Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW843-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest realizowany jako część projektu współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z tym warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-3

oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

Kursy są bezpłatne.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie współfinansowanym przez UE.


Skrócony opis:

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami w obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Ich celem jest ukazanie kluczowej roli menedżerów w budowaniu oraz kształtowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W trakcie zajęć synchronicznych (za pośrednictwem wideokonferencji) oraz asynchronicznych (przy użyciu platformy e-learningowej Moodle) zostaną omówione, m.in.: rola ZKL w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pojęcie kompetencji oraz jego zastosowanie w różnych obszarach ZKL, pomiar kapitału ludzkiego, rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wybrane zagadnienia w trakcie warsztatów synchronicznych, które odbędą się pod koniec kursu i będą podsumowaniem wyników pracy samodzielnej.

Pełny opis:

Kurs jest oferowany jako część projektu finansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Od współczesnych organizacji wymaga się zdolności do radzenia sobie w coraz bardziej złożonym i mniej przewidywalnym otoczeniu biznesowym. Wydarzenia takie jak pandemia Covid-19 to test dla biznesu oraz podstaw, na którym on się opiera. Jak wynika z badań KRD (Krajowego Rejestru Długów) w takich warunkach najcenniejszy jest dobry zespół, czyli lojalni i zaangażowani pracownicy, posiadający kluczowe dla organizacji kompetencje.

Pozyskiwanie talentów i zarządzanie kompetencjami to priorytety polityki personalnej firmy. Choć motywatory finansowe zawsze były jednym z kluczowych czynników motywujących pracownika, nie mniej istotne są tutaj czynniki pozapłacowe. Dbanie o rozwój pracowników, stabilne zatrudnienie, dawanie możliwość angażowania się w różne projekty oraz dobra atmosfera w zespołach to klucz do budowania silnego i zmotywowanego zespołu, takiego który stanie się kapitałem organizacji, warunkującym skuteczne konkurowanie w niestabilnych warunkach rynkowych.

Lekcja 1 „Od zasobu do kapitału”.

W trakcie zajęć synchronicznych w postaci wykładu z udziałem obecnych, zostaną omówione między innymi poniższe tematy:

 Wyjątkowość zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

 Pojęcie kapitału ludzkiego oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

 Rola menedżerów we wdrażaniu strategii zarządzania kapitałem ludzkim w obszarze:

• Analizy pracy i planowania zasobów ludzkich;

• Rekrutacji i selekcji;

• Motywowania pracowników oraz dbania o dobre relacje w zespołach;

• Rozwoju pracowników wiedzy i zarządzania talentami.

 Zarządzanie kapitałem ludzkim jako proces.

Lekcja 2 „Zarządzanie kompetencjami”

W trakcie zajęć samodzielnych (asynchronicznych) na platformie e-learningowej, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania kompetencjami. Wśród nich:

 Cele zarządzania kompetencjami oraz ich znaczenie dla budowania kapitału ludzkiego organizacji;

 Wykorzystanie kompetencji w podstawowych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi – analiza pracy, rekrutacja i selekcja, rozwój pracowników, planowanie kariery i zarządzanie talentami;

 Wybrane metody oceny kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy.

Lekcja 3 „Pomiar kapitału ludzkiego”

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi pomiaru kapitału ludzkiego. Wśród nich:

 Zagadnienie pomiaru w procesie zarządzania kapitałem ludzkim;

 Cele wykonywania pomiarów;

 Wybrane wskaźniki wykorzystywane do pomiaru kapitału ludzkiego;

Lekcja 4 „Rekrutacja i selekcja – pozyskiwać najlepszych czy najlepiej dopasowanych?”

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rekrutacji, selekcji oraz oceny kandydatów.

W trakcie zajęć zostaną przypomniane informacje na temat zastosowania zarządzania kompetencjami w procesie poszukiwania i zatrudniania pracowników. Omówione zostaną również:

 Rodzaje rekrutacji – wewnętrzna i zewnętrzna;

 Metody pozyskiwania kandydatów o określonych kompetencjach;

 Employer branding – czym jest i jak wspomaga tworzenie kapitału ludzkiego;

 Techniki selekcji i oceny – zalety, wady, zastosowania i ograniczenia;

 Derekrutacja jako niedoceniany a ważny aspekt zarządzania kapitałem ludzkim.

