Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia Bliskiego Wschodu-archeologia Iranu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PO-BWI
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia Bliskiego Wschodu-archeologia Iranu
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil obowiązkowy - blok Archeologia Bliskiego Wschodu
Zajęcia dla II roku studiów dziennych licencjackich profil obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Ta część zajęć będzie poświęcona historii i archeologii terytorium określanego mianem Wielki lub Większy Iran. Termin ten jest używany w odniesieniu do terenu dzisiejszego Iranu i sąsiadujących z nim regionów Kaukazu, Azji Zachodniej, Azji Środkowej i części Azji Południowej, które w starożytność bądź były zamieszkałe przez ludy irańskojęzyczne, bądź znalazły się pod znaczącym kulturowym wpływem Iranu, wchodząc w skład kolejnych irańskich imperiów: Medów, Achemenidów, Arsacydów i Sasanidów. Plemiona irańskojęzyczne pojawiły sie na terenie dzisiejszego Iranu nie wcześniej niż w II tys.p.n.e. Problematyka zajęć została podzielona na 7 głownych bloków temattycznych.

Pełny opis:

Wyżej wspominiane bloki tematyczne to:

- Mieszkańcy południowej Mezopotamii na wyżynie irańskiej w okresie kultury Uruk? Początki kontaktów Mezopotamii z sąsiednią Suzjaną sięgają V tys. p.n.e. Uległy one nasileniu w IV tys., kiedy w południowej Mezopotamii rozwijała się kultura Uruk, której elementy w ramach tzw. ekspansji uruckiej pojawiły się w pobliskich i odległych regionach. Nowe ustalenia chronologiczne sugerują możliwość, że wbrew wcześniejszym ustaleniom, w odniesieniu do Iranu, zamiast określenia „ ekspansja urucka” powinniśmy używać określenia „ekspansja suzjańska”. Wkrótce po niej wyłoniła się kultura protoelamicka charakteryzująca się rozwojem ośrodków miejskich, użyciem pisma, pieczęci i rozwojem kontaktów handlowych. Geneza i przyczyny upadku kultury protoelamickiej będą głównymi tematami dyskutowanymi podczas zajęć.

- Relacje międzykulturowe między wschodnim i południowym Iranem a kulturą Oksus.

Odkrycie późno brązowych stanowisk tzw. "Baktryjsko-margianskiego zespołu archeologicznego (= BMAC) na terenie dzisiejszego Turkmenistanu, w regionie w starożytności noszącym nazwę Margiana oraz w południowym Uzbekistanie, Tadżykistanie i w północnym Afganistanie czyli w starożytnej Baktrii, pokazało w zupełnie nowym świetle relację między tymi terenami a wschodnim Iranem i zachodnim wybrzeżem Zatoki Perskiej. Odkrycie kultury Dżiroft, w południowym Iranie i wyraźna obecność zabytków tej kultury na stanowiskach BMAC i jednocześnie zabytków BMAC w południowym Iranie skłania do nowej interpretacji charakteru kontaktów łączących te regiony.

- Pod gołym niebem i w miejskiej świątyni. Brama do świętego gaju i portrety zmarłych. Religia elamicka i elamickie obyczaje pogrzebowe.

- Czas wielkich przemian. Epoka wczesnego żelaza. Królestwo Urartu. Mannai, Medów.

W drugiej połowie II tys. p.n.e. w zachodnim Iranie pojawia się zupełnie nowa kultura wykazująca związki w późno brązową kulturą północno-wschodniego Iranu. Kilka wieków później we wschodniej Anatolii wyłoni się królestwo Urartu, i sąsiadujące z nim królestwo Mannai, w północno-wschodnim Iranie i królestwo Medów w zachodnim Iranie. W trakcie zajęć zostanie przeprowadzona analiza różnych etapów powstawania i upadków tych państw z wykorzystaniem źródeł pisanych i archeologicznych.

