Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe wykopaliskowe 75 godzin - licencjat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WYK-LIC-075H-2
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe wykopaliskowe 75 godzin - licencjat
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Ćwiczenia wykopaliskowe
Ćwiczenia wykopaliskowe - licencjat
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe zapoznają studentów z technikami wykopaliskowymi i metodami badawczymi stosowanymi w archeologii. Podstawowym elementem zajęć jest nauka poszczególnych etapów eksploracji oraz prowadzenia pełnej dokumentacji odsłanianych obiektów, wstępne zapoznanie z opracowaniem materiału zabytkowego, selekcją materiału i pobieraniem próbek do dalszych badań. Zajęcia realizowane są w terenie. Specyfika badań wykopaliskowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i proporcje treści programowych.

Zajęcia w całości oparte są na praktycznej działalności studentów w formie zajęć angażujących oraz na obserwacji. Ze względu na różnorodność przekazywanych treści zastosowane zostaną metody ćwiczebne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności. W celu uzupełnienia wiedzy praktycznej zastosowane zostaną miniwykłady informacyjne, których zadaniem będzie usystematyzowanie wiedzy.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe w formie badań wykopaliskowych zapoznają studentów z najbardziej charakterystycznym elementem pracy archeologa. Wprowadzają praktyczne umiejętności zastosowania wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć teoretycznych, pozawalają na naukę i doskonalenie technik wykopaliskowych, tj. wszystkich elementów badań wykopaliskowych: wyznaczania wykopu, rozpoznawania warstw archeologicznych (podstawy stratygrafii archeologicznej), rozpoznawania obiektów archeologicznych i identyfikacji materiałów zabytkowych, umiejętności eksploracji a także prowadzenia dokumentacji odsłanianych obiektów i warstw archeologicznych, wstępnego opracowania zabytków a także umiejętności selekcji materiału i pobierania próbek do dalszych badań specjalistycznych. Ćwiczenia realizowane są w terenie, w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników prowadzących własne badania naukowe. W zależności od typu i charakteru stanowiska doskonalone techniki i metody badań mogą być zróżnicowane. W trakcie trzech lat studiów student powinien poznać wszystkie aspekty techniczne badań wykopaliskowych.

Zajęcia w całości oparte są na praktycznej działalności studentów w formie zajęć angażujących oraz na obserwacji. Ze względu na różnorodność przekazywanych treści zastosowane zostaną metody ćwiczebne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności. W celu uzupełnienia wiedzy praktycznej zastosowane zostaną miniwykłady informacyjne, których zadaniem będzie usystematyzowanie wiedzy.

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Wymagany wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich. W semestrze letnim, po ogłoszeniu listy realizowanych w danym roku akademickim ćwiczeń wykopaliskowych, studenci powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami przekazanymi przez prowadzących badania i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od opiekuna ćwiczeń wykopaliskowych. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie WA UW.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się Efekty uczenia:

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W07; K_W09; K_W10; K_W14; K_W15; K_W18; K_W19

K_U02; K_U04; K_U05; K_U13; K_U14; K_U19; K_U21; K_U22; K_U24; K_U25

K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K13

Student studiów licencjackich podczas ćwiczeń wykopaliskowych powtarza i utrwala wiedzę zdobytą podczas zajęć o charakterze teoretycznym prowadzonych w ciągu roku akademickiego. Rozumie specyfikę badań wykopaliskowych i innych metod archeologicznych stosowanych w terenie. W szczególności stosuje podstawowe pojęcia i terminy archeologiczne, współuczestniczy w opisie i wstępnej interpretacji znalezisk archeologicznych wykorzystując posiadaną wiedzę dotyczącą społeczności w przeszłości, ze świadomością właściwej metodyki analizy, interpretacji, jak i dokumentacji zabytków w archeologii. Wykorzystuje wiedzę o możliwościach badawczych innych dziedzin i dyscyplin naukowych w celu uzyskania wstępnej interpretacji źródeł archeologicznych. Jest świadomy różnic w postępowaniu z zabytkami wykonanymi z rozmaitych surowców, jak również różnic w postępowaniu ze szczątkami ludzkimi z zależności od ich charakterystyki i stanu zachowania. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas wykopalisk. Jest świadomy podstawowych zagadnień etycznych obowiązujących w praktyce archeologicznej.

Student studiów licencjackich podczas ćwiczeń wykopaliskowych poznaje praktyczne umiejętności związane z tym aspektem pracy archeologa. Pod kierunkiem opiekuna naukowego umie zaplanować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych. Współuczestniczy w zbieraniu informacji zawartych w źródłach archeologicznych, kierując się wskazówkami osób prowadzących badania oraz stosując odpowiednie metody i techniki archeologiczne. Potrafi powiązać zdobyte informacje z posiadaną wiedzą w celu właściwej interpretacji i opisania prostych zależności pomiędzy zabytkami a procesami kulturowymi i społecznymi w przeszłości. Umie pracować w zespole oraz komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu archeologii, jak również współdziałać ze specjalistami w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Stosuje w praktyce wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących podczas wykopalisk. Wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas pracy na wykopaliskach podczas planowania dalszego toku studiów i przyszłej kariery naukowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Student studiów licencjackich po zakończeniu ćwiczeń wykopaliskowych jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów. Jest przygotowany do uznania własnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, będąc świadomym znaczenia i niepowtarzalnej wartości rozmaitych rodzajów znalezisk archeologicznych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka. Jest przygotowany do uznania społecznej roli archeologii i wypełniania obowiązków związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie archeologicznym w społeczeństwie i inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych. Student jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania, jak również jest świadom znaczenia problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową. Jest przygotowany do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym. Student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)