Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i organizacja opieki zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM084 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse i organizacja opieki zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce organizacji i finansowania dóbr i usług medycznych (tzw. ekonomika zdrowia). W warstwie merytorycznej, celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami ekonomiki zdrowia oraz regulacjami stosowanymi w różnych systemach opieki zdrowotnej w odpowiedzi na te problemy. Podczas zajęć zwrócona zostanie uwaga na rozwiązania regulacyjne w sektorze zdrowia będące następstwem takich cech produkcji, wymiany i konsumpcji usług medycznych, jak asymetria informacji, niepewność, złożoność usług, efekty zewnętrzne, etyczny wymiar usług. Omówione zostaną różne techniki finansowania usług oraz ich wpływ na koszty i jakość opieki zdrowotnej. Przedstawione zostaną również podstawy analizy kosztów i efektów w opiece zdrowotnej, przyczyny wzrostu wydatków w sektorach zdrowia.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce organizacji i finansowania dóbr i usług medycznych (tzw. ekonomika zdrowia).

Podczas seminarium studenci będą się zapoznawać z następującymi zagadnieniami:

- planowanie pracy badawczej

- zasady oceniania prac

- zasady edycji prac

- źródła danych empirycznych

- źródła i typy literatury naukowej

- narzędzia badawcze (metodologia)

- hipotezy badawcze i ich weryfikacja

- struktura prac dyplomowych/magisterskich

W zależności od zainteresowań i tematyki prac uczestników seminarium omówione zostaną zagadnienia (przykłady):

- ekonomiczna specyfiki sektora zdrowia (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, asymetria informacji i niepewność);

- potrzeby zdrowotne, popyt i podaż;

- jakość i standaryzacja usług medycznych

- determinanty i dynamika wzrostu kosztów i wydatków w opiece zdrowotnej;

- źródła finansowania opieki zdrowotnej i instytucje asekurujące przed ryzykiem;

- koordynowana opieka zdrowotna i przyczyny jej rozwoju na świecie;

- techniki finansowania świadczeniodawców;

- rola rynku i państwa w opiece zdrowotnej

- wskaźniki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne (QALY, DALY etc.)

- czynniki ekonomiczne, demograficzne, determinanty zdrowia a status zdrowotny populacji

- zasoby pracy i kapitału w ochronie zdrowia;

- analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (CEA, CUA, CM, CBA);

- koszty obciążenia chorobami;

- kryteria i metody alokacji w opiece zdrowotnej.

Literatura:

1. Golinowska S., Od ekonomiki do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015

2. Getzen, Thomas E., Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa 2000;

3. Drummond M.E., Sculpher M.J., Torrance G.W. et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes, 3rd ed, Oxford University Press, 2005 [tłum. Drummond et. al. (2003) Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via Medica, Gdańsk]

4. Raporty European Observatory on health systems and policies [http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits]

Literatura potrzebna do przygotowania pracy magisterskiej będzie dostosowana do tematyki prac i sukcesywnie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student będzie w stanie dokonać analizy zależności między rozmaitymi procesami społeczno-gospodarczymi, które mają miejsce w sektorze usług medycznych, uwzględniając przy tym ich złożoność i wielowymiarowość.

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Student będzie w stanie zaproponować problem badawczy oraz zaplanować metodę jego badania. Student nauczy się, w jaki sposób formułować hipotezy badawcze i je weryfikować, pozyskiwać dostępne dane, dokonywać przeglądu aktualnej literatury. Student będzie w stanie zinterpretować uzyskane wyniki i przeprowadzić na ich temat krytyczną dyskusję. Student będzie umiał przygotowywać opracowania naukowe i raporty, zgodnie z istniejącymi w tym względzie wymogami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia są obecność i przygotowanie projektu zaliczeniowego (semestr 1 – przegląd literatury przedmiotu i wybór tematu; semestr 2 – projekt pracy magisterskiej oraz pierwszy rozdział pracy; semestr 3 – praca magisterska)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.