Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-AFAG1-OG
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Na program zajęć (wykładów, projekcji i dyskusji) składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne. Film dokumentalny na początku XXI wieku nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości.

Szczegóły: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-dokumentalnego-cz-1

UWAGA! Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie dostępu do zajęć. Koszt karnetu to: 165 zł.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu:

Zajęcia będą odbywać się online. Uczestniczki i Uczestnicy będą otrzymywać dostęp do filmów i wykładów online.

Wykłady będą odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem zajęć w środy o godz. 17:00 w formie live streama na fb Akademii Filmu Dokumentalnego UW. Wykłady będą rejestrowane i na następny dzień udostępniane wszystkim osobom zapisanym na zajęcia. Nie trzeba uczestniczyć w wykładzie na żywo, można go nadrobić w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie.

Filmy będą udostępniane na platformie akademia.vod.mdag.pl. Prosimy o zarejestrowanie się na platformie na mail podany w USOS. Po wykupieniu dostępu do zajęć każda osoba otrzyma dostęp do filmów. Filmy będą udostępniane co tydzień - o północy w poniedziałki (aby mieć możliwość obejrzenia filmu przed środowym wykładem) - z możliwością jednorazowego odtworzenia w ciągu 6 dni (do niedzieli, w następny poniedziałek udostępni się kolejny film zgodnie z harmonogramem zajęć). Od momentu kliknięcia “Odtwórz” będzie 48h na dokończenie oglądania filmu.

Dostęp do filmów możliwy wyłącznie na terenie Polski!

Studentom zostaną udostępnione na określony czas (tydzień) linki do filmów z programu zajęć. Warunkiem będzie zakupienie e-karnetu w cenie 165 złotych. Zagwarantuje on imienny i odpłatny dostęp do platformy z filmami pod adresem akademia.vod.mdag.pl. Wykłady prowadzącej zajęcia będą odbywały się w czasie określonym w harmonogramie zajęć (środy o godz. 17:00) – będzie to wideo streaming w grupie poświęconej zajęciom na Facebooku. Nagranie zostanie umieszczone później na kanale YT Akademia Dokumentalna, gdzie będzie do niego stały dostęp. Zaliczeniem obecności będzie obejrzenie filmu.

Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do wykupienia semestralnego dostępu (karnetu), którego cena jest taka sama dla zajęć online i stacjonarnych i wynosi 165 zł.

Informacja dotycząca formy zakupu karnetu zostanie przekazana najpóźniej do 1 października 2023. Prosimy poczekać na informację i/lub sprawdzać stronę: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-dokumentalnego-cz-1

Uwaga! Samo opłacenie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS. Dopiero po rejestracji należy opłacić karnet.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-dokumentalnego-cz-1

Prowadząca: Kaja Klimek

Koordynatorka: Karolina Konwalik (Akademia Dokumentalna). Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

Literatura:

Literatura:

Film dokumentalny: Kreatywne opowiadanie, Sheila Curran Bernard, Warszawa 2011

Bohater w filmie dokumentalnym, Jacek Bławut, Łódź 2010

Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, David Bordwell, Kristin Thompson, Warszawa 2010, rozdz. Film dokumentalny

New Documentary: A Critical Introduction, Stella Bruzzi, London 2000

DOCąd. Rozmowy z polskimi dokumentalistami, Katarzyna Taras, Jakub Socha, Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej, Katowice 2014

Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Agnieszka Wiśniewska, Julian Kutyła, Warszawa 2010

Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Mikołaj Jazdon, Poznań 2009

Klucze do rzeczywistości: Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, red. Małgorzata Hendrykowska, Poznań 2005

Polskie kino dokumentalne 1989–2009: Historia polityczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Warszawa 2011

Poetyka kina dokumentalnego, Mirosław Przylipiak, Gdańsk 2000

Direct cinema: Observational documentary and the politics of the sixties, Dave Saunders, London 2007

Documentary: The Margins of Reality, Paul Ward, London 2005

Werner Herzog, red. Peter C. Seel, Bogusław Zmudziński, Kraków 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student zna najważniejszych twórców i najwybitniejsze dzieła współczesnego, światowego kina dokumentalnego

• Student zna najważniejsze nurty, zjawiska i twórców w historii kina dokumentalnego

