Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filmowe obrazy popkultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-FOP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filmowe obrazy popkultury
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Filmowe Obrazy Popkultury to spotkanie dwóch światów – filmu i akademickiego, medioznawczego namysłu nad popkulturą. Na program zajęć składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne i fabularne z zasobów Against Gravity. Film dokumentalny, choć korzysta ze środków opowiadania pokrewnych reportażowi czy przekazom dziennikarskim, stanowi o wiele bardziej rozwiniętą i alternatywną formę wobec komunikatów, które proponują tradycyjne media czy inne gatunki dziennikarskie w internecie.

Szczegóły: https: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-filmowe-obrazy-popkultury

UWAGA! Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie dostępu do zajęć. Koszt karnetu to: 165 zł.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

Pełny opis:

Filmowe Obrazy Popkultury to spotkanie dwóch światów – filmu i akademickiego, w tym medioznawczego, namysłu nad popkulturą. Na program zajęć składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne i fabularne z zasobów Against Gravity. Film dokumentalny nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości, w tym o takich przejawach popkultury jak muzyka, moda, internet, działalność fanów, rola sportu w życiu człowieka, czy kino samo w sobie. Media również dostarczają opowieści na ten temat, ale film dokumentalny jako przekaz o charakterze audiowizualnym i zarazem autorska wizja rzeczywistości kontynuuje i rozwija prezentowane w nich opowieści i w szerszym kontekście osadza obrazy rzeczywistości. Staje się tym samym doskonałym wstępem do dyskusji na temat świata rozumianego jako kalejdoskop zdarzeń i zjawisk. Film dokumentalny choć korzysta ze środków opowiadania pokrewnych reportażowi czy przekazom dziennikarskim, stanowi rozwinięcie dla komunikatów, które proponują media czy internet. Zajęcia mają na celu zarówno pogłębienie wiedzy filmowej i kulturoznawczej Uczestniczek i Uczestników, jak i trening krytycznego myślenia w kontakcie z mediosferą naszych czasów.

Projekcjom 12 filmów z zasobów Against Gravity towarzyszyć będą wykłady (w roku akademickim 2023/2024 przeprowadzone w formie zdalnej lub w ramach spotkań w kinie, w zależności od sytuacji pandemicznej) rozszerzające i analizujące zagadnienia przedstawione w filmach składających się na program. W ich ramach podane zostaną narzędzia do analizy zjawisk medialnych i zapośredniczonych przez media, dodatkowe konteksty i literatura rozwijająca wiedzę Studentek i Studentów.

Sposób realizacji przedmiotu:

Zajęcia będą odbywały się w trybie wykład + projekcja filmu online. Studentom zostaną udostępnione na określony czas (tydzień) linki do filmów z programu zajęć. Warunkiem będzie zakupienie e-karnetu w cenie 165 złotych. Zagwarantuje on imienny i odpłatny dostęp do platformy z filmami pod adresem akademia.vod.mdag.pl. Wykłady prowadzącej zajęcia będą odbywały się w czasie określonym w harmonogramie zajęć (wtorki o godz. 17:00) – będzie to wideo streaming w grupie poświęconej zajęciom na Facebooku. Nagranie zostanie umieszczone później na kanale YT Akademia Dokumentalna, gdzie będzie do niego stały dostęp. Zaliczeniem obecności będzie obejrzenie filmu.

Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do wykupienia semestralnego dostępu (karnetu), którego cena jest taka sama dla zajęć online i stacjonarnych i wynosi 165 zł.

Informacja dotycząca formy zakupu karnetu zostanie przekazana najpóźniej do 1 października 2023. Prosimy poczekać na informację i/lub sprawdzać stronę: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-filmowe-obrazy-popkultury

Uwaga! Samo opłacenie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS. Dopiero po rejestracji należy opłacić karnet.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-filmowe-obrazy-popkultury-sem-zimowy-2022/2023

Prowadząca: Kaja Klimek

Koordynatorka: Karolina Konwalik (Akademia Dokumentalna). Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

DOKŁADNY HARMONOGRAM NA SEMESTR ZIMOWY 2023/24 POJAWI SIĘ NA STRONIE AKADEMII DOKUMENTALNEJ W OPISIE PRZEDMIOTU: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-filmowe-obrazy-popkultury

Literatura:

Barthes R., Image-Music-Text, Nowy Jork, 1977.

Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań, 1996.

Bourriaud N., Postproduction, 2002.

Brewster B., Broughton F., Last Night a DJ Saved My Life. The history of the disc jockey, Londyn, 1999.

Cox Ch., Warner D., (red.) Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Warszawa, 2010.

De Certeau M., Wynaleźć codzienność, Kraków, 2008.

Gerbner George, A Critical Introduction to Media and Communication Theory: 3, 2011

Hassler-Forest Dan, Capitalist superheroes, 2012.

