Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWDWOR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dwór królewski odgrywał kluczową rolę w polityce i kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu, nic

więc dziwnego, że opisy dworu znalazły się w literaturze wielu starożytnych społeczeństw. Celem

wykładu jest przedstawienie króla i dworu królewskiego, który stanowił polityczne i symboliczne

centrum kultury starożytnego Iranu. Tematyka wykładu koncentruje się na trzech dynastiach:

Achemenidów, Partów i Sasanidów. Rozpatrywana będzie ewolucja irańskiej ideologii królewskiej i jej

związek czy podobieństwa z ideologiami mezopotamskimi, hellenistycznymi i rzymskimi. Pod

względem chronologicznym, wykład będzie więc obejmować okres od 6 wieku p.n.e. do 7 w. n.e.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną niektóre z głównych tematów monarchii i społeczeństwa

dworskiego w starożytnym Iranie: od rodziny królewskiej, dworzan, konkubin, poprzez intrygi

dworskie, architekturę pałacową oraz kulturowe i społeczne aspekty społeczeństwa dworskiego.

Pełny opis:

Dwór królewski odgrywał kluczową rolę w polityce i kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu, nic

więc dziwnego, że opisy dworu znalazły się w literaturze wielu starożytnych społeczeństw. Celem

wykładu jest przedstawienie króla i dworu królewskiego, który stanowił polityczne i symboliczne

centrum kultury starożytnego Iranu. Tematyka wykładu koncentruje się na trzech dynastiach:

Achemenidów, Partów i Sasanidów. Rozpatrywana będzie ewolucja irańskiej ideologii królewskiej i jej

związek czy podobieństwa z ideologiami mezopotamskimi, hellenistycznymi i rzymskimi. Pod

względem chronologicznym, wykład będzie więc obejmować okres od 6 wieku p.n.e. do 7 w. n.e.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną niektóre z głównych tematów monarchii i społeczeństwa

dworskiego w starożytnym Iranie: od rodziny królewskiej, dworzan, konkubin, poprzez intrygi

dworskie, architekturę pałacową oraz kulturowe i społeczne aspekty społeczeństwa dworskiego.

Dokładna analiza źródeł pisanych i ikonograficznych zapewni wgląd w aspekty kultury dworskiej

starożytnego Iranu.

Literatura:

T. Daryaee, Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire, 2014

A. krasnowolska i inn. , Historia Iranu, Wrocław 2010.

L. Llewellyn-Jones, King and Court in Ancient Persia 559 to 331 bce, Edinburgh 2013.

R. Shayegan, Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia

J. Wiesehöfer, Ancient Persia from 550 BC to 650 AD, 2nd ed., London and New York, 2001.

M. Whitby, The Persian king at war, w: E. Dabrowa (ed.) The Roman and Byzantine Army in the East,

Kraków 1994.

E. Yarshater, “Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids?” in La Persia nel Medioevo (Atti del

Convegno di Roma, 31 marzo-5 aprile 1970), Roma, 1971, pp. 517-31.

Efekty uczenia się:

student ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o społeczeństwie irańskim w student ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o społeczeństwie irańskim w okresie panowania dynastii Achemenidów, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii (K_W06);

student potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych okresu achemenidzkim i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji (K_U01);

jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów (K_K01)

jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03)

jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim
Prowadzący grup: Barbara Kaim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)