Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia zaawansowana cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1MIZ1
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia zaawansowana cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zaliczyły podstawowy kurs z mikroekonomii. Wymagania formalne

Analiza Matematyczna na podstawowym poziomie (funkcje wielu zmiennych, rachunek różniczkowy, optymalizacja funkcji jednej i wielu zmiennych, maksymalizacja przy ograniczeniu)

Założenia wstępne

Mikroekonomia – kurs podstawowy z zakresu mikroekonomii konsumenta oraz mikroekonomii producenta

Analiza Matematyczna


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność mikroekonomii do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz ekonometrycznych modeli strukturalnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień oraz modeli z dziedziny mikroekonomii. Kurs obejmuje takie tematy jak wybory konsumenta, producenta, równowaga rynkowa, powstawanie monopoli, dobra publiczne oraz modele niepełnej informacji. Obok tradycyjnych zagadnień, omówione zostaną również przykłady ciekawych współczesnych artykułów naukowych. Omówione zostaną również zastosowania modeli mikroekonomicznych do analizy współczesnych problemów: wzrostu nierówności zarobkowej w krajach rozwiniętych, projektowania i kosztów polityki klimatycznej, podziału władzy między UE a kraje członkowskie, wojen patentowych oraz rozprzestrzeniania się nowych technologii.

Część I. Podstawowe zagadnienia z mikroekonomii

1. Zasady przedmiotu; wstęp do mikroekonomii: popyt, podaż, równowaga; elastyczność popytu (VIM 1,15,16)

2. Preferencje; Funkcja użyteczności; Ograniczenia budżetowe; graficzna analiza wyborów konsumenta (VIM 2-5, VMA 7, MWG 2A-D);

3. Popyt Walrasa; prawo Walrasa, prawo popytu; rodzaje dóbr; popyt Hicksa, równanie Słuckiego, nadwyżka konsumenta, strata społeczna z tytułu podatku (VIM 6,8,14,16, VMA 8,9, MWG 3D-G);

4. Optymalizacja firm: maksymalizacja zysków; minimalizacja kosztów, krzywe kosztów (VIM 19-21, VMA 4,5; MWG: 5C);

5. Model liniowego miasta – Hotelling (1929)*;

6. Teoria medianowego wyborcy; Wybory konsumentów: model miasta na okręgu – Salop (1979)*;

7. Pojęcie efektów zewnętrznych (VIM 34, VMA 24); dobra publiczne (V36), problem wspólnego pastwiska; monopol; konkurencja monopolistyczna (VIM 24-25, VMA 14, MWG 12B);

8. Asymetryczna informacja: model z sygnałami; model pryncypała i agenta (VIM 37, VMA 25; MWG 13C).

* Tematy na podstawie artykułów naukowych (zobacz listę poniżej). Na wykładach będziemy omawiać uproszczone wersje modeli. Wymagane będą tylko modele omówione na wykładzie.

Literatura:

Podstawowy podręcznik:

Varian, H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, wydanie IV zmienione (VIM)

Dodatkowe podręczniki, rozszerzające wiedzę:

Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., ed. 3′ (VMA)

Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995 (MWG)

Lista artykułów:

Hoteling, Harold (1929). „Stability in Competition”, The economic journal; vol 39 no. 153 (Mar 1929), pp. 41-57

Salop, Steven C. (1979). "Monopolistic Competition with Outside Goods", The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No. 1 (Spring, 1979), pp. 141-156

Podręczniki i artykuły pełnią funkcję pomocniczą. Na egzaminie obowiązują tylko tematy i modele omówione na wykładach.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Student ma wiedzę o wykorzystaniu mikroekonomii w modelowaniu zachowań producenta i konsumenta oraz rynków. Zna aplikacje praktyczne przedstawionych teorii i modeli.

Zna i rozumie pojęcie racjonalności zarówno w odniesieniu do wyborów konsumenta jak i szerszym kontekście kulturowym.

Zna i rozumie proces modelowania wyborów konsumenta. Zna i rozumie pojęcie równowagi w zastosowaniu do wyboru konsumenta oraz wyprowadzenie funkcji popytu. Zna właściwości matematyczne funkcji użyteczności.

Zna i rozumie pojęcie równowagi w zastosowaniu do wyboru producenta oraz wyprowadzenie funkcji podaży.

Zna aplikacyjne możliwości zastosowania teorii konsumenta, zarówno w ekonomii jak i innych naukach społecznych.

Zna teorię użyteczności Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna jej zastosowania we współczesnej ekonomii.

B) UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wykorzystać przedstawią teorię oraz modele do analizy rzeczywistych problemów ekonomicznych.

Potrafi zanalizować właściwości funkcji produkcji, znaleźć warunki równowagi producenta i wyprowadzić funkcję podaży.

Potrafi zidentyfikować zależności miedzy ogólnie rozumiana sferą produkcji a zmianami w gospodarce i społeczeństwie.

Potrafi zanalizować właściwości funkcji użyteczności, znaleźć warunki równowagi konsumenta i wyprowadzić funkcję popytu.

Potrafi być krytyczny w stosunku do przedstawionej teorii wyboru konsumenta. Potrafi wskazać na słabe i mocne strony tej teorii w porównaniu z innymi podejściami nauk społecznych. Potrafi wskazać na problemy natury etycznej i związane z modelem homo oeconomicus.

Potrafi rozróżnić procesy realne od modelowego ujęcia rynku doskonale konkurencyjnego. Umie rozdzielić pojęcia sprawiedliwości i efektywności.

C) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Umie pracować w zespole, potrafi zaplanować pracę.

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu.

Potrafi powiązać wiedze teoretyczną z dalszą pracą zawodową oraz z innymi dziedzinami nauk społecznych i matematyki.

Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania modeli mikroekonomicznych.

Jest świadomy ogromu zjawisk, które mogą być modelowane w sposób mikroekonomiczny.

Dzieli się wiedzą i pomaga innym w zrozumienie zagadnień mikroekonomicznych. Jest świadomy wpływ kapitału społecznego na osiągnięte wyniki pracy. S2A_K02

Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalnie z przedmiotu można uzyskać 100 punktów.

70 punktów można zdobyć na egzaminie końcowym.

30 punktów można zdobyć w trakcie trwania semestru za aktywny udział w zajęciach oraz kartkówki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)