Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz1ZPR
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie zajmujących się produkcją.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania procesami - jednego z najpopularniejszych obecnie podejść do organizowania pracy przedsiębiorstwa. Studenci uzyskują wiedzę o cechach wyróżniających tej perspektywy, jej przewagach nad podejściem hierarchicznym oraz szczegółowych narzędziach służących wdrażaniu zarządzania procesowego. Omówione także zostają specyficzne wyzwania związane z wprowadzeniem zarządzania procesowego w organizacjach nie zajmujących się produkcją.

Przedmiot przybliża studentom najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesowego, obecnie jednego z najpopularniejszych podejść do zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. W szczególności studenci zapoznają się z genezą podejścia, jej cechami szczególnymi oraz specyficznymi metodami i technikami zarządzania.

1. Geneza podejścia procesowego

2. Procedura zarządzania procesami

3. Korzyści wynikające z zarządzania procesami

4. Pięć warunków sprawnego procesu

5. Kompetencje organizacyjne wymagane w zarządzaniu procesowym

6. Zasady BPM

7. Enterprise Process Model i Capability Maturity Model

8. Krytyczne elementy BPM

9. Social networking i Enterprise 2.0 jako narzędzia wspomagające doskonalenie procesów

10. Optymalizacja procesów a nieprzewidziane zdarzenia

11. Zarządzanie procesami a pracownicy wiedzy

12. Six Sigma – geneza podejścia

13. Six Sigma a tradycyjne podejście do jakości

14. Procedury DMAIC/DMADV/DFSS

15. Role w Six Sigma + Lean

16. Narzędzia Six Sigma + Lean: Define (SIPOC, CVC, CTQ, CTB, Kano Model, Analiza interesariuszy)

17. Narzędzia Six Sigma + Lean: Measure (macierz miar, Data Source Analysis, Data Type Analysis, diagram Pareto, histogram, karta procesu, DPMO)

18. Narzędzia Six Sigma + Lean: Analyze (diagram przyczynowo-skutkowy, diagram basenowy, diagram spaghetti,7 types of waste, DOE)

19. Narzędzia Six Sigma + Lean: Improve (TOC, 5S, Poka Yoke, odwrotna burza mózgów, SCAMPER)

20. Narzędzia Six Sigma + Lean: Control

Całkowita liczba godzin – nakład pracy studenta (4 ECTS – 120 godz. (staconarne), 102 (zaoczne))

Zajęcia (w tym zaliczenie i egzamin) – 45 godz. (stacjonarne), 27 godz. (zaoczne)

Czytanie literatury na zajęcia – 15 godz.

Opracowanie prac pisemnych i studiów przypadku – 15 godz.

Przygotowanie projektu (praca zespołowa) – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu – 30 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

Piotrowski, M. Procesy biznesowe w praktyce. OnePress: Gliwice

Literatura uzupełniająca

Hammer, M. Reinżynieria i jej następstwa. PWN: Warszawa

Eckes, G. Rewolucja Six Sigma. MT Biznes

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, a w szczególności w zakresie zarządzania procesami.

K_W02 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji, wykorzystuje teorię zarządzania do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi procesami w organizacji.

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne i organizacyjne.

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię zarządzania procesami do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi procesami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne i organizacyjne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową zgodnie z metodyką SixSigma.

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do koncepcji zarządzania procesami.

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Studia przypadku 50%, kolokwium 50%

Formy zaliczenia online bądź stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Hensel
Prowadzący grup: Przemysław Hensel, Julita Majczyk, Piotr Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)