Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1MAZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia zaawansowana
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwsza część konwersatorium poświęcona jest zaawansowanej analizie gospodarki bez akcentowania międzynarodowych uwarunkowań jej funkcjonowania. Czynniki kształtujące wielkość produkcji i inflacji są badane z perspektywy krótko i długookresowej. Po analizie neoklasycznych i nowych teorii wzrostu, omawiane są długookresowe ograniczenia i krótkookresowe skutki polityki fiskalnej. Następnie uwaga skupiona jest na polityce banku centralnego (cele i mechanizmy transmisji polityki pieniężnej) oraz funkcjonowaniu rynku finansowego. Druga część konwersatorium pozwala zrozumieć funkcjonowanie rynku pracy i czynniki wpływające na poziom bezrobocia. Podejmowane są także zagadnienia funkcjonowaniu gospodarek narodowych w warunkach otwarcia rynków dóbr i finansowego dla podmiotów zagranicznych. Analizowane będą nowe teorie handlu zagranicznego oraz czynniki kształtujące poziom kursu walutowego i salda bilansu płatniczego.

Pełny opis:

Część I: Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza (24 h)

Temat 1. Model Solowa z kapitałem ludzkim i proste modele wzrostu endogenicznego. Konwersatorium ma za zadanie formalny zapis i rozwiązanie neoklasycznego modelu wzrostu Solowa oraz zestawienie go z modelem AK oraz modelami postępu technologicznego.

Temat 2. Dług publiczny. Konwersatorium ma za zadanie analizę dynamiki długu publicznego oraz długookresowych konsekwencji jego narastania, w tym tzw. dominacji fiskalnej.

Temat 3. Konsumpcja i inwestycje. Konwersatorium ma za zadanie przedstawienie długookresowych teorii konsumpcji – hipotezy permanentnego dochodu Friedmana oraz cyklu życia Modiglianiego w kontekście obecnego dorobku makroekonomii. Ponadto analizowane są empiryczne implikacje neoklasycznej teorii inwestycji oraz model q-Tobina;

Temat 4. Cele i reguły polityki pieniężnej. Konwersatorium ma za zadanie omówienie znaczenia głównych celów banku centralnego, tzn. stabilności cen i dochodu. Ponadto, w oparciu o funkcję celu banku centralnego i proste równania krzywych popytu i podaży wyprowadzona jest optymalna reguła polityki pieniężnej.

Temat 5. Mechanizmy transmisji polityki pieniężnej. Celem konwersatorium jest omówienie kanałów transmisji impulsów polityki pieniężnej: stóp procentowych, cen aktywów, kursu walutowego i bankowego.

Temat 6. Nowa keynesowska krzywa Phillipsa. Konwersatorium ma za zadanie formalne omówienie przyczyn sztywności cen i prezentację modelu Rotemberga oraz wyprowadzenie i przedstawienie interpretacji Nowej Keynesowskiej krzywej Phillipsa

Część II: Rynek pracy i ekonomia międzynarodowa (24 h)

Temat 7. Bezrobocie. Konwersatorium ma za zadanie omówienie koncepcji naturalnej stopy bezrobocia w nowoczesnym jej ujęciu, jej determinant i zróżnicowania w krajach OECD. Ponadto przedstawiony jest model poszukiwań na rynku pracy i model płacy efektywnościowej Shapiro-Stiglitza.

Temat 8. Nowe teorie handlu. Konwersatorium ma za zadanie przedstawienie grawitacyjnego modelu handlu oraz modeli teoretycznych wyjaśniających strukturę współczesnego handlu po uchyleniu założeń ekonomii neoklasycznej.

Temat 9. Bilans płatniczy – podejście międzyokresowe. Konwersatorium ma za zadanie wyjaśnienie poziomu salda bilansu płatniczego przy użyciu podejścia międzyokresowego do konsumpcji i oszczędności.

Temat 10. Międzynarodowe rynki finansowe i teorie kursu walutowego. Konwersatorium ma za zadanie przegląd teorii kształtowania kusu walutowego: parytetu stóp procentowych, parytetu siły nabywczej, podjeścia monetarystycznego oraz elastycznościowego.

Literatura:

Bodea, C. and Higashijima, M. (2017), “Central bank independence and fiscal policy: Can the central bank restrain deficit spending?”, British Journal of Political Science 47(1), 47-70.

De Haan, J., Bodea, C., Hicks, R., and Eijffinger, S.C.W. (2018) “Central bank independence before and after the crisis”, Comparative Economic Studies 60(2), 183-202.