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, 2010

Kultura i hegemonia. Antologia tekstów Szkoły z Birmingham, 2012.

Jacey Helen, Kobieta w roli głównej. Jak tworzyć niezapomniane postaci kobiece w scenariuszach filmowych, 2015.

Jenkins Henry, Textual poachers, 1992.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych I nowych mediów, Warszawa, 2007.

Kleiner D., The telekomunist manifesto, 2010.

Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa, 2009.

Mulvey Laura, Do utraty wzroku, 2010.

Mouffe Chantal, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008.

Nacher A., Rubieże kultury popularnej, Kraków 2012.

Navas E. Remix Theory, Wien, 2012.

Radkiewicz Małgorzata, Władczynie spojrzenia, Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, 2010.

Williams Linda, Seks na ekranie, 2013.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

K_W04

zna i stosuje metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_W06

zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych

K_W08

zna współcześnie stosowane metody interpretacji tekstów kultury

K_W09

ma wiedzę na temat życia kulturalnego w Polsce i na świecie

K_W10

rozumie powiązania między działaniami kulturowymi w mediach a dynamiką zmian społecznych

K_U02

potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze do dzieł sztuki oraz odnieść się do tekstów naukowych i kontekstów wizualnych

K_U05

wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy kultury w mediach

K_U10

potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców

K_U11

rozumie i stosuje reguły pracy zespołowej

K_K08

świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obecności na zajęciach i przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Przy ocenie projektu pod uwagę będą brane:

- zgodność z tematem

- wypowiedź dowodząca krytycznego przemyślenia zagadnienia

- odniesienia nie tylko do filmu, ale i innych tekstów kultury i kontekstów

- oryginalność myśli i wyjście poza obiegowe, stereotypowe przekonania i utarte sposoby działania

- własna perspektywa oraz uzasadniona opinia i stanowisko

- pomysł na realizację – w tym grupowy charakter projektu z podziałem zadań

- inwencja twórcza

Sposób i zasady zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obecności na zajęciach i przygotowanie pracy zaliczeniowej.

1. OBECNOŚĆ:

W semestrze zimowym 2023/2024 zaplanowanych jest dwanaście projekcji. Maksymalna ilość nieobecności umożliwiająca zaliczenie przedmiotu to: CZTERY, każda kolejna będzie oznaczała brak możliwości zaliczenia przedmiotu. Ze względu na charakter zajęć nie ma znaczenia czy nieobecności są usprawiedliwione czy nie.

Każdej i każdemu przysługują DWIE NIEOBECNOŚCI na projekcjach bez żadnych konsekwencji. Za kolejne DWIE, które uznajemy za nadprogramowe, należy napisać recenzje wybranych filmów z FOP, na których projekcji się było (innych niż wybrana do pracy zaliczeniowej).

W tej pracy liczy się OPINIA, krytyczne spojrzenie, a nie powszechnie dostępne dane na temat filmu, jego twórców, przebiegu ukazanej sytuacji. Recenzja może być krótszą formą odpowiedzi na pytanie zadane w czasie zajęć.

Objętość: maksymalnie 3000 znaków.

Termin nadsyłania: ostatnie zajęcia w semestrze.

UWAGA: To Uczestniczka i Uczestnik zajęć powinni wiedzieć, na których zajęciach ich nie było i jaki film opuścili. Również kontrolowanie ilości nieobecności leży po Waszej stronie.

2. PRACA ZALICZENIOWA

Warunkiem zaliczenia zajęć, poza obecnością, będzie przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci materiału wideo z dołączoną pisemną eksplikacją zastosowanej formy i metody pracy.

Jak się do tego zabrać? Każdemu prezentowanemu w ramach zajęć filmowi będzie towarzyszyło pytanie dotyczące czy to treści poruszanych w filmie, czy jego formy estetycznej, ale również szerszego kontekstu społecznego, kulturowego czy politycznego, w który film się wpisuje. Uczestniczka i Uczestnik zajęć wybierają zatem jeden film prezentowany w ramach Akademii i przygotowują odpowiedź na dotyczące go pytanie postawione w czasie dyskusji po owym filmie - w postaci materiału video. Pytania po zajęciach pojawią się na stronie Akademii na podstronie przedmiotu (https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-filmowe-obrazy-popkultury-sem-zimowy-20222023) - poniżej filmu, którego dotyczą.

