Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Czechosłowacji 1938-1992

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK1-HCZPM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Czechosłowacji 1938-1992
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczęszczanie na wykład nie wymaga spełnienia żadnych warunków wstępnych. Zakłada się, że słuchacze dysponują podstawową wiedzą na temat historii XX wieku, pozwalającą zrozumieć szerszy kontekst wydarzeń omawianych w ramach wykładu.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii Czechosłowacji w latach 1938-1992 ze szczególnym uwzględnieniem różnych form państwowości w okresie II wojny światowej (Protektorat Czech i Moraw, Słowacja, czechosłowackie władze emigracyjne).

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją wykładu prowadzonego w semestrze zimowym, który poświęcony był historii ziem czeskich i Czechosłowacji w latach 1848-1938.

Pierwsza część wykładu dotyczy sytuacji Czechów i Słowaków w latach II wojny światowej z uwzględnieniem Protektoratu Czech i Moraw, Słowacji oraz akcji niepodległościowej na emigracji. W drugiej części omawiane są wydarzenia powojenne, które doprowadziły do przejęcia pełni władzy w kraju przez komunistów, a następnie kolejne fazy ich rządów, aż do „aksamitnej rewolucji”. Wykład kończy się przedstawieniem demokratycznej Czechosłowacji w latach 1989-1992 i jej podziału.

Literatura:

Nie jest wymagana.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

– zna podstawowe fakty z historii Czechosłowacji w omawianym okresie;

– rozumie specyfikę położenia Czech i Słowacji podczas II wojny światowej a także procesy i mechanizmy charakterystyczne dla rządów komunistycznych po wojnie;

– zna podstawowe interpretacje dotyczące omawianych wydarzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszcza się co najwyżej dwie nieobecności w trakcie semestru.

Wykład zaliczany jest na podstawie testu końcowego, składającego się z 10 pytań zamkniętych. Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest udzielenie min. 60% odpowiedzi poprawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa, Piotr Majewski
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Majewski, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)