Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od zera do SQL codera – język zapytań SQL w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW877
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Od zera do SQL codera – język zapytań SQL w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Niniejszy kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą w praktyczny sposób nauczyć się pisania zapytań w SQL – studentów, analityków danych, przyszłych inżynierów danych oraz osób, które w swojej codziennej pracy korzystają z baz danych oraz języka SQL. Kurs obejmuje zakres od podstawowych zagadnień, takich jak struktura zapytania po zaawansowane elementy takie jak zapytania skorelowane czy funkcje okienkowe i rekurencyjne.

Kurs oparty został na darmowej, relacyjnej bazie danych SQLite, zaś za program do zarządzania bazami danych posłużył DBeaver. Za bazę danych do nauki posłuży fikcyjna baza danych firmy handlującej samochodami.

Pełny opis:

1. WSTĘP

1.1 Do kogo skierowany jest kurs SQL

1.2 Kilka słów o języku SQL

2. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DO PRACY

2.1 Podłączenie bazy danych otomoto_db do pracy

2.2 Praca z DBeaver’em oraz zapoznanie z bazą danych otomoto_db

2.3 Odczytywanie własności poszczególnych tabel

3. SKŁADNIA SQL

3.1 Wybieranie danych - klauzula SELECT FROM

- Wypisywanie unikatowych wartości

- Ograniczanie ilości wierszy

- SELECT bez klauzuli FROM

3.2 Filtrowanie danych - klauzula WHERE

- Operatory logiczne AND oraz OR

- Inne operatory porównania

- Operator IN

- Operator NOT

- Operator LIKE

- Inne znaki wieloznaczne

- Określenie NULL

3.3 Grupowanie danych - klauzula GROUP BY

- Agregowanie wartości

- Grupowanie danych

- Grupowanie tekstu

3.4 Filtrowanie grup - klauzula HAVING

3.5 Sortowanie danych – klauzula ORDER BY

4. FUNKCJE SKALARNE W SQL

4.1 Funkcje tekstowe

4.2 Funkcje daty

4.3 Funkcje matematyczne

4.4 Funkcje konwertujące

- Typy danych

- Funkcje konwertujące i funkcja COALESCE

5. INSTRUKCJE WARUNKOWE

5.1 Instrukcja IIF

5.2 Instrukcja SELECT … CASE

6. PODZAPYTANIA

6.1 Podzapytania wewnątrz klauzuli FROM

6.2 Podzapytania skorelowane

6.3 CTE – Common Table Expressions

7. ŁĄCZENIE TABEL

7.1 LEFT OUTER JOIN

7.2 INNER JOIN

7.3 FULL OUTER JOIN

7.4 UNION oraz UNION ALL

7.5 Złączenia wielu tabel

7.6 Alternatywa dla FULL JOIN w SQLite

8. FUNKCJE OKIENKOWE

8.1 Składnia i rodzaje funkcji okienkowych

8.2 Parametr PARTITION BY i ORDER BY

8.3 Różnica między ROW_NUMBER a RANK

8.4 Parametr NULLS

8.5 Funkcje LEAD oraz LAG

8.6 Funkcje FIRST_VALUE oraz LAST_VALUE

8.7 Funkcje agregujące

8.8 Parametr BETWEEN … AND

9. ZAPYTANIA REKURENCYJNE

9.1 Rekurencja w teorii i w praktyce

10. TWORZENIE I MODYFIKACJA BAZ DANYCH I ICH ZAWARTOŚCI

10.1 Utworzenie nowej bazy danych w SQLite

10.2 Operacje na tabelach

- Tworzenie tabel

- Modyfikowanie tabel

- Usuwanie tabel

10.3 Operacje na rekordach w tabeli

- Wstawianie rekordów do tabeli

- Modyfikacja rekordów w tabeli

- Usuwanie rekordów z tabeli

10.4 Ograniczenia (CONSTRAINTS)

10.5 Klucz obcy i klucz główny

11. WIDOKI W SQL

12. INDEKSOWANIE BAZ DANYCH

13. FUNKCJE NIEDOSTĘPNE W SQLITE

13.1 SQLFiddle

13.2 Funkcje skalarne w innych systemach baz danych

13.3 Funkcja ROLLUP

13.4 Funkcja CUBE

13.5 Funkcja GROUPING SETS

13.6 Funkcja GROUPING

Literatura:

Kurs przygotowany jest na zasadzie samouczka. Po przerobieniu danego zakresu materiału przewidziane są zadania do wykonania, które zostały podzielone na 4 poziomy trudności:

• Zadania z poziomu podstawowego * - 19 zadań

• Zadania z poziomu średnio – zaawansowanego ** - 28 zadań

• Zadania z poziomu zaawansowanego *** - 11 zadań

• Zadania z poziomu ekspert **** - 7 zadań

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie potrafił konstruować zarówno proste jak i skomplikowane zapytania w języku SQL, niezależnie od wersji bazy danych z której przyjdzie mu korzystać. Kursanci zapoznają się z najważniejszymi elementami baz danych takich jak tabele, widoki, relacje czy indeksy. Dzięki praktycznemu wymiarowi zajęć uczestnicy po jego ukończeniu będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w pracy czy podczas rozmów rekrutacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia – pierwsze po przerobieniu 7 tematów, drugie pod koniec zajęć. Pierwsze kolokwium – 60 pkt, drugie kolokwium 40 pkt. Próg zaliczenia – 51 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Rębas
Prowadzący grup: Igor Rębas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)