Elwood (2010), Advancing the Credit Channel and Credit Rationing in the Undergraduate Curriculum: A Useful Model, Journal of Economics and Finance Education 9(1)

Fratzscher, M., Lo Duca, M., and Straub, R. (2016) “ECB unconventional monetary policy: Market impact and international spillovers”, IMF Economic Review 64(1), 36-74.

Friedman, B.M. (2013), The Simple Analytics of Monetary Policy, NBER Working Paper 18960.

Jones Ch. „Introduction to Economic Growth” W.W. Norton &Company

Jones, Ch. (2005) “Growth and Ideas”, w: Handbook of Economic Growth, Volume 1B. Edited by Philippe Aghion and Steven N. Durlauf

Kose, M., Nagle, P., Ohnsorge, F., Sugawara, N. (2019) “Global Waves of Debt. Causes and Consequences”, World Bank, https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt.

Roberts (1995), New Keynesian Economics and the Phillips Curve, Journal of Money, Credit and Banking 27(4, part I).

Bagliano F., Bertola G. (2004) Models for Dynamic Macroeconomics, Oxford University Press, pp. 188–211.

Ball L., Mankiw N.G. (2002) ’The NAIRU in Theory and Practice’, NBER Working Paper No. 8940.

Shapiro, Stiglitz (1984) 'Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device', American Economic Review, Vol. 74, pp. 433-444.

Dixit A.K., Stiglitz J.E. (1977) Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, The American Economic Review, Vol. 67, No. 3 (Jun., 1977), str. 297-308.

Krugman P. (1987) Is free trade passe?, Journal of Economic Perspectives, Vol. 1, No. 2.

Krugman P. (1979) Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, Journal of International Economics, Vol. 9, No. 4. (1979), str. 469-479.

Bernhofen D. (1999) Intra industry trade and strategic interaction: Theory and evidence, Journal of International Economics 47, str. 225-244.

Gandolfo G. (2002) International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Springer-Verlag, rozdz. 18.

Feldstein M., Horioka C. (1980) Domestic Saving and International Capital Flows, Economic Journal, Vol. 90, str. 314-329.

Van Marrewijk Ch. (2005) Basic Exchange Rate Theories, Discussion Paper No. 0501, University of Adelaide.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu konwersatorium student powinien:

- opanować na poziomie zaawansowanym wiedzę o determinantach kursu walutowego, przepływów handlowych i bilansu płatniczego.

- znać modele endogenicznego wzrostu gospodarczego

- wiedzieć od czego zależy stopa bezrobocia w długim okresie i co wpływa na jej krótkookresowe wahania

- znać sposoby realizacji i trudności związane z prowadzeniem polityki pieniężnej

- rozumieć przyczyny (nie)neutralności pieniądza w krótkim okresie

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu konwersatorium student powinien umieć:

- wykorzystać zaawansowane modele makroekonomiczne do interpretacji rzeczywistości

- wyjaśniać mechanizmy makroekonomiczne i modelować je

- formułować rekomendacje dla polityki fiskalnej i pieniężnej

- doradzać rozwiązania instytucjonalne służące redukcji bezrobocia inflacji

- określić warunki, których spełnienie zapewni osiągnięcie równowagi zewnętrznej gospodarki.

- przewidywać skutki polityki fiskalnej i pieniężnej dla krótko i długookresowej dynamiki produkcji i cen.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

W trakcie konwersatorium student doskonali

- umiejętność pracy samodzielnej

- formułować wypowiedzi w logiczny i zrozumiały sposób używając profesjonalnego języka.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się wyniki egzaminów cząstkowych po pierwszym i drugim semestrze (z wagami 30%) oraz prezentacji w I semestrze (waga 20%) i prezentacji w II semestrze (waga 20%). Zaliczenie wymaga zdobycia 50% ogólnej liczby punktów.

Studenci, którzy nie zdobędą wymaganej liczby punktów z egzaminów cząstkowych oraz prezentacji i referatu mogą przystąpić do egzaminu całościowego, obejmującego oba semestry, w sesji egzaminacyjnej (letniej i poprawkowej wrześniowej). Próg zaliczenia egzaminu całościowego wynosi 50% (punkty zdobyte w trakcie semestru z kolokwium, prezentacji i referatu nie są wtedy brane pod uwagę).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Michał Brzozowski, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski, Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Michał Brzozowski, Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)