Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiary wolności w kinowych kadrach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-WWKK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wymiary wolności w kinowych kadrach
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Najbardziej aktualne informacje o organizacji zajęć i harmonogram znajdą się w opisie wybranego przedmiotu na stronie:

www.akademiadokumentalna.pl

Celem przedmiotu jest odpowiedź na pytania:

Jakie znaczenie ma wolności jak można ją odczytywać w zdawałoby się wolnym świecie, a zwłaszcza w kraju, który opowiada siebie poprzez walkę o wolność? Na jakim poziomie liczy się wolność: narodu, rodziny, jednostki?

Czy wolność to swoboda i może jej być za dużo? Czy normy nas krępują, czy dają nam wolność? Czy to łamanie norm, czy raczej ich świadomy wybór tych norm?

Filmy opisują współczesną kondycję człowieka w kontekście jego zmagań z definiowaniem wolności, jej uznaniem możliwościami i praktyki. Jak może być wolna jednostka w zbiorowości? Czy trzeba być świadomym własnej wolności? Czy można być wolnym od społeczeństwa? Do czego jest się wtedy wolnym? Czy życie bez celu jest wolne? Czy mogę być wolny rezygnując ze swej wolności?

Pełny opis:

Po najbardziej aktualne informacje o organizacji zajęć i harmonogram zapraszamy na stronę z opisem przedmiotu pod adresem: https://www.akademiadokumentalna.pl/

Sposób realizacji przedmiotu:

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej w trybie filmy na platformie akademia.vod.mdag.pl + wykłady online. Filmy z programu zajęć zostaną udostępnione studentom na określony czas (każdy na tydzień, od czwartku do środy, kolejno wg programu). Warunkiem będzie zakupienie e-karnetu w cenie 150 złotych. Zagwarantuje on imienny i odpłatny dostęp do platformy z filmami pod adresem akademia.vod.mdag.pl.

Wykłady prowadzącego będą odbywały się w środy o godz. 17:00 w datach określonych w harmonogramie zajęć – będzie to wykład live na platformie Zoom. Wykłady nie będą rejestrowane i udostępniane w późniejszym terminie - należy w nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym.

Zaliczeniem obecności na zajęciach będzie obejrzenie filmu i przygotowanie pracy.

Dostęp do filmów możliwy będzie wyłącznie na terenie Polski!

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu i warunków zaliczenia: https://www.akademiadokumentalna.pl/

Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do wykupienia semestralnego dostępu (e-karnetu), którego cena taka sama dla zajęć online i stacjonarnych i wynosi 150 zł.

Uwaga! Samo opłacenie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS. Dopiero po rejestracji należy opłacić karnet.

Prowadzący: dr hab. Jacek Wasilewski (ID UW)

Koordynatorka: Karolina Konwalik (Akademia Dokumentalna). Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

DOKŁADNY HARMONOGRAM NA SEMESTR LETNI 2022/2023 ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE AKADEMII DOKUMENTALNEJ: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-wymiary-wolnoci-w-kinowych-kadrach-semestr-letni-20222023

Literatura:

Schmitz, Brennan: Krótka historia wolności

Fromm: Ucieczka od wolności

Efekty uczenia się:

Po kursie student potrafi orientować się w różnych wymiarach wolności oraz potrafi dokonać analizy filmu w kontekście kategoryzacji zjawisk społecznych.

Wiedza

Orientacja w różnych perspektywach i ujęciach wolności

Umiejętności

Analiza filmu w kontekście wybranych kursowych kategorii.

Inne kompetencje

Eksploracja światowego kina dokumentalnego ostatnich lat.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA:

• OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Maksymalna ilość nieobecności, którą można mieć na zajęciach to TRZY (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie) - pierwsze DWIE bez konsekwencji; kolejna musi być odrobiona recenzją*.

Większa liczba nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu. Ze względu na charakter zajęć nie ma znaczenia czy nieobecności są usprawiedliwione czy nie.

Obecność na zajęciach zaliczana jest obejrzeniem filmu (każda osoba uczestnicząca w zajęciach wykupuje e-karnet umożliwiający dostęp do filmów, dzięki któremu pod koniec semestru będziemy mieć możliwość weryfikacji odtworzeń i tym samym sprawdzenia Waszych obecności. Film można obejrzeć w ciągu 7 dni dostępności danego tytułu w dogodnym dla siebie momencie).

*Recenzje odrabiające nieobecność: Aby odpracować nieobecność, należy napisać krótką (0,5-1 str) recenzję na temat wybranego filmu z programu zajęć, na którego projekcji się było - w kontekście wolności. Recenzja może dotyczyć filmu pominiętego z powodu nieobecności, ale z braku możliwości dotarcia doń, może być to inny film obejrzany podczas zajęć. Istotne jest zawarcie kontekstu. Pracę należy wysłać na adres: kadrywolnosci@gmail.com

Wykłady będą odbywać się z w środy o godz. 17:30 na żywo za pośrednictwem platformy Zoom. Wykłady nie będą rejestrowane i nie będą udostępniane po zakończeniu. Należy w nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym.

• PRACA ZALICZENIOWA

Praca zaliczeniowa ma być przygotowana w formie eseju 1 strony komputerowej, wg wzoru: teza o wolności, argumentacja, bibliografia Należy opisać zagrożenia wolności w kontekście studiowanego kierunku– mają być własne odniesienia, własne obserwacje z realnego świata, ale fakty powinny mieć odnośnik w źródłach.

Praca ma być wysłana na koniec zajęć (najwcześniej po przedostatnich zajęciach, najpóźniej tydzień po zakończeniu). W pracy ma się znaleźć opis przypadku/zjawiska/wydarzenia/obiektu/procesu oraz do jakiego rodzaju wolności/ograniczeń wolności/barier/konwencji/schematów myślenia odnosi się prezentowana treść.

TERMIN: Prace należy przesyłać najpóźniej 22.06.2023 r. do godz. 12:00 w południe. Jest to ostateczny termin przyjmowania prac (nie ma terminów I i II, jest tylko deadline). Prace przysłane po tym terminie nie będą sprawdzane.

Prace należy wysyłać na adres: kadrywolnosci@gmail.com

Uwaga! Zaliczenie z tego przedmiotu można otrzymać RAZ w toku studiów. Jeśli już zaliczyłaś/zaliczyłeś na ocenę Wymiary wolności w innym roku akademickim nie otrzymasz z tych samych zajęć zaliczenia po raz kolejny (nawet jeśli jesteś na innym etapie studiów, zmienił się program lub kod zajęć w USOS - to ciągle ten sam przedmiot). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 320 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kaja Klimek, Karolina Konwalik, Jacek Wasilewski
Prowadzący grup: Kaja Klimek, Karolina Konwalik, Jacek Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)