Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW873-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest realizowany jako część projektu współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z tym warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online:

https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-8

oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

Kursy są bezpłatne.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie współfinansowanym przez UE.


Wszelkie kwestie dotyczące formularza rejestracyjnego oraz platformy szkoleniowej powinny być koordynowane mailowo misja@wne.uw.edu.pl


Skrócony opis:

Przedmiot polega na realizacji zajęć z zakresu praktycznych zastosowań marketingu dla osób zainteresowanych realizacją projektów na rzecz tworzenia i promocji inicjatyw lokalnych tj. np. produkty komunalne i edukacyjne, usługi publiczne, dla przedsiębiorców, oferta przemysłów czasu wolnego - wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, produkty turystyczne i inne.

Pełny opis:

Przedmiot z zakresu praktycznych zastosowań marketingu dla osób realizujących projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe i in.). Współcześnie umiejętność tworzenia marki miejsca, zarządzania produktem terytorialnym i jego promocją wśród wybranych grup docelowych uważa się za ważny obszar wspierania rozwoju miejsc.

Najnowsze podejście do tworzenia marek terytorialnych, które można nazwać przejawem rosnącej demokratyzacji procesów rozwoju lokalnego i próbą wdrożenia koncepcji "zarządzania współuczestniczącego", eksponuje takie funkcje marki terytorialnej jak: wskazanie i uświadomienie społeczności lokalnej wspólnych i łączących ich wartości, budowanie poczucia przynależności, współuczestnictwa i zaangażowania społecznego w procesy rozwojowe, promocja lokalnych produktów. Społeczność lokalna nie chce już być jedynie "przedmiotem" procesu nadawania marki określonej przez marketerów. Chce, na bazie eksperckich założeń, ją aktywnie i partnersko (współ)tworzyć.

Współcześnie umiejętność efektywnego i skutecznego marketingu inicjatyw lokalnych, zarządzania produktem terytorialnym i jego promocją wśród wybranych grup odbiorców uważa się za ważny obszar wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, miast i regionów. Szkolenia mogą przyczynić się zatem do wzrostu kompetencji samorządów oraz formalnych i nieformalnych organizacji działających na rzecz ekonomicznego i społecznego rozwoju społeczności lokalnych, w obszarze wykorzystywania filozofii, metod i narzędzi marketingowych.

Katarzyna Orfin (Uniwersytet Szczeciński) w swoim artykule, który ukazał się na łamach Rozpraw Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Polityka promocji jednostki samorządu terytorialnego w kreowaniu wizerunku obszarowego produktu turystycznego, RN AWF we Wrocławiu 2015, 50, s.129-135) zauważa, że ''za pomocą polityki promocji i jej instrumentów możliwa jest komunikacja (...) ze społecznością lokalną, prezentacja wybranych elementów tożsamości, przekazywanie środowisku różnorodnych informacji społeczno-ekonomicznych, ekspozycja atutów i atrakcji, osiągnięć czy zamierzeń''. Zdaniem autorki produkt turystyczny regionu jest konsekwencją i wynikiem marketingu terytorialnego. Innymi słowy produkt turystyczny powstaje wtedy, gdy dostrzeże się w regionie odpowiednie walory oraz "ubierze" się je w odpowiednią promocję. Właściwe przeprowadzenie tego procesu wymaga wiedzy oraz znajomości zasobów regionu. Realizacja zadania ma na celu wyposażenie działaczy regionalnych w niezbędne narzędzie marketingowe.

Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych" -celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji wydarzeń regionalnych. Na zajęciach zostanie omówione:

1. Event jako produkt marketingowy

2. Tworzenie pomysłów na eventy

3. Wybór grup docelowych i określanie celów eventów marketingowych

4. Planowanie cyklu życia oraz organizacji eventu marketingowego

5. Komunikacja marketingowa eventów

6. Pomiar skuteczności i efektywności eventów

Literatura:

Literatura (i materiały uzupełniające) będą dobierane indywidualnie w zależności od wyniku testu kompetencji danej grupy uczestników.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wie, jakie są przesłanki i jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych miejsc (gmin/miast/regionów). Zna zasady opracowywania, planowania i realizowania wydarzeń lokalne.

Umiejętności: Student potrafi stworzyć koncepcję wydarzenia i opracować plan efektywnej promocji tego eventu.

Kompetencje: Po ukończeniu seminarium student potrafi samodzielnie inicjować i kompleksowo zarządzać wydarzeniami lokalnymi, które służą celom promocyjnych dla gmin/miast/regionów.

Metody i kryteria oceniania:

Punkty będą przydzielane za realizowanie zadań zaliczeniowych oraz uczestnictwo w zajęciach synchronicznych prowadzonych za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywny udział w zajęciach synchronicznych

- przesłanie 3 prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mikołajczyk, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Adam Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Grupa 1: godz. 17:00-19:30 w dniach: 10.10, 17.10, 24.10

- Grupa 2: godz. 17:00-19:30 w dniach: 31.10, 07.11, 14.11

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)