Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje małżeńskie i rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-10
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mediacje małżeńskie i rodzinne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

- pierwszeństwo dla specjalizacji 304

- rok studiów IV-V

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie wiedzy z zakresu specyfiki konfliktu rodzinnego, a także praktycznych umiejętności kierowania procesem mediacji rodzinnej – w szczególności w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia będą miały formę warsztatową opartą przede wszystkim na odgrywaniu ról skonfliktowanych stron oraz mediatorów w symulowanych sytuacjach rodzinnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na analizę konfliktów małżeńskich i rodzicielskich (odmienne oczekiwania partnerów; trudności w komunikacji; podział majątku po rozwodzie; ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi; ustalenie kontaktów z dziećmi, podział obowiązków rodzicielskich) oraz konfliktów między rodzicami a dziećmi (na tle zasad rodzicielskich; na tle trudności wychowawczych).

Szczegółowy zakres tematów:

1. Aspekty formalne i prawne mediacji rodzinnych w Polsce

2. Stosowanie mediacji rodzinnych w Polsce i na świecie – statystyki i badania

3. Modele mediacji rodzinnych w Polsce i na świecie

4. Standardy pracy i zasady etyczne dla mediatorów rodzinnych. Zadania i obowiązki mediatora.

5. Etapy procesu mediacyjnego:

1) Działania mediatora przed podjęciem mediacji,

2) Ustalanie warunków, w jakich będzie odbywać się mediacja; zasad, które powinny być przestrzegane,

3) Przedstawianie problemów przez strony konfliktu,

4) Sformułowanie problemów do mediacji,

5) Poszukiwanie różnych wariantów rozwiązania problemu; ocena tych wariantów przez uczestników sporu,

6) Wybór optymalnego wariantu rozwiązania i zawarcie porozumienia między stronami konfliktu.

Literatura:

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Gójska Agata, Mediacje rodzinne, Warszawa, Wydawnictwa UW 2014.

M. Kaźmierczak, J. Kaźmierczak, Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Difin 2015.

literatura uzupełniająca:

Lista literatury uzupełniającej zostanie podana na zajęciach, w tym fragmenty książek:

Saposnek D.T. (1985), Mediating Child Custody Disputes, Jossey-Bass Publishers.

Roberts M. (2008), Mediation in Family Disputes : Principles of Practice.

Nordhelle G. (2010), Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)