Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje w sprawach karnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-11
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mediacje w sprawach karnych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

- pierwszeństwo dla specjalizacji 304

- rok studiów IV-V

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- zna podstawy teoretyczne mediacji w sprawach karnych;

- zna regulacje prawne mediacji w sprawach karnych;

- rozpoznaje specyfikę sytuacji sprawca-pokrzywdzony w kontekście mediacji;

- zna specyfikę mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego;

- wymienia zasady mediacji;

- prowadzi mediację zgodnie z przyjętymi etapami;

- wskazuje najważniejsze zadania mediatora

Postawy. Student:

- zachowuje neutralność i bezstronność podczas prowadzenia mediacji

- stosuje zasady etyczne prowadzenia mediacji w sprawach karnych

- dba o potrzeby stron podczas mediacji

Umiejętności. Student:

- potrafi stosować procedury mediacyjne;

- potrafi zastosować podstawowe umiejętności i techniki prowadzenia mediacji w praktyce;

- potrafi zastosować interwencje mediacyjne adekwatne do sytuacji;

- potrafi stworzyć właściwą atmosferę do rozmowy;

- potrafi wspierać strony konfliktu w poszukiwaniu rozwiązań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami procesu mediacji w sprawach karnych, aspektami psychologicznymi i prawnymi mediacji oraz praktycznym warsztatem pracy mediatora – w tym jego najważniejszymi zadaniami oraz stosowanymi narzędziami służącymi zakończeniu sporu w nurcie sprawiedliwości naprawczej.

Szczegółowy zakres tematów:

1. Podstawy filozoficzne i teoretyczne mediacji w sprawach karnych: pojęcia sprawiedliwości karnej i sprawiedliwości naprawczej. Specyfika relacji sprawca-pokrzywdzony.

2. Regulacje prawne mediacji w sprawach karnych – na poziomie europejskim oraz przepisy na gruncie prawa polskiego.

3. Stosowanie mediacji w sprawach karnych w Polsce i na świecie – statystyki i badania.

4. Zasady mediacji. Przebieg i etapy mediacji.

5. Techniki prowadzenia mediacji i zadania mediatora. Praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji.

6. Etyczne aspekty prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

7. Mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego jako szczególny przypadek mediacji w sprawach karnych.

Literatura:

1. Gmurzyńska E., Morek R. (red) (2018), Mediacje – teoria i praktyka. 3. wydanie rozszerzone, Warszawa: Wolters Kluwer - wybrane fragmenty:

Rozdz. 1 R. Morek, Wprowadzenie (str. 21-36)

Rozdz. 8 P. Waszkiewicz, Zasady mediacji (str. 161-175)

Rozdz.11 E. Gmurzyńska, Etapy mediacji (str. 213-231)

Rozdz.14 A. Cybulko, A. Siedlecka-Andrychowicz, Mediator: role, umiejętności, osobowość (str. 275-2848)

Rozdz. 18 A. Siedlecka-Andrychowicz, Mediacja w sprawach karnych (str. 351-366)

Rozdz. 19 P. Waszkiewicz, Mediacja w sprawach nieletnich (str. 369-378)

2. Moore Ch., Mediacje – Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009 – część trzecia Prowadzenie efektywnych mediacji (str. 215-300)

3. Aktualne przepisy prawne oraz materiały informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości na temat mediacji w sprawach karnych oraz mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

4. Christie N. (1977), Conflicts as property, “The British Journal of Criminology”, 17 (1): 1-15.

5. Płatek M., Fajst M. (red.) (2005), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa – wstęp I i II

Literatura uzupełniająca:

Lista literatury uzupełniającej (głównie w języku angielskim) zostanie podana na zajęciach. Każdy uczestnik będzie poproszony o zreferowanie jednego tekstu dla grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)