Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D1STAT
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 1 rok 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami

statystycznymi z zakresu analizy struktury zjawisk masowych, analizy

współzależności cech mierzalnych i niemierzalnych oraz weryfikowaniem hipotez

statystycznych.

Pełny opis:

Zasadnicze cele zajęć:

- wypracowanie podstawowych intuicji dotyczących prawdopodobieństwa,

- wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi

terminami statystycznymi,

- wdrożenie umiejętności formułowania wniosków na podstawie

przeprowadzonych analiz statystycznych,

- wdrożenie umiejętności weryfikowania hipotez statystycznych.

- wypracowanie umiejętności graficznego przedstawiania danych statystycznych.

Tematy:

1. Elementy kombinatoryki. Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne.

2. Paradoksy probabilistyczne.

3. Pojęcie zmiennej losowej i jej rozkładu prawdopodobieństwa. Pojęcia

dystrybuanty, wartości oczekiwanej i wariancji.

4. Dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa (dwumianowy, geometryczny,

Poissona).

5. Ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa (jednostajny, wykładniczy,

normalny). Centralne twierdzenie graniczne.

6. Elementy statystyki opisowej i wizualizacji danych.

7. Estymatory parametrów rozkładów.

8. Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne.

9. Regresja liniowa.

Literatura:

Literatura pomocnicza:

Biecek, Przemysław. Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce

przedstawiania danych

Ellenberg, Jordan. Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia,

Helion 2017

Huff, Darrell. How to lie with statistics. WW Norton & Company, 1993.

Koronacki Jacek, Mielniczuk Jan, Statystyka dla studentów kierunków

technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników 2 sprawdzianów pisemnych w

formie zestawu zadań otwartych a także jednego zadania projektowego

wykonanego w arkuszu kalkulacyjnym lub programie R.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rajkowski
Prowadzący grup: Łukasz Rajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)