Wymagania dotyczące pracy:

Praca wideo: Długość to maksymalnie 3 minuty, popularny format video (mpeg, vlc, mp4, avi) wysłane poprzez Google Drive, Dropbox, Wetransfer. Materiał ma mieć charakter krytyczno-filmowy i eseistyczny. Co to oznacza? Autorka i Autor prezentują swoje poglądy i przemyślenia, dowodzą krytycznego myślenia o filmie i jego kontekście. Forma - właściwie dowolna - od wypowiedzi bezpośrednio do kamery (uwaga: przemyślanej i wypowiedzianej, a nie odczytanej! Czytanie oznacza dyskwalifikację i zwrot pracy!), przez różnorodne formy montażowe, vlogowe, wideo-eseistyczne (zmontowane materiały wizualne i komentarz autorki autora), po... No właśnie. Granicą jest Wasza inwencja twórcza. Praca powinna też zawierać planszę z listą wykorzystanych materiałów, których nie jesteście Autorami.

Eksplikacja autorska: do pracy (np. w treści maila) należy dołączyć pisemne uzasadnienie wybranej formy i metody pracy w przypadku wybranego zagadnienia oraz opis procesu twórczego. Długość: 2000 znaków ze spacjami.

Nazwa pliku wideo według schematu: imię_nazwisko_numer pytania

W treści maila wpisujemy również Imię i nazwisko i numer indeksu.

Jeśli szukacie inspiracji, serdecznie polecamy kanał AFD na YouTube, gdzie można obejrzeć najciekawsze prace uczestników poprzednich edycji zajęć.

Oto link do playlisty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxQwj-KIMz_dhYoSlgAP2BbAIjVtpDTZS

Charakter samych pytań towarzyszących filmom wskaże, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku możliwości i form wyrazu będzie wiele. Liczy się przede wszystkim inwencja twórcza, własne przemyślenia i pomysły i kreatywność Autorki i Autora.

KRYTERIA OCENIANIA:

Przy ocenie pod uwagę będą brane:

- zgodność z tematem - lub uzasadnione od niego odbieganie, jeśli Autorka lub Autor ma taką potrzebę

- odpowiedź na pytanie dowodząca przemyślenia zagadnienia

- odniesienia nie tylko do filmu, ale i innych tekstów kultury i kontekstów

- oryginalność myśli i wyjście poza obiegowe, stereotypowe przekonania

- własna, uzasadniona opinia i stanowisko

- pomysł na realizację - jest ważniejszy właściwie niż samo wykonanie. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was to pierwsza próba wypowiedzi w takiej formie. Bardzo szanuję każdą próbę wyjścia poza strefę komfortu i zmierzenia się z nową formą wyrazu

- inwencja twórcza - to szerokie zagadnienie. Najważniejsze jest to, żebyście podjęli próbę, eksperymentowali i stworzyli autorskie dzieło

- w przypadku wypowiedzi do kamery: najważniejsza jest jasność, spójność i przejrzystość wywodu podanego bezpośrednio do kamery (czyli do widzki, która Was ogląda), a nie odczytywanego z kartki/monitora. Czytanie rzuca się w oczy i oznacza zwrot pracy oraz konieczność zmierzenia się z tym lub innym tematem raz jeszcze

- długość materiału - 3 minuty to absolutne maksimum. Ekonomia wypowiedzi jest istotna

- na końcu plansza z wykorzystanymi materiałami (wideo, muzyka), jeśli z takich korzystaliście

3. TERMIN NADSYŁANIA PRACY VIDEO: dwa tygodnie po projekcji

Gotowe prace należy wysłać pod adres akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

UWAGA! Termin jest niezmienny, rygorystycznie przestrzegany i nie ma od niego odstępstw, a jego przekroczenie zamyka drogę do opracowania pytania związanego z tym właśnie filmem - pozostaje on jednak przez resztę semestru dostępny do recenzji zaliczającej ewentualną nadprogramową nieobecność. Jeśli zajęcia nie odbywają się - termin to wciąż dwa tygodnie dla video. Dlaczego tak musi być? Zależy nam, żeby jak najszybciej sprawdzać prace, szczególnie, gdy semestr zbliża się do końca. Dlatego też serdecznie namawiamy i zachęcamy, żeby zająć się pracami zaliczeniowymi wcześniej na przestrzeni semestru, a nie zostawiać spełnienie warunków zaliczenia na ostatni moment.

Za pracę można zdobyć 5 punktów. Oceniane będą zarówno forma, koncept jak i treść. Po wypełnieniu warunków dotyczących obecności na tej podstawie wystawiona zostanie ocena końcowa.

UWAGA! OTO JEDYNY ADRES DO WYSYŁKI WSZYSTKICH PRAC: akademiafilmudokumentalnego@gmail.com

Na pytania bieżące odpowiadamy na stronie Akademii Filmu Dokumentalnego na Facebooku, zachęcamy więc do lajkowania i śledzenia, a także sprawdzania o co już pytanie padło, bo może odpowiedź na to, które Uczestniczkę i Uczestnika nurtuje już tam jest?

OTO LINK DO STRONY NA FB: https://www.facebook.com/AkademiaFilmuDokumentalnegoUW/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konwalik
Prowadzący grup: Kaja Klimek, Karolina Konwalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)