Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Household archaeology" - dom i jego mieszkańcy na Bliskim Wschodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DF-DOM
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: "Household archaeology" - dom i jego mieszkańcy na Bliskim Wschodzie
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Konwersatoria dla studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem zajęć jest „household archaeology”, relatywnie nowy i jeden z głównych obszarów

zainteresowań w badaniach archeologicznych w ostatnich latach. Na zajęciach przedstawione

zostaną główne założenia związane z „household archaeology”, metody badawcze i główne

problemy tego kierunku badań oraz ich potencjał w rekonstrukcji życia dawnych

społeczeństw. Głównym celem „household archaeology” jest dom i jego mieszkańcy – nie

tylko w wymiarze materialnym, ale także związków społecznych i ekonomicznych.

Zagadnienia związane z „household archaeology” zostaną przedstawione na wybranych

przykładach z wykorzystaniem różnorodnych źródeł archeologicznych. Głównym tematem

zajęć jest dom na Bliskim Wschodzie. Jednak w ramach zajęć przykłady „household

archaeology” z innych rejonów mogą być również dyskutowane

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z „household archaeology”, którego

głównym celem badań jest dom i „gospodarstwo domowe”, rozumiane jako jednostka

społeczno-ekonomiczna – grupa ludzi, która mieszka pod jednym dachem i związana jest

różnymi relacjami społecznymi i ekonomicznymi. Zajęcia składają się z części teoretycznej,

w której przedstawione zostaną główne cele „household archaeology”, jej metody badawcze

oraz źródła archeologiczne oraz części poświęconej studium przypadku, w której studenci

będą prezentować zastosowanie „household archaeology” na przykładzie konkretnych

stanowisk.

Zajęcia będą obejmowały następujące tematy:

Dom i gospodarstwo domowe – definicje

Dom jako konstrukcja architektoniczna – koncepcja domu i jego układ

Organizacja przestrzeni i czynniki, które ją determinują

Wyposażenie domów – mikro- i makroarcheologia

Definiowanie funkcji przestrzeni

Społeczne relacje między mieszkańcami

Ekonomia gospodarstwa domowego i podstawy gospodarcze

Gospodarstwo domowe jako producent i konsument wytwarzanych dóbr

Literatura:

Albertz, R., Schmitt, R. (eds), 2012, Family and Household Religion in Ancient Israel and the

Levant, Winona Lake

Allison, P. (ed.), 1999, The Archaeology of Household Activities, Routledge, London, New

York

Beck, R. A., Jr. (ed.), 2007, The Durable House: House Society Models in Archaeology,

Southern Illinois

Herr, L.G. (ed.), 2003, House and Home in the Southern Levant, Near East Archaeology 66/1-

2

Hodder, I, et al. (eds), 1989, The Meanings of Things – Material Culture and Symbolic

Expression, London

Kent, S. (ed.), 1990, Domestic Architecture and the Use of Space. An Interdisciplinary Cross-

Cultural Study, Cambridge

Müller, M. (ed.), 20013, Household Studies in Complex Societies. (Micro) Archaeological

and Textual Approaches, Chicago

Rainville, L., 2005, Investigating Upper Mesopotamian Households Using Micro-

Archaeological Techniques, Oxford

Samson, R. (ed.), 1990, The Social Archaeology of Houses, Edinburgh

Vincent, M., 2016, Households, Communities and Dimensions of Social Identity in the Early

Iron Age at Tall al-‘Umayri, Chicago

Efekty uczenia się:

Pogłębiona i uporządkowana wiedza na temat „household archaeology”, domu oraz

społeczno-ekonomicznych relacji mieszkańców. Rozumienie głównych założeń „household

archaeology” i umiejętność definiowania głównych pojęć związanych z tym zagadnieniem.

Umiejętność zastosowania „household archaeology” w praktyce. Umiejętność dokonywania

porównań i budowania syntez w oparciu o różnorodny materiał archeologiczny. Rozumienie i

umiejętność wyszukiwania i posługiwania się źródłami archeologicznymi wykorzystywanymi

w „household archaeology”. Umiejętność dyskusji i krytycznej analizy

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Kryteria oceny: obecność na zajęciach; aktywne

uczestnictwo w omawianych zagadnieniach; przedstawienie referatu i poprowadzenie

dyskusji na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Smogorzewska
Prowadzący grup: Anna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)