Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greka, III semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-GR-3
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Greka, III semestr
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Ćwiczenia. Nauka greki antycznej od podstaw. Celem jest samodzielna lektura tekstu. Gramatyka przede wszystkim w tablicach i przykładach. Formy gramatyczne ilustrowane fragmentami oryginalnych tekstów antycznych. Lektura podręcznikowych czytanek, tekstów preparowanych, porzekadeł antycznych. W drugim semestrze krótkie fragmenty Homera, wiersze Anakreonta, fragmenty apokryfów i Bibli

Pełny opis:

1/ Przełamanie bariery pisma: grecki alfabet, czytanie i pisanie greckich wyrazów utrwalonych w innych językach.

2/ Gramatyk grecka krok po kroku według podręcznika Moniki Mikuły z wykorzystaniem materiałów z podręczników angielskich i niemieckich oraz tablic gramatycznych.

3/ Praca ze słownikiem; analiza form gramatycznych, ustalanie właściwych znaczeń.

4/ Lektura tekstu z wykładowcą: czytanki z różnych podręczników, Biblia, apokryfy, fragmenty Homera, Anakreonta, zdania z Platona, Arystotelesa, greckie przysłowia.

5/ Samodzielne czytanie tekstów ze słownikiem i tablicami gramatycznymi.

Zakres tematów

Alfabet, słownictwo, gramatyka, analiza zdania greckiego, konstrukcje składniowe i zdania złożone, idiomatyka, elementy metryki greckiej, lektura tekstu i jego interpretacja.

Metody dydaktyczne

Analiza form i zdań, ćwiczenie odmian, określanie funkcji i znaczenia formy w tekście, analiza składniowa, kontekst i sens wyrazów, praca ze słownikiem, nauka słownictwa, tłumaczenie wspólne oraz indywidualne

Literatura:

Monika Mikuła „Podręcznik do greki chrześcijańskiej”, Małgorzata Borowska „Mormolyke”, Marian Golias „Gramatyka grecka”, „Wstępna nauka jężyka greckiego”, Oktawiusz Jurewicz „Słownik grecko-polski”, Zofia Abramowiczówna „Słownik grecko-polski”.

Efekty uczenia się:

Po ćwiczeniach uczestnik potrafi:

- rozpoznawać formy gramatyczne, deklinacyjne i koniugacyjne

- szukać słówek w słowniku i ustalać właściwe znaczenia

- analizować zdania i rozpoznawać ich strukturę

- tłumaczyć z greki na język polski.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniam aktywność na zajęciach, przygotowane zadań domowych, sprawdziany z tłumaczenia, słownictwa, gramatyki

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Żółtowska
Prowadzący grup: Iwona Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)