• Student wie, przed jakimi wyzwaniami stoją zarówno twórcy, jak i widzowie filmów dokumentalnych

• Student zna kontekst historyczno-społeczno-kulturowy współczesnego kina dokumentalnego oraz najczęściej poruszaną w konkretnych filmach problematykę

• Student wie, przy użyciu jakich narzędzi teoretycznych i analitycznych badać film dokumentalny

Umiejętności:

• Student potrafi samodzielnie analizować filmy dokumentalne pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań formalnych i estetycznych

• Student potrafi samodzielnie analizować filmy dokumentalne w szerszym kontekście historycznym i społecznym

• Student potrafi wykorzystać filmy dokumentalne w pracy naukowej, np. jako źródło do badań historycznych i socjologicznych

• Student potrafi wskazać różnice i podobieństwa między językiem kina dokumentalnego i fabularnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obecności na zajęciach i przygotowanie pracy zaliczeniowej.

1. OBECNOŚĆ:

W semestrze zimowym 2022/2023 zaplanowanych jest dwanaście projekcji. Maksymalna ilość nieobecności umożliwiająca zaliczenie przedmiotu to: CZTERY, każda kolejna będzie oznaczała brak możliwości zaliczenia przedmiotu. Ze względu na charakter zajęć nie ma znaczenia czy nieobecności są usprawiedliwione czy nie.

Każdej i każdemu przysługują DWIE NIEOBECNOŚCI na projekcjach bez żadnych konsekwencji. Za kolejne DWIE, które uznajemy za nadprogramowe, należy napisać recenzje wybranych filmów z AFD1, na których projekcji się było (innych niż wybrana do pracy zaliczeniowej).

W tej pracy liczy się OPINIA, krytyczne spojrzenie, a nie powszechnie dostępne dane na temat filmu, jego twórców, przebiegu ukazanej sytuacji. Recenzja może być krótszą formą odpowiedzi na pytanie zadane w czasie zajęć.

Objętość: maksymalnie 3000 znaków.

Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze.

UWAGA: To Uczestniczka i Uczestnik zajęć powinni wiedzieć, na których zajęciach ich nie było i jaki film opuścili. Również kontrolowanie ilości nieobecności leży po Waszej stronie.

2. PRACA ZALICZENIOWA

Warunkiem zaliczenia zajęć, poza obecnością, będzie przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci materiału wideo z dołączoną pisemną eksplikacją zastosowanej formy i metody pracy.

Jak się do tego zabrać? Każdemu prezentowanemu w ramach zajęć filmowi będzie towarzyszyło pytanie dotyczące czy to treści poruszanych w filmie, czy jego formy estetycznej, ale również szerszego kontekstu społecznego, kulturowego czy politycznego, w który film się wpisuje. Uczestniczka i Uczestnik zajęć wybierają zatem jeden film prezentowany w ramach Akademii i przygotowują odpowiedź na dotyczące go pytanie postawione w czasie dyskusji po owym filmie - w postaci materiału video. Pytania po zajęciach pojawią się na stronie Akademii na podstronie przedmiotu (https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-dokumentalnego-cz-1-sem-zimowy-20222023/) - poniżej filmu, którego dotyczą.

Wymagania dotyczące pracy:

Praca wideo: Długość to maksymalnie 3 minuty, popularny format video (mpeg, vlc, mp4, avi) wysłane poprzez Google Drive, Dropbox, Wetransfer. Materiał ma mieć charakter krytyczno-filmowy i eseistyczny. Co to oznacza? Autorka i Autor prezentują swoje poglądy i przemyślenia, dowodzą krytycznego myślenia o filmie i jego kontekście. Forma - właściwie dowolna - od wypowiedzi bezpośrednio do kamery (uwaga: przemyślanej i wypowiedzianej, a nie odczytanej! Czytanie oznacza dyskwalifikację i zwrot pracy!), przez różnorodne formy montażowe, vlogowe, wideo-eseistyczne (zmontowane materiały wizualne i komentarz autorki autora), po... No właśnie. Granicą jest Wasza inwencja twórcza. Praca powinna też zawierać planszę z listą wykorzystanych materiałów, których nie jesteście Autorami.

