Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-D1EKON
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmot jest realizowany w jednym semestrze i obejmuje wykład oraz ćwiczenia. Przedmiotem wykładu jest wprowadzenie do myśli ekonomicznej, w postaci zarysu historycznych koncepcji ekonomicznych, wskazanie najważniejszych postaci i publikacji. Część druga, obszerniejsz to 12 wykładów z zakresu makroekonomii, w tym cele makroekonomiczne, mierniki rozwoju gospodarczego, bezrobocie, inflacja, teoria pieniądza, koncepcje cykli gospodarczych, polityka fiskalna, neoklasyczne i post-keynesowskie ujęcie najważniejszych zjawisk gospodarczych. Cwiczenia są skupione na zagadnieniach mikroekonomicznych, takich jak podaż i poyt, elastyczność, równowaga, koszty, rachunek marginalny, przedsiębiorczość i podstawowe typy organizacji gospodarczych, typy struktur rynkowych konkurencja doskonała, konkurencja monoolistyczna, oligopol, monopol.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu i ćwiczeń w czasie jednego semestru.

Wykład poświęcony jest tematyce makroekonomii.

Ćwiczenia zajmują się zagadnieniami mikroekonomicznymi.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest wprowadzenie do myśli ekonomicznej, w postaci zarysu rozwoju myśli ekonomicznej od starożytności do współczesności. Po wprowadzeniu do przedmiotu omawiana są takie tematy jak: 1. podstawowe cele makroekonomiczne 2.mierniki rozwoju gospodarczego 3. Rynek pracy i bezrobocie 4.inflacja 5.teoria pieniądza, 6. koncepcje cykli gospodarczych, 7. polityka fiskalna i podatki 8. Budżet państwa 9. W czasie wykładu prezentowane jest zarówno ujęcie neoklasyczne jak też post-keynesowskie, w przypadku teorii pieniężnych także monetarystyczne.

Ćwiczenia są skupione na zagadnieniach mikroekonomicznych, takich jak podaż i popyt, elastyczność, równowaga, koszty, rachunek marginalny, przedsiębiorczość i podstawowe typy organizacji gospodarczych, typy struktur rynkowych konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P.A. Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia, Rebis, 2014

2. D. Begg, G. Vernasca, R. Dombusch, S. Fisher, Mikroekonomia, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. G. Vernasca, D. Begg, R. Dombusch, S. Fisher, Makroekonomia, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

4.J. Beksiak, Ekonomia. Kurs podstawowy, Wydawnictwo C.H.Beck

5. P.Krugman, R. Wells, Mikroekonomia I Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN

K. Raworth, Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia są takie same zarówno dla wykładu jak i ćwiczeń:

Wiedza:

• Student posiada wiedzę o podstawach teorii ekonomicznych zarówno w ujęciu makroekonomicznym jak też w perspektywie przedsiębiorstw, rynków i konsumenta;

• Rozumie najważniejsze kategorie ekonomiczne

Umiejętności:

• Student potrafi zrozumieć komunikaty i informacje dotyczące zjawisk ekonomicznych

• Potrafi zastosować odpowiednie kategorie ekonomiczne w pracy np. dziennikarza czy specjalisty od komunikowania;

• Potrafi posługiwać się adekwatną terminologią ekonomiczną dla opisu wielu zjawisk

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny lub ustny

Ćwiczenia: obecność, aktywność, zadania wykonywane na zajęciach oraz prezentacje przygotowane przez studentów.

Wykład: egzamin pisemny dla osób, które zaliczyły ćwiczenia

Ćwiczenia: przygotowanie zadań i prezentacji na zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Agata Opolska-Bielańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)