Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz1zitZPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalnościowe dla 1 roku MSM zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Tworzenie przedsięwzięć innowacyjnych (pojęcia przedsięwzięcia i innowacji, typologia innowacji, analiza morfologiczna jako sposób na generowanie nowych pomysłów biznesowych, test windy (elevator pitch) jako narzędzie promocji przedsięwzięcia).

2. Definiowanie celu i wymagań przedsięwzięć (technika definiowania celów SMART, definiowanie wymagań, specyfika przetargów i zamówień publicznych, analiza wymagań MoSCoW, przygotowywanie WBS (struktury podziału pracy), przygotowywanie SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zapytania ofertowego).

3. Planowanie przedsięwzięć (przygotowywanie harmonogramu, kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, podstawy kosztorysowania przedsięwzięć, zarządzanie ryzykiem).

4. Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu przedsięwzięciami (na przykładzie programu ProjectLibre, Slack, Trello).

5. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych („mapa” programów unijnych i instrumentów podatkowych, podstawowe wymogi prawne, przygotowywanie własnego wniosku o dofinansowanie).

6. Innowacyjne zamówienia publiczne (partnerstwo innowacyjne, zamówienia przedkomercyjne, partnerzy w innowacyjnych zamówieniach - w tym podwykonawstwo).

7. Dobre praktyki i „pułapki” innowacyjnych przedsięwzięć. Nowe trendy w zakresie zarządzania innowacyjnymi przedsięwzięciami: Lean Development, Agile Management, Scrum.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Plata-Nalborski, Karol (2017) Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta. Gliwice: Helion

Literatura uzupełniająca:

• Klincewicz, Krzysztof (red.) (2016) Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW [rozdziały: „Zarządzanie technologiami – perspektywa organizacji-użytkownika”, „Zarządzanie technologiami – perspektywa organizacji-dostawcy”]

• wersja elektroniczna dostępna w formacie PDF na stronie: http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo/

• Klincewicz, Krzysztof (2010) Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW

• Klincewicz, Krzysztof (2012) Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW

• Tidd, Joe, Bessant, John, Pavitt, Keith (2001) Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change. Chichester – New York: Wiley

Metody i kryteria oceniania:

Zadania realizowane indywidualnie i zespołowo na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)