Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki kapitałowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM098
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki kapitałowe w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami rynków kapitałowych, a następnie przygotowanie pracy potwierdzającej teoretyczne, praktyczne oraz badawcze kwalifikacje uczestników.

Celem seminarium jest nabycie umiejętności prowadzenia badań ekonomicznych, szukania źródeł bibliograficznych i pisania pracy magisterskiej. Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań oraz przeczytanej literatury będzie napisanie bardzo dobrej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium omówione zostaną zjawiska zachodzące na rynkach finansowych (walutowych, akcji, obligacji, terminowych, towarowych), ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych. Przedstawione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem współczesnych rynków, instrumentów i instytucji finansowych. Studenci poznają również metody badawcze stosowane w literaturze przedmiotu oraz najważniejsze badania empiryczne dokonane z dziedziny finansów.

Tematy prac magisterskich będą obejmowały zagadnienia dotyczące funkcjonowania światowych giełd papierów wartościowych, rynków OTC (instrumentów pochodnych), zachowań inwestorów na rynkach finansowych (finanse behawioralne), banków, funduszy inwestycyjnych, zjawisk konsolidacyjnych obserwowanych na rynkach finansowych (powstawanie konglomeratów finansowych), transformacji międzynarodowego rynku usług finansowych, wpływu liberalizacji przepływów kapitałowych na gospodarki, integracji systemów bankowych i kapitałowych, związanej z wprowadzeniem wspólnej waluty Euro, kryzysów walutowych, bankowych i finansowych, efektywności systemów finansowych (opartych na rynku kapitałowym, zorientowanych bankowo, mieszanych), działalności międzynarodowych instytucji finansowych, internetowych usług finansowych oraz problemu - rozwój finansowy a wzrost gospodarczy

Literatura:

Bieżące oraz najważniejsze publikacje z zakresu rynków finansowych i bankowości.

Efekty uczenia się:

Zainteresowanie uczestników rozmaitymi aspektami rynków finansowych. Przygotowanie bardzo dobrej pracy magisterskiej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze: zapoznanie z literaturą otrzymanych przez prowadzącego materiałów. Pozostałe semestry: kolejne części pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)