Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse grup kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2zfpFGK
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse grup kapitałowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR dzienne, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka omawia zagadnienia zarządzania finansami w jednostkach powiązanych Omawiane są typy powiązań kapitałowych oraz motywy tworzenia grup kapitałowych Wskazuje się na specyfikę sprawozdawczości grup kapitałowych oraz metody analizy sprawozdań skonsolidowanych Ponadto omawia się zagadnienia przepływów kapitałowych wewnątrz grupy powiązanych przedsiębiorstw (tzw. cash pooling) oraz możliwość generowania finansowania zewnętrznego dla grupy kapitałowej Omawiane są też zagadnienia związane z rozwiązaniami podatkowymi (podatkowa grupa kapitałowa), ceny transferowe oraz zagadnienie tzw cienkiej kapitalizacji.

Pełny opis:

1. Rodzaje grup kapitałowych i motywy ich tworzenia

2. Specyfika sprawozdawczości grupy kapitałowej

3. Analiza sprawozdań skonsolidowanych

4. Źródła finansowania grupy kapitałowej

5. Transfery wewnętrzne przy wykorzystaniu metody poolingu

6. Ceny transferowe – rozwiązanie finansowe i podatkowe

7. Podatkowa grupa kapitałowa

8. Cienka kapitalizacja – konsekwencje podatkowe stosowania tego typu rozwiązań w grupie kapitałowej

9. Strategie rozwoju grup kapitałowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sikacz H., Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

2. Aswath Damodaran (2016), Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons,

3. Śliwa J., Zarządzanie kapitałami w spółkach grupy kapitałowej, Wydawnictwo Naukowe Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Turyna J., J. Rak, Rachunkowość i finanse grup kapitałowych, Difin2004

2. Szumielewicz W., Cash Management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocean, Difin, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Student/Studentka:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe zasady i pojęcie związane z funkcjonowaniem grup kapitałowych(K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące oceny sprawozdań finansowych grup kapitałowych (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i procedury tworzenia strategie dotyczące cen transferowych (K_W02).

• Zna i rozumie podstawowe zasady wykorzystania źródeł finansowania charakterystycznych dla grup kapitałowych (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać zależności związane z zarzadzaniem finansami przedsiębiorstw do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji na rynku (K-_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z działalnością marketingową (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium w formie przygotowanie i zaprezentowanie opracowania na temat konkretnej grupy kapitałowej, zawierającej odniesienia do zagadnień teoretycznych poruszanych w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Postuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Wyłuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)