Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1POWI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz zasygnalizować problematykę ochrony własności przemysłowej. Szczególna uwaga zostanie skupiona na ochronie prawnoautorskiej w kontekście studiowania na wyższej uczelni oraz pracy naukowo-badawczej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

Tematyka zajęć będzie obejmować następujące zagadnienia:

1) Krajowe źródła prawa ochrony własności intelektualnej

2) Ogólne pojęcia z tematyki praw własności intelektualnej - podział praw własności intelektualnej

3) Wybrane aspekty prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)

4) Podmiot, przedmiot i treść prawa autorskiego - osobiste i majątkowe prawa autorskie, idea praw pokrewnych, szczególne przepisy dot. programów komputerowych

5) Praktyczne aspekty funkcjonowania praw autorskich - zasady korzystania z cudzych utworów (np. kopiowanie książek, cytowanie), legalne wykorzystywanie wyników prac badawczych oraz baz danych, pojęcie plagiatu, ochrona własnych utworów - problematyka praw autorskich prac naukowych i dyplomowych.

6) Ochrona prawnoautorska w Internecie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 798 ze zm.)

Literatura uzupełniająca:

1) Adamczak A., Dobosz E.,Gędłek M., Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, UOTT UW, Warszawa 2009.

2) Domańska-Baer A., Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien, UOTT UW, Warszawa 2009.

3) Łazewski M., Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

4) inna proponowane na zajęciach

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma wiedzę o źródłach prawa, ogólnych pojęciach i zagadnieniach z zakresu ochrony prawnej własności intelektualnej

2. Uczestnik zajęć w podstawowym i praktycznym zakresie zna zasady stosowania i konsekwencje ochrony praw autorskich (w szczególności w aspekcie funkcjonowania na wyższej uczelni) oraz elementów ochrony własności przemysłowej

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student posiada umiejętność posługiwania się w życiu codziennym ogólnymi pojęciami dot. ochrony własności intelektualnej

2. Uczestnik zajęć umie w podstawowym zakresie zastosować przepisy ochrony praw autorskich, w szczególności dot. korzystania z utworów, w aspekcie studiów oraz pracy naukowo-badawczej, z uwzględnieniem specyfiki ochrony prawnoautorskiej w Internecie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Słuchacz ma ogólną świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień.

2. Student dostrzega znaczenie ochrony własności intelektualnej w różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa.

3. Uczestnik zajęć ma świadomość swoich działań w stosunku do przedmiotu własności intelektualnej (w szczególności przedmiotu praw autorskich) oraz praw w stosunku do utworów własnego autorstwa.

KK03

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenie przedmiotu:

1) Obecność na wykładzie

2) Pisemne zaliczenie w formie testu - zalicza pow. 50% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kopyt
Prowadzący grup: Mateusz Kopyt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)