Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki lokalne i sektorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW851
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatki lokalne i sektorowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkami lokalnymi i sektorowymi, poznają prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia, sposób rozliczenia i stawki tych podatków i opłat, wymagania dotyczące dokumentacji.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne (case study).

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące podatki i opłaty:

1. Podatek akcyzowy

2. Podatek od gier

3. Podatek tonażowy

4. Podatek od wartości sprzedanej produkcji

5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

6. Podatek od niektórych instytucji finansowych

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

8. Podatek od spadków i darowizn

9. Podatek od nieruchomości

10. Podatek od środków transportowych

11. Podatek rolny

12. Podatek leśny

13. Opłata skarbowa

14. Opłata targowa

15. Opłata uzdrowiskowa

16. Opłata miejscowa

17. Opłata od posiadania psów

18. Opłata reklamowa

19. Opłata od środków spożywczych

20. Opłata „małpkowa”

Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkami lokalnymi i sektorowymi, poznają prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia, sposób i stawki rozliczenia tych podatków i opłat, zasady rejestracji oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

Literatura:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, właściwe ustawy o podatkach sektorowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw (https://isap.sejm.gov.pl/)

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku uczestnictwa w zajęciach Student:

1. ma ugruntowaną wiedzę w zakresie podatków sektorowych, podatków lokalnych i opłat lokalnych

2. definiuje i objaśnia poszczególne elementy konstrukcji podatków sektorowych i podatków lokalnych

3. zna organy podatkowe dokonujące poboru poszczególnych podatków sektorowych i lokalnych

4. ma ugruntowaną wiedzę o normach i regułach w zakresie systemu podatkowego w JST

5. ma wiedzę o procesach zmian w systemie podatków i opłat samorządowych, o jego przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć Student:

1. określa istotę i specyfikę podatków sektorowych, podatków lokalnych i opłat lokalnych

2. analizuje zebrane informacje i na ich podstawie potrafi samodzielnie obliczyć należną kwotę poszczególnych podatków sektorowych i podatków lokalnych

3. ocenia przyczyny i skutki zmian w systemie podatków samorządowych

4. posługuje się wybranymi normami i regułami prawnymi w celu określenia poziomu zobowiązania podatkowego

5. wypełnia deklaracje podatkowe dla wszystkich podatków sektorowych i lokalnych w ramach poszczególnych grup podatników (indywidualni, podmioty gospodarcze)

6. krytycznie ocenia społeczne i ekonomiczne konsekwencje przyjętych rozwiązań w zakresie podatków samorządowych

Postawy/Kompetencje

W wyniku przeprowadzonych zajęć Student:

1. ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie podatków i opłat lokalnych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

2. umie współdziałać i współpracować w zespole

3. potrafi dokonać samooceny własnych kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia pisemnego.

Składa się ono z dwóch części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań (pytania teoretyczne oraz krótkie zadania obliczeniowe, przy czym każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B stanowią dwa pytania otwarte (każde za max 10 punktów).

Zaliczenie pisemne (w sytuacji sesji on-line zaliczenie odbędzie się na platformie Moodle)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)