- Na dworze króla perskiego. Dzięki stosunkowo licznym przekazom zarówno rodzimym jak i zewnętrznym, wykorzystując dodatkowo pozostałości architektury i sztuki dworskiej możemy zajrzeć do królewskiej sypialni, salonu, wziąć udział w audiencji i poznać mechanizmy zarządzania olbrzymim imperium rozciągającym się od Syr Darii, doliny Indusu na wschodzie po Egipt i Libię na zachodzie.

- Co się stało z kulturą irańską po podbojach Aleksandra Wielkiego?

Jeszcze do niedawna królestwo Seleucydów nazywano "zachodnim" imperium, które ludom Wschodu narzuciło kulturę grecką. Z tego powodu większość podręczników starożytnego Bliskiego Wschodu kończyła się omówieniem panowania Achemenidów lub podbojów i śmierci Aleksandra Wielkiego. Od późnych lat siedemdziesiątych świadomość ciągłości kultury mezopotamskiej w okresie Seleucydów, w tym tradycji monarchicznych stawaje się coraz bardziej powszechna wśród badaczy Bliskiego i Środkowego Wschodu. Kulturowa i polityczna ciągłość była prawdopodobnie jeszcze silniejsza w Iranie.

- Wielkie odrodzenie. Partowie (III w. p.n.e.- III w. n.e.), królestwo grecko-baktryjskie i Sasanidzi (III-VIII w. n.e.). Wewnętrzne i zewnętrzne kłopoty, które trawiły imperium Seleucydów w poł. III w.p.n.e. przyczyniły się do powstania sytuacji, którą politolodzy nazywają kryzysem przejścia władzy. Kryzys ten zakończył panowanie Seleucydów nad Wschodem w momencie kiedy satrapowie Partii i Baktrii ogłosili swoją niezależność. O ile w królestwie grecko-baktryjskim tradycje hellenistyczne przetrwały do końca panowania Kuszanów, w Iranie panowanie Partów to powrót do tradycji irańskich. Okres panowania Sasanidów to czasy świetności zarówno gospodarczej jak i cywilizacyjnej ziem irańskiej. Dziedzictwo sasanidzkiego Iranu znajdujemy również w średniowiecznej Europie.

Literatura:

J. Álvaraz-Mon, G.P. Basello, Y. Wicks (2018) The Elamite World. (Routledge)

• J. Curtis and N. Tallis, eds. (2005) Forgotten Empire: The World of Ancient Persia (University of California Press)

• J. Curtis and S. Simpson (2010) The World of Achaemenid Persia: The Diversity of Ancient Iran (I.B. Taurus)

• J. Perrot and J. Curtis (2013) The Palace of Darius at Susa: The Great Royal Residence of Achaemenid Persia (I.B. Tauris)

• C.A. Petrie ed. (2013) Ancient Iran and Its Neighbours: Local Developments and LongRange Interactions in the 4th Millennium BC (Archaeological Monograph Series/British Institute of Pers)

• D.T. Potts (2013) The Oxford Handbook of Ancient Iran (Oxford University Press)

• D.T. Potts (2016) The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State (Cambridge World Archaeology)

pożyteczne strony unternetowe

imperium Achemenidów www: achement,com

imperium Partów: www.partica.com

imperium Sesanidów: www. sasanika.com

https://www.iranicaonline.org/

Efekty uczenia się:

K_W02 student zna pojęcia i terminologię związaną z wielkimi wydarzeniami historycznymi toryczną i procesami kulturowymi w przedislamskim świecie irańskim (K_W02)

Student potrafi rozpoznawać różne wytwory kultury materialnej starożytnego Iranu identyfikować ich pochodzenie i chronologię (K_U10)

Student potrafi poprawnie zinterpretować źródła archeologiczne i historyczne, aby poznać procesy kulturowe zacchodzące w przed-muzułmańskim świecie irańskim, ma również świadomość wieloaspektowości takiej analizy w odniesieniu do sąsiednich kultur (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

• Udział w dyskusji podczas zaj ec 20%

• Pięciominutowy esej (1 punkt każdy) 15%

• Quiz kończący każdy z 7 bloków tematycznych 15%

• Raport ze stanowiska archeologicznego 25%

• Kolokwium końcowye 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim
Prowadzący grup: Barbara Kaim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim
Prowadzący grup: Barbara Kaim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)