Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw2FP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. Silnie akcentowany aspekt praktyczny odnosić się będzie do takich zagadnień jak identyfikacja ryzyka w ramach zaktualizowanej formuły efektywności rynku kapitałowego, czy oceny decyzji inwestycyjnych. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych.

Pełny opis:

Wykład

1. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami:

• Umiejscowienie finansów przedsiebiorstw w sferze nauki o finansach

• Podstawowe znaczenie i definicje związane z finansami przedsiębiorstw

• Cele i funkcje zarządzania finansami,

• Zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu).

2. Informacje zawarte w podstawowych dokumentach finansowych

• Analiza fundamentalna

• Analiza wskaźnikowa

3. Finanse przedsiebiorstw spojrzenie z pozycji różnych interesariuszy analizujących ich sytuację finansową

4. Źródła pozyskania kapitału

• Źródła pozyskania kapitału własnego

• Źródła pozyskania kapitału obcego

5. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw

6. Decyzje inwestycyjne i ich ocena w horyzoncie krótko i długoterminowym

7. Ryzyko a stopa zwrotu.

8. Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych.

9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw.

10. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych.

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw.

2. Wartość pieniądza w czasie:

• Wartość przyszła oraz wartość bieżąca

• Efektywna stopa procentowa

• Płatności annuitowe z dołu i z góry.

3. Specyfika akcji oraz obligacji.

• Różnice między kapitałem własnym a kapitałem dłużnym.

• Prawa wynikające z akcji i obligacji.

• Rodzaje obligacji i rodzaje akcji.

4. Wycena akcji modelem Gordona (w tym z rosnącymi dywidendami). Wycena obligacji o stałej stopie kuponowej.

5. Ryzyko i stopa zwrotu. Analiza zależności - Model Wyceny Dóbr Kapitałowych (CAPM).

6. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie: akcyjnego, dłużnego oraz średni ważony koszt kapitału (WACC).

7. Ryzyko systematyczne i niesystematyczne:

• Współczynniki beta

• Model Hamady

• Ekonomiczna wartość dodana.

8. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach pewności:

• Wartości bieżącej netto – NPV,

• Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),

• Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR),

• Okres zwrotu (BP),

• Zdyskontowany okres zwrotu (DBP).

9. Sprawozdanie finansowe zarys – problem agencji, opinia biegłego rewidenta, składowe sprawozdania finansowego.

10. Sprawozdanie finansowe elementy składowe:

• Bilans

• RZiS

• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

• Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

• Noty do sprawozdania finansowego

11. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa – ocena:

• Płynności,

• Sprawności,

• Zadłużenia i zdolności do jego obsługi

• Rentowności

• Rynku kapitałowego

12. Analiza progu rentowności. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna.

13. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego z wykorzystaniem koncepcji progu rentowności i dźwigni.

14. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Model zarządzania zapasami.

15. Fuzje i przejęcia. Motywy połączeń. Ocena efektywności. Wykupy akcji własnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cieślik R., Postuła M. (red.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – teoria i praktyka, WN WZ UW, Warszawa 2020.

• Postuła M. (red.) Finanse firmy w decyzjach menedżerskich, WN WZ UW, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

• Rutkowski A. Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

• Ehrhardt M.C., Brigham E.F. Corporate Finance: A Focused Approach 6ed., South-Western, 2016.

• Wybrane artykuły z „Mckinsey on Finance”, „The Economist”.

• Publikacje edukacyjne KNF.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Student/Studnetka :

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe zasady i pojęcie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące oceny sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwie (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i procedury tworzenia strategie zarządzania finansami przedsiębiorstw (K_W02).

Zna i rozumie podstawowe zasady wykorzystania danych źródeł finansowani przedsiebiorstw (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać zależności związane z zarzadzaniem finansami przedsiębiorstw do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji na rynku (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z działalnością marketingową (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Należy podać sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych dla przedmiotu jako całości (która może obejmować różne formy zajęć, np. wykład i ćwiczenia, wykład i laboratorium itp.), np. wymagania egzaminacyjne, jeżeli przedmiot kończy się egzaminem. UWAGA: Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się zdefiniowanych dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu należy przedstawić w części B niniejszego załącznika. (do 4.000 znaków)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Postuła
Prowadzący grup: Marta Postuła, Tomasz Wyłuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Postuła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)