30 - 14:00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)