Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek kapitałowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1RK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek kapitałowy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w świecie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych. W ramach wykładu przedstawione zostaną instrumenty finansowe, instytucje finansowe oraz zasady działania rynku kapitałowego. Omówione zostaną metody wspomagające decyzje inwestycyjne na tym rynku oraz modele wyceny wybranych instrumentów rynku kapitałowego.

Pełny opis:

1. Rola rynku kapitałowego w gospodarce. Struktura rynku, instrumenty.

2. Obligacje: rodzaje, wycena. Cechy obligacji: duracja, wypukłość, dyspersja. Strategie z wykorzystaniem obligacji: indeksowania, dopasowania dochodów, uodpornienia portfela. Rating obligacji.

3. Akcje: rodzaje, cechy, wycena – metody majątkowe i dochodowe. Model Gordona. Modele dwufazowe i trójfazowe.

4. Analiza fundamentalna. Analiza sprawozdań finansowych spółek: wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych. Analiza wskaźnikowa: wskaźniki płynności, zadłużenia, operacyjności, rentowności, rynkowe.

5. Analiza techniczna. Wykresy. Klasyczna analiza techniczna: linie trendu, wsparcia i oporów, luki cenowe, formacje, proste wskaźniki: średnie ruchome, oscylator, MACD.

6. Teoria portfelowa. Portfel wieloskładnikowy. Wybór portfela. Teoria portfelowa Markowitza. Linia rynku kapitałowego. Metoda Sharpe’a. Model CAPM. Model APT. Miary Jensena, Sharpe’a i Treynora.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Dębski, “Rynek finansowy i jego mechanizmy”, PWN 2014

Literatura uzupełniająca:

Blake, Financial Market Analysis, John Wiley and Sons, 2000

J. Czekaj, ,,Rynki, instrumenty i instytucje finansowe’’, PWN 2008

K.Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN 2015

Efekty uczenia się:

Student zaznajamia się z szeroko rozumianym rynkiem kapitałowym oraz jego miejscu w systemie finansowym i gospodarce. Rozumie złożoność rynków, zastosowanie i metody wyceny instrumentów finansowych (akcji, obligacji). Zapozna się z wiedzą na temat analizy fundamentalnejh, technicznej, analizy portfelowej, zasadami tworzenia portfela inwestycyjnego.

Student nabywa zaawansowanych umiejętności wyceny akcji, obligacji. Umie tworzyć portfele inwestycyjne, korzystać z analizy portfelowej, fundamentalnej, technicznej. Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska finansowe oraz wzajemne relacje między nimi. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów na rynku kapitałowym. Potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane oraz metody analiz na rynku. Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, rozszerzonej o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności. Posiada także umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu oraz rozumienia i analizowania zjawisk finansowych.

Student będzie w stanie przewidzieć konsekwencje działań na rynku kapitałowym, zależności rynkowe i wzajemne oddziaływania decyzji uczestników. Student będzie rozumiał konsekwencje wpływu przemian na rynku kapitałowym na gospodarkę i społeczeństwo, będzie miał świadomość znaczenia rynków kapitałowych oraz zmienności i aktywności na tych rynkach. Student dysponuje ogólnymi oraz specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie danych oraz ich wykorzystanie. Ma także świadomość konieczności stałego poszerzania swojej wiedzy, jej aktualizowania i weryfikowania. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: rozwiązanie 3 zadań z 4 do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)