Eksplikacja autorska: do pracy (np. w treści maila) należy dołączyć pisemne uzasadnienie wybranej formy i metody pracy w przypadku wybranego zagadnienia oraz opis procesu twórczego. Długość: 2000 znaków ze spacjami.

Nazwa pliku wideo według schematu: imię_nazwisko_numer pytania

W treści maila wpisujemy również Imię i nazwisko i numer indeksu.

Jeśli szukacie inspiracji, serdecznie polecamy kanał AFD na YouTube, gdzie można obejrzeć najciekawsze prace uczestników poprzednich edycji zajęć.

Oto link do playlisty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxQwj-KIMz_dhYoSlgAP2BbAIjVtpDTZS

Charakter samych pytań towarzyszących filmom wskaże, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku możliwości i form wyrazu będzie wiele. Liczy się przede wszystkim inwencja twórcza, własne przemyślenia i pomysły i kreatywność Autorki i Autora.

KRYTERIA OCENIANIA:

Przy ocenie pod uwagę będą brane:

- zgodność z tematem - lub uzasadnione od niego odbieganie, jeśli Autorka lub Autor ma taką potrzebę

- odpowiedź na pytanie dowodząca przemyślenia zagadnienia

- odniesienia nie tylko do filmu, ale i innych tekstów kultury i kontekstów

- oryginalność myśli i wyjście poza obiegowe, stereotypowe przekonania

- własna, uzasadniona opinia i stanowisko

- pomysł na realizację - jest ważniejszy właściwie niż samo wykonanie. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was to pierwsza próba wypowiedzi w takiej formie. Bardzo szanuję każdą próbę wyjścia poza strefę komfortu i zmierzenia się z nową formą wyrazu

- inwencja twórcza - to szerokie zagadnienie. Najważniejsze jest to, żebyście podjęli próbę, eksperymentowali i stworzyli autorskie dzieło

- w przypadku wypowiedzi do kamery: najważniejsza jest jasność, spójność i przejrzystość wywodu podanego bezpośrednio do kamery (czyli do widzki, która Was ogląda), a nie odczytywanego z kartki/monitora. Czytanie rzuca się w oczy i oznacza zwrot pracy oraz konieczność zmierzenia się z tym lub innym tematem raz jeszcze

- długość materiału - 3 minuty to absolutne maksimum. Ekonomia wypowiedzi jest istotna

- na końcu plansza z wykorzystanymi materiałami (wideo, muzyka), jeśli z takich korzystaliście

3. TERMIN NADSYŁANIA PRACY VIDEO: dwa tygodnie po projekcji

Gotowe prace należy wysłać pod adres akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

UWAGA! Termin jest niezmienny, rygorystycznie przestrzegany i nie ma od niego odstępstw, a jego przekroczenie zamyka drogę do opracowania pytania związanego z tym właśnie filmem - pozostaje on jednak przez resztę semestru dostępny do recenzji zaliczającej ewentualną nadprogramową nieobecność. Jeśli zajęcia nie odbywają się - termin to wciąż dwa tygodnie dla video. Dlaczego tak musi być? Zależy nam, żeby jak najszybciej sprawdzać prace, szczególnie, gdy semestr zbliża się do końca. Dlatego też serdecznie namawiamy i zachęcamy, żeby zająć się pracami zaliczeniowymi wcześniej na przestrzeni semestru, a nie zostawiać spełnienie warunków zaliczenia na ostatni moment.

Za pracę można zdobyć 5 punktów. Oceniane będą zarówno forma, koncept jak i treść. Po wypełnieniu warunków dotyczących obecności na tej podstawie wystawiona zostanie ocena końcowa.

UWAGA! OTO JEDYNY ADRES DO WYSYŁKI WSZYSTKICH PRAC: akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

Na pytania bieżące odpowiadamy na stronie Akademii Filmu Dokumentalnego na facebooku, zachęcamy więc do lajkowania i śledzenia, a także sprawdzania o co już pytanie padło, bo może odpowiedź na to, które Uczestniczkę i Uczestnika nurtuje już tam jest?

OTO LINK DO STRONY NA FB: https://www.facebook.com/AkademiaFilmuDokumentalnegoUW/

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 350 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konwalik
Prowadzący grup: Kaja Klimek, Karolina Konwalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)