Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe wykopaliskowe 150 godzin - magister

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WYK-MGR-150H-1
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe wykopaliskowe 150 godzin - magister
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Ćwiczenia wykopaliskowe
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń wykopaliskowych student zapoznaje się z technikami eksploracji, które są praktycznym wdrożeniem podstawowej metody badań stosowanej w archeologii. Studenci doskonalą prowadzenie poszczególnych etapów eksploracji oraz wykonywanie pełnej dokumentacji odsłanianych obiektów, a także selekcjonują materiał zabytkowego, wstępnie go opracowują oraz pobierają próbki do dalszych badań. Zajęcia realizowane są w terenie. Specyfika badań wykopaliskowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i proporcje treści programowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe w formie wykopalisk mają na celu pogłębienie i utrwalenie umiejętności prowadzenia tego typu badań. Student w ich trakcie doskonali swoje umiejętności z zakresu stosowania odpowiednich technik i metod eksploracji i dokumentacji w terenie, uczy się podejmowania decyzji odnośnie doboru metod w trakcie badań. Realizuje konkretne zadania badawcze w formie prowadzenia eksploracji i dokumentacji obiektów i zabytków archeologicznych i/lub, pod kontrolą wykwalifikowanego archeologa terenowego, uczy się prowadzenia badań kierując wyznaczonym odcinkiem lub wyznaczonymi zadaniami na wykopie. Doskonali umiejętności w zakresie dokumentacji archeologicznej, celowości i technik pobierania próbek w celu przeprowadzenia analiz laboratoryjnych, a także podstaw konserwacji zabytków archeologicznych. Uczy się również zarządzania i organizacji pracy na wykopie oraz podczas prac dokumentacyjnych. Zajęcia realizowane są w terenie.

Specyfika badań wykopaliskowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i proporcje treści programowych. Ćwiczenia powiązane są zwykle z prowadzonymi pracami badawczymi realizowanymi przez pracowników WA UW, najczęściej wymagany wymiar godzinowy realizowany jest w ciągu czterech tygodni w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień).

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Wymagany wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 150 godz. ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach magisterskich. W semestrze letnim, po ogłoszeniu listy realizowanych w danym roku akademickim ćwiczeń wykopaliskowych, studenci powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami przekazanymi przez prowadzących badania i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od opiekuna ćwiczeń wykopaliskowych. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie WA UW.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się Efekty uczenia:

K_W05; K_W06; K_W09; K_W20

K_U03; K_U06; K_U07; K_U14; K_U15; K_U16; K_U17: K_U19;

K_K01; K_K03; K_K05; K_K07; K_K08; K_K14; K_K15

Student studiów magisterskich podczas ćwiczeń wykopaliskowych powtarza i utrwala wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie terenowych badań wykopaliskowych. W szczególności stosuje uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji źródeł archeologicznych w oparciu o szczegółową, specjalistyczną znajomość wybranych okresów historycznych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące podczas prac wykopaliskowych.

Student studiów magisterskich podczas ćwiczeń wykopaliskowych potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badań. Umie kierować pracami zespołu, zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań wykopaliskowych, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze. Potrafi pracować w zespole oraz współdziałać ze specjalistami w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania badawczego. Potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów w celu wykrywania złożonych zależności między nimi a dawnymi procesami kulturowymi, w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym. Stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prac wykopaliskowych i dbać o ich przestrzeganie w pracach zespołowych.

Student studiów magisterskich po zakończeniu ćwiczeń wykopaliskowych jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów. Jest przygotowany do oceny znaczenia i wartości rozmaitych rodzajów znalezisk archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka. Jest przygotowany do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych. Student jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka. Student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa. Student jest przygotowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Derda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dyczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Derda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dyczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)