Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studenci UW dla Ukrainy – działania na rzecz wsparcia młodzieży z Ukrainy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW874-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Studenci UW dla Ukrainy – działania na rzecz wsparcia młodzieży z Ukrainy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Oczekiwania wobec studentów: entuzjazm, prospołeczne nastawienie, otwartość na nowe rozwiązania, chęć niesienia pomocy. Mile widziane doświadczenie w zakresie wolontariatu, pracy w organizacjach pozarządowych, organizacjach studenckich, harcerstwie czy samorządzie szkolnym.

Skrócony opis:

Przedmiot polega na aktywnym włączeniu się studentów w działania projektowe w ramach programu edukacyjno-społecznego „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”, skierowanego do osób z Ukrainy mieszkających obecnie w Polsce. Studenci będą pracować w zespołach o różnych zadaniach m.in. badanie potrzeb, opracowywanie i wdrażanie działań edukacyjnych, społecznych, kulturowych, badanie efektywności udzielanego wsparcia.

Zajęcia wspierają przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, myślenie projektowe i naukę poprzez praktyczne działanie („learning by doing”).

Pełny opis:

Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” jest interdyscyplinarnym projektem zakładającym kompleksowe wsparcie migrantów z Ukrainy poprzez zaoferowanie 19 różnych działań m.in. kursów językowych, komputerowych, przyrodniczych, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, prawnego, zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży, wykładów otwartych, czy spacerów adaptacyjnych po Warszawie. Realizacja Programu jest przewidziana na okres od 15 października 2022 roku do 31 października 2023 roku. Obecnie w realizację Programu jest zaangażowanych 20 różnych jednostek UW, a dr Różycka jest kierownikiem całego Programu. Stwarza to studentom niepowtarzalną szansę bezpośredniego włączenia się we wdrażanie konkretnych działań, u boku studentów, pracowników UW, organizacji pozarządowych i działanie dla wspólnego dobra.

Dzięki wsparciu migrantów przebywających na terenie Polski będziemy dążyć też do zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego mieszkańców Polski (w tym największej mniejszości w Polsce).

Studenci mogą pracować indywidualnie lub w zespołach o różnych zadaniach, w zależności od zainteresowań m.in. badanie potrzeb, opracowywanie i wdrażanie działań edukacyjnych, społecznych, kulturowych, badanie efektywności udzielanego wsparcia. Będziemy ćwiczyć własną kreatywność, rozwijać umiejętności organizacyjne, analizować problemy grupy docelowej, a także weryfikować skuteczność zaplanowanych działań. Niezwykle istotny jest mocno aplikacyjny charakter podejmowanych prac. Już w ciągu jednego semestru wszyscy będziemy mogli się przekonać, czy takie wsparcie jest możliwe na szerszą skalę, czy zaplanowane działania spotkają się z przychylnym odzewem nie tylko wśród migrantów, ale i innych organizacji, które mogą wesprzeć UW w podejmowanych pracach.

Jeśli nie boisz się wyzwań, masz tysiąc pomysłów na minutę, jesteś świetnym organizatorem, a do tego masz duszę społecznika – zapraszam na moje zajęcia!

Literatura:

Literatura (i materiały uzupełniające) będą dobierane indywidualnie w zależności od ustalonego zakresu prac zespołu.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu innowacji społecznych, przedsiębiorczości, zna zasady krytycznego myślenia. Wie, jakie są podstawy planowania budżetu, harmonogramu, wykonania badania potrzeb, analizy możliwości.

Umiejętności: Student umie inicjować i realizować działania społeczne, edukacyjne lub kulturowe nastawione na wdrożenie w życie; potrafi dokonywać analizy potrzeb i możliwości; potrafi wykorzystywać dostępne źródła wiedzy dotyczące innowacji, przedsiębiorczości, działalności społecznej.

Kompetencje: Po ukończeniu warsztatów student potrafi budować relacje społeczne, doskonali pracę w grupie, a także umie rozwijać własną kreatywność i krytyczne myślenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywny udział w warsztatach,

- aktywna praca w zespole / indywidualnie,

- prezentacja efektów pracy (etapami oraz wersji końcowej na ostatnich zajęciach).

Końcowa ocena będzie średnią z oceny końcowej wersji prezentacji wykonanej przez prowadzącego oraz uczestników zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)