Lekcja 5 „Inwestowanie w kapitał ludzki, czyli jak rodzi się zaangażowanie”

W trakcie zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju pracowników. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z rolą jaką w budowaniu kapitału ludzkiego pełnią szkolenia oraz inne działania, mające na celu rozwój pracowników, angażowanie ich w realizację celów organizacji oraz budowanie ich satysfakcji.

Lekcja 6 „Rozwijanie kapitału ludzkiego – Warsztaty”

W trakcie zajęć synchronicznych, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce wiedzę, którą zdobywali podczas zajęć samodzielnych. Ćwiczenia będą realizowane samodzielnie oraz w grupach.

Literatura:

• H. Król, A. Ludwiczyński. “Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

• T. Kupczyk. M. Stor. „Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa”, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2017

• Praca zbiorowa. „Praktyki HRM. Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku”. IFLOR PL S.A., Warszawa 2016.

• J.A. Cannon, R. McGee. “Zarządzanie talentami I planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi.” ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

• W. Romanowska. „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 685, 46, 2011, s. 171-182.

• M. Juchnowicz. „Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi – w kierunku kapitału ludzkiego”. Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne 2019, s. 195-204.

• I. Ścibiorska, K. Bartkowiak. „Praktyczne wykorzystanie metody pomiaru oddziaływania kapitału ludzkiego na procesy”. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 12, 2010, s. 118-131.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• potrafią zdefiniować podstawowe pojęcia: kapitał ludzki, zasoby ludzkie, zarządzanie kapitałem ludzkim i zasobami ludzkimi.

• znają obszary, w których menedżerowie odgrywają istotną rolę we wdrażaniu i realizacji strategii zarządzania kapitałem ludzkim.

• mają pogłębioną wiedzę w zakresie strategicznej roli zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

• znają podstawowe narzędzia rozwijania pracowników.

• zdobyli poszerzoną wiedzę w obszarze rekrutacji, selekcji i oceny kandydatów do pracy – wywiadów i testów rekrutacyjnych.

• znają podstawowe dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, potrafią je wymienić oraz krótko scharakteryzować.

• zapoznali się podstawowymi narzędziami służącymi do badania kapitału ludzkiego.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• rozumieją pojęcie kapitału ludzkiego oraz zależności pomiędzy zarządzaniem kapitałem ludzkim i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

• rozumieją zależność pomiędzy rozwojem pracowniczym a motywacją i zaangażowaniem.

• potrafią tworzyć pytania behawioralne i sytuacyjne oraz stosować je w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w zależności od wymagań stawianych na stanowisku pracy.

• wiedzą, jak tworzyć opis poszczególnych kompetencji.

• potrafią określać wzorcowy profil kompetencji w oparciu o wymagania dotyczące stanowiska pracy.

• rozumieją różnice pomiędzy różnymi modelami zarządzania, są w stanie wskazać i omówić ich kluczowe cechy z puntu widzenia ZKL.

• potrafią dobierać narzędzia rozwojowe w zależności od potrzeb pracowników.

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu, uczestnicy:

• mają świadomość istotności roli menedżera w budowaniu kapitału ludzkiego organizacji.

• potrafi dokonać samooceny swoich kompetencji menedżerskich oraz doskonalić je pod kątem rozwijania kapitału ludzkiego zespołu.

• rozumieją jak skuteczne zarządzanie wiedzą w organizacji wpływa na jej przewagę konkurencyjną.

• rozwijają umiejętności przywódcze.

• lepiej rozumieją potrzeby pracowników w zakresie samorozwoju oraz osiągania poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.

• rozwijają umiejętność obserwacji i analizy ludzkich zachowań.

• rozwijają umiejętność komunikowania się w zespole.

• rozwija pewność siebie.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy są oceniani na podstawie dwóch elementów:

- obecności i aktywności w trakcie spotkań online,

- oraz realizacji lekcji asynchronicznych na platformie Moodle,

Aby zaliczyć kurs, student musi uzyskać minimum 60% z każdego z nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Machulec, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Krzysztof Machulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1

10.10 – 10:00 – 11:30

17.10 – 10:00 – 11:30

31.10 – 10:00 – 11:30

14.11 – 10:00 – 11:30

Grupa 2

10.10 – 12:30 - 14:00

17.10 – 12:30 - 14:00

31.10 – 12:30 - 14:00

14.11 – 12:30 - 14:00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)