Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic data analysis in MS Excel with VBA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW873
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic data analysis in MS Excel with VBA
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

This is e-learning course, conducted on educational platform https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Macros in VBA allow you to automate most of the daily activities performed in Excel (as well as in other MS Office programs), thanks to which our work becomes more efficient and error-free. VBA courses follow the motto "do not waste your precious time on routine, repeated daily activities". It is better to create an application that will automatically import data from the Internet to a spreadsheet, prepare a graphical and statistical report, and then print the results or send them by e-mail to the Supervisor / Client, than to perform the same activities repeatedly. The possibilities of the VBA language are enormous, and their use is really only limited by human imagination.

Pełny opis:

This course is dedicated to people who want to learn the world of macro commands and those who know the basics of the VBA programming language and want to systematize and deepen their knowledge. There are no IT skills prerequisites, but very good knowledge of Excel is required. The aim of the Work Automation in MS Excel using VBA language course is to automate everyday work in Excel using macro commands. The entire course is devoted to learning the Visual Basic for Applications (VBA) programming language.

Detailed subject of the course:

1. Introduction to VBA

2. VBA objects

3. Functions and formulas in VBA

4. Conditional statements

5. VBA loops

6. File operations

Note 1: the course is part of the educational path "Economic data analysis in Microsoft Excel and the VBA programming language", upon completion of which participants receive a certificate. Details on the WNE UW website (Student> Educational Paths).

Note 2: classes are held in the form of e-learning (full class materials with solutions and pre-prepared instructional videos explaining the issues discussed - no live classes) on the platform: https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Note 3: materials are published once a week in blocks of 5 teaching hours. The course ends in December.

Note 4: the course requires a lot of students' own work and is dedicated to people who want to learn to program well in VBA. Classes are devoted to programming in VBA.

Note 5: The software version in the course is Microsoft Office 2021 or 365 (language version: English, operating system: Windows). Using an earlier version is possible, but it may cause some difficulties. The Polish language version is not a major problem, but the course a different operating system is (e.g. MacOS) due to the limitations of the Office suite (possible lack of necessary software components). The University of Warsaw does not provide participants with the necessary computer hardware or software.

Literatura:

own materials

Efekty uczenia się:

The student will acquire the ability to automate work in MS Excel with Visual Basic for Applications (VBA) programming language. Subject matter consistes of the following: introduction to VBA, recording macros, editing code, its’ structure and optimization, defining variables: numeric, text, array, objective, constructions: With … End With, For Each … Next, conditional statements: If…Then…Else, Select Case, loops: Do While… Loop, Do Until… Loop, For… Next, instruction: GoTo, dialog boxes: MsgBox and InputBox. You will be able to automate e.g. importing data from many files, creating consolidated databases, dynamically setting ranges, editing and formatting ranges as well as whole worksheets, preparing periodic sales reports, printing selected ranges and exporting results to separate Excel and PDF files.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade consists of:

• collective homework (in the form of a final project)

• additional activity in discussion forums

Punctation:

Score points

[0-50) 2

[50-60) 3

[60-70) 3.5

[70-80) 4

[80-90) 4.5

[90-100) 5

from 100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Filipiuk, Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Łukasz Filipiuk, Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)