Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PB-BOG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil technologiczno-badawczy
Profile tematyczne dla II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematem zajęć są bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii. Religia i bogowie odgrywały

kluczową rolę w życiu mieszkańców Mezopotamii. Symbol, za pomocą którego

przedstawiani byli bogowie, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów religii

Mezopotamii. Oprócz symboli związanych z bóstwami i religią, na zajęciach omawiana

będzie także symbolika władzy związana z ikonografią królewską oraz inne symbole

występujące w sztuce Mezopotamii.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z rolą symboli w religii i sztuce

Mezopotamii. Na zajęciach przedstawieni zostaną bogowie w panteonie Mezopotamii i ich

symbole. Inne omawiane tematy będą dotyczyły symboliki w ikonografii królewskiej,

związanej z atrybutami władzy. Symbole w sztuce Mezopotamii będą dyskutowane od

czasów prehistorycznych aż do końca okresu nowobabilońskiego. Zagadnienia związane z

bogami i symbolami zostaną przedstawione na wybranych przykładach, znanych w sztuce

Mezopotamii. W interpretacji symboli wykorzystane zostaną różnorodne źródła – reliefy,

rzeźba, plastyka figuralna, teksty, gliptyka oraz inne źródła.

Literatura:

Black, J., Green, A., Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony, symbole, Katowice

1998

Bottéro, J, Religion in Ancient Mesopotamia, Chicago 2004

van Buren, E., Symbols of the Gods in Mesopotamian Art, Rome 1945

Collon, D., First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, British Museum

Publications, London 1987

Dalley, S., Myths from Mesopotamia, Oxford 1991

Horowitz, W., Mesopotamian Cosmic Geography, Mesopotamian Civilizations, Winona

Lake, Indiana1998

Leick, G., A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, London-New York 1991

Łyczkowska, K., Szarzyńska, K., Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

Marchesi, G., Marchetti, N., Royal Statuary of Early Dynastic Mesopotamia, Bologna 2011

Prichard, J.B., The Ancient Near East in Pictures relating to the Old Testament, Princeton

1969

Reade, J., Assyrian Sculpture, British Museum Press, London 1998

Seidl, U., Die babylonischen Kudurru-Reliefs, Berlin 1968

E. Strommenger, The Art of Ancient Mesopotamia, London 1964

Efekty uczenia się:

Pogłębiona i uporządkowana wiedza na temat bóstw i symboli w Mezopotamii. Rozumienie

głównych terminów związanych z symbolami i umiejętność definiowania głównych pojęć

związanych z tym zagadnieniem. Umiejętność dokonywania porównań i budowania syntez w

oparciu o różnorodny materiał archeologiczny. Rozumienie i umiejętność wyszukiwania i

posługiwania się źródłami archeologicznymi związanymi z symbolami. Umiejętność dyskusji

i krytycznej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Kryteria oceny: obecność na zajęciach; aktywne

uczestnictwo w omawianych zagadnieniach; przedstawienie referatu i poprowadzenie

dyskusji na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Smogorzewska
Prowadzący grup: Anna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Smogorzewska
Prowadzący grup